• Vytisknout

ZEVO a bezpečnost.
K otázce havárií:

Jednou ze zákonných povinností provozovatele ZEVO Cheb, bude zpracování provozního řádu a jeho předložení Krajskému úřadu ke schválení. v provozním řádu musí být řešeno zajištění spolehlivosti zařízení, prevence poruch a havárií, způsoby jejich zmáhání, způsob informování úřadů a institucí, i veřejnosti.

Koncepce technologického zařízení, jeho dimenzování, řízení
a provoz, nesmí být příčinou vzniku provozních poruch a havárií
– za to zodpovídá především projektant.

• V zájmu předcházení poruchám a haváriím, musí být
respektovány technické normy, zákony a obecně platná nařízení.
Zejména pak na úseku bezpečnosti práce a protipožární ochrany.

• Prevencí mimořádných událostí, je kontrolní činnost zařízení
personálem, pravidelné provádění řádné údržby, provádění
předepsaných revizí a odstraňování zjištěných nedostatků.

• V neposlední řadě, obsluhu zařízení musí zajišťovat jen řádně
proškolení a odborně způsobilí zaměstnanci, a to podle stanovených
technologických postupů a zpracovaného provozního
řádu.

Kotel pohledV ZEVO Cheb bude likvidován směsný komunální odpad, kterým je různorodá směs nepotřebných předmětů, papírů, obalů, kuchyňských zbytků atd., které občané ukládají do sběrných nádob (popelnic, kontejnerů). Nelze vyloučit ani občasnou přítomnost nějaké vysloužilé úsporky, mobilu, baterií, obalů od barev
a chemických přípravků, používaných v domácnostech, znehodnocených potravin, prošlých léků, kosmetiky, apod. Na toto vše je ZEVO Cheb připraveno. Vesměs se nejedná o nebezpečné odpadky, které by svými vlastnostmi mohly ohrozit nejbližší okolí ZEVO Cheb, třeba výbuchem, rozsáhlým požárem a pod.
V technologii budou používány látky, které budou omezovat množství škodlivin, vypouštěných komínem ze ZEVO Cheb do ovzduší. Ani tyto látky nejsou schopny způsobit destrukci a ohrozit okolí.

Jsou to zejména:

• Vodní roztok močoviny, běžně používaný jako hnojivo na polích.
V ZEVO Cheb se bude vstřikovat do spalin za spalovací pecí,
k odstranění oxidů dusíku (NOx).

Bicar (soda bicarbona, též jedlá soda), jemně mletý a rozprašovaný
do spalin, k odstranění většiny kyselých zplodin
(chlorovodík, fluorovodík, oxidy síry)

Aktivní uhlí, používané k zachycení těžkých kovů, dioxinů, furanů
a k filtraci vzduchu z provozního skladu odpadu, před jeho vypouštěním
do atmosféry, v případě kompletního odstavení ZEVO.

Roztok louhu sodného, v procesu mokré vypírky spalin,
kde budou neutralizovány poslední zbytky kyselých zplodin
(chlorovodík, fluorovodík, oxidy síry) a těžké kovy.

V případě poruchy, nebo provozní havárie, se uzavře přísun spalovaného odpadu do spalovací komory příslušné linky. Plamen, po vyhoření odpadu na roštu, v průběhu několika desítek minut zhasne, struska se vyhrne do vodního uzávěru spalovací pece. V případě poruchy na straně čištění spalin, poruchu již v zárodku zjistí měřící přístroje systému kontinuálního měření emisí a příslušná linka EVO je následně automaticky odstavena.
Proti vniku nepovolaných osob bude areál ZEVO Cheb řádně oplocen, v odpolední a noční době, včetně dnů pracovního volna a pracovního klidu, bude uzavřen a bude v něm trvale přítomna obsluha.