ZEVO vizualizace

Energie a ochrana životního prostředí

Nakládání s odpady v Chebu

Shromažďování a svoz odpadu

Každý původce je povinen odpady odděleně shromažďovat a využívat, popřípadě je předávat k využití oprávněné osobě. Svoz odpadů zajišťují oprávněné firmy k nakládání s odpady. Svoz je ve většině měst a obcí pravidelný nebo u menších obcí na objednávku.

Třídění odpadu

V Chebu je zaveden fungující systém odděleného sběru využitelných složek odpadů (papír, sklo, plasty, textil, elektroodpady, biologicky rozložitelný komunální odpad) a ostatních složek komunálního odpadu. Je využíván sběr do sběrných nádob na separovaný odpad nebo pytlový sběr. Kromě toho je zaveden fungující systém sběrných dvorů, sběren a výkupen odpadů.

V Chebu je v provozu kompostárna na zpracování  biologicky rozložitelného odpadu (odpady z lesnictví, zemědělství, biologický odpad domácnosti).

Východiska

vychodiska tabulka

Skládkování odpadů

Odpad je zdroj energie. Přesto je v České republice skládkování stále nejužívanějším způsobem nakládání s odpady, i když jde v podstatě o plýtvání cennými surovinami. Téměř 70% veškerých směsných komunálních odpadů je skládkováno a tento podíl dokonce mírně roste.

Při skládkování organických látek, které tvoří drtivou většinu všech složek odpadu, navíc dochází k nepřehledné řadě velmi těžko popsatelných chemických reakcí. Uvolňují se uhlovodíky (tzv. skládkové plyny) do atmosféry, dochází k uvolňování průsakových vod s toxickými výluhy do zemské kůry a posléze do spodních vod. Dochází k velkému záboru půdy a ani požáry skládek nejsou ojedinělé. Tělesa skládek se po uzavření stávají pro životní prostředí rizikovým faktorem na nekonečně dlouhou dobu. Argument, že se musí vždy jednat o zajištěné skládky, neobstojí…

Vzhledem k výše uvedeným aspektům došla Evropská unie a nakonec i Česká republika k závěru, že

skládkování:
  • je nejméně přijatelný způsob nakládání s odpady jak z hlediska vlivů na životní prostředí, tak z hlediska ekonomického, neboť zcela přicházíme o materiálové a energetické zdroje obsažené v odpadech
  • se jeví pro budoucí desetiletí jako neúnosné z hlediska udržitelného rozvoje

Alternativy nakládání s odpady

Směrnice o odpadech 2008/98/ES zavádí hierarchii nakládání s odpady. Podle ní je předcházení odpadů na prvním místě, naopak odstraňování je nejméně žádoucí variantou. V České republice převládá přesvědčení, že by se množství komunálního odpadu mělo snižovat především tříděním a recyklací. Jenže ačkoli je Česko v rámci Evropy na čelních místech v třídění komunálního odpadu, stále to nestačí. Ne všechno se dá hospodárně vytřídit a ne všichni lidé třídit budou.

Požadované a žádoucí snižování množství odstraněných odpadů a zvýšení podílu využívaných odpadů není možné dosáhnout pouhou recyklací a materiálovým využíváním.

Třídění a recyklaci je třeba podpořit vždy, když to šetří životní prostředí a představuje přiměřené finanční náklady. Zbývající materiály, které není možné opětovně použít nebo recyklovat, by pak měly být zpracovány tím NEJEKOLOGIČTĚJŠÍM způsobem. To znamená v první řadě neodstraňovat tyto odpady na skládky, ale – s cílem úspory zdrojů – JE VYUŽÍT.

Vzhledem k energetické hodnotě tohoto odpadu, která je srovnatelná s hnědým uhlím, je z ekonomického i ekologického hlediska optimální jeho energetické využití v zařízení ZEVO s výrobou elektrické energie a tepla.

Scroll to top