Otaznik 2019Odpad je energie a každého z nás čeká v blízké době
odpověď na otázku kam a co s ním. Proto společnost
 TEREA Cheb s.r.o. 
připravuje projekt ZEVO Cheb s cílem využít energii v odpadech již vloženou k smysluplnému účelu. Jiná řešení budou vždy vyžadovat jen další energii v podobě lidské práce a nemalých finančních prostředků, které budeme muset všichni vynaložit.
Podporujeme Vaší plnou informovanost o projektu ZEVO Cheb, i diskuzi k tématům souvisejícími s nakládáním odpady. Přinášíme aktuální sérii ODPOVĚDÍ na Vaše dotazy a zajímavosti publikované od ledna r. 2019.

TEREA Cheb s.r.o. podniká v duchu našeho sloganu odpovědně s přírodou. Jsme přesvědčeni, že to je správný přístup pro společný prospěch. Máte-li dotazy, rádi Vám na ně odpovíme prostřednictvím kontaktního emailu. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Ve Vřesové je úpravna odpadů, kde se odpadky taky spalují. Nebylo by přece jen lepší, z hlediska ochrany životního prostředí, ty naše odpadky raději odvážet na spálení do Vřesové, než stavět v Chebu spalovnu?

Po vytřídění využitelných složek domovního odpadu, občané ukládají do popelnic odpad, který jim ještě po tom vytřídění zbyl. Tím vzniká zbytkový komunální odpad, který bychom mohli energeticky využít v ZEVO Cheb. Jeho odvezením jinam, přijde chebský region o energetickou hodnotu, která je v našich popelnicích obsažena a mohla by být využita ve prospěch jeho občanů. Navíc, převážením odpadů na vzdálenost asi 45 km od Chebu, budou z dopravních prostředků do ovzduší vypouštěny exhalace a spotřebují se přitom i pohonné hmoty, což právě tomu životnímu prostředí moc neprospěje.

 

zevosenior

 

Často slyším opakované výhrady k neznámé ekonomice provozu budoucího ZEVO. V čem je vlastně problém?

Zjednodušeně, po úspěšném prokázání šetrnosti ZEVO Cheb k životnímu prostředí v řízení EIA, se oponenti záměru ZEVO Cheb snaží prokázat alespoň ekonomickou nevýhodnost ZEVO Cheb, a tím konečně celý projekt zmařit. Přitom si nepřipouští možnost, že investorem bude soukromá společnost, která již vlastní a provozuje několik desítek energetických zdrojů (kotelen). ZEVO Cheb má být jen jedním dalším z nich. Nějak přitom zapomínají, že o ekonomické situaci investora, vypovídají též pravidelné dividendy z hospodaření, které jsou posledních dvacet let odváděny do rozpočtu města Cheb.

Při posledních komunálních volbách někteří kandidáti prohlašovali jak ZEVO na Švédském vrchu zamítnou, a skutek utek.

ZEVO Cheb je jen technické zařízení, které mělo sloužit všem občanům Chebu a blízkého okolí. Bohužel, tento náš investiční záměr, byl zpolitizován. Stal se dokonce i předmětem předvolební agitace a politického boje. V současné době však již nejde o ochranu zdraví lidí, ani o péči o životní prostředí. To bylo vyřízeno již před čtyřmi lety, v procesu řízení EIA. V současnosti jde již jen o střet zájmových skupin a o prosazení osobních zájmů některých aktérů. To je v této fázi před občany Chebu zahaleno do péče o ekonomiku provozu ZEVO. Za ni však bude zodpovídat soukromá firma, nikoliv starosta se zastupiteli obce, nebo snad dokonce občan u své popelnice!

A co jestli za pár let Evropská unie zakáže komunální odpad spalovat s tím, že všechen odpad se musí vytřídit a materiál recyklovat? Co pak budete s tou spalovnou dělat?

To je jen teoretická spekulace. Zatím nebyla vynalezena technologie, jak všechen komunální odpad beze zbytku recyklovat. Dokonce i člen ekologického zájmového spolku Arnika, 13. března 2017 v tisku prohlásil: „Nebudeme si nic nalhávat, odpadový systém, který nemá na svém konci skládkování či spalování, neexistuje.“ A má pravdu! Vždyť třeba papír a plasty nelze do nekonečna stále znovu a znovu recyklovat. Evropská unie, nebo třeba i obec, sice může zákonem, nebo obecní vyhláškou nařídit občanům všechen odpad z jejich domácnosti vytřídit a předat ho do barevných kontejnerů a sběrných dvorů k dalšímu využití. Ale již nemůže nikoho donutit, aby si zřídil provozovnu, takto sesbíraný materiál odkoupil a něco smysluplného z něj v té své provozovně začal vyrábět!

Vaše spalovna neřeší úplnou likvidaci komunálního odpadu, jen z něj udělá odpad toxický, který bude nutno opět ukládat na skládkách.

ZEVO Cheb nemůže řešit úplnou likvidaci komunálního odpadu, protože zhruba dvě třetiny z něj lze materiálově využít, což má logicky přednost před jeho energetickým využitím. Vzniklá struska a popel nejsou jedovaté (toxické) a je předpoklad jejich dalšího využití. Pouze prach a popílek, odfiltrovaný z kouřových zplodin, může vykazovat nebezpečné vlastnosti. Proto bude ukládán na skládku jako odpad nebezpečný, v množství do 5% hmotnosti spalovaného odpadu.

Ministerstvo již několik let připravuje nový zákon o odpadech.
Nějak se to však stále nedaří. Proč, v čem vidíte příčinu?

Hledejte za tím především peníze. Zjednodušeně to lze shrnout takto:
Sběr a likvidace komunálního odpadu je lukrativní byznys. V něm se v ČR ročně protočí asi 9 miliard korun. Nelze se tedy divit, že i provozovatelům služeb, spojených s likvidací komunálního odpadu, současný stav vyhovuje. Není proto v zájmu těchto společností, podporovat odklánění části směsného komunálního odpadu od svých skládek, ve prospěch jeho jiného využití. Tyto firmy nechtějí svůj byznys omezovat, nebo dokonce o něj přijít. Skládkování je v současnosti pro obce tím nejlevnějším způsobem likvidace komunálního odpadu. Proto není ani v zájmu obcí, využívajících služeb současných skládek, platit připravovaným zákonem stanovené, násobně vyšší poplatky za ukládání svého směsného komunálního odpadu na skládkách.

Prý až polovinu plastů odkládáme do žlutých kontejnerů zbytečně, protože je ani nelze recyklovat. Třídící linka je pak v procesu dotřiďování plastů vyloučí. Co se potom děje těmito plasty?

Žluté kontejnery jsou určeny hlavně pro sběr plastových obalových materiálů, nikoliv pro všechny vyřazované předměty z domácnosti, které obsahují jakoukoliv „umělou hmotu“. Mnohé výrobky jsou vyrobeny z několika druhů materiálů, včetně plastů. Podle způsobu konstrukce a použití předmětu, plasty bývají různě zušlechťovány, ať již barvivy, změkčovadly, zpomalovači hoření, atd. Takto upravené plasty, již často nelze znovu přepracovat (recyklovat) na jiný výrobek. Takový materiál, stejně jako mechanicky znečištěný plast, je tedy již dále nevyužitelný a jako tzv. „výmět z třídící linky“, je obvykle ukládán na skládku.

Spalovna bude pálit hlavně vysoce hořlavý materiál, jako jsou plasty, vyráběné z ropy. Tím budete konkurovat sběru a recyklaci plastů.

Není tomu tak. Sesbíraný plast ze žlutých kontejnerů, po dotřídění na třídící lince, bude i nadále předáván k dalšímu využití (k recyklaci). Třídící linkou vyřazené plasty (výmět), jakož i směsným odpadem znečištěné plasty z našich popelnic, jsou však pro recyklaci nevhodné. Proto se v současnosti běžně vyvážejí na skládku. Jak sběr plastů a jejich následná recyklace, tak i energetické využití plastů ze směsného komunálního odpadu v ZEVO, tedy jejich celkové množství, ukládané na skládku snižují. Sběr, následná recyklace plastů a ZEVO, si tedy nebudou vzájemně konkurovat, ale společně budou konkurovat skládkování.

Na výrobu plastů bylo třeba vytěžit ropu a z ní pak ty výrobky z plastů pracně vyrobit. Jejich spálením ve spalovně přicházíme o cennou surovinu, kterou pak nahrazujeme další spotřebou ropy.

Vložením plastového předmětu do popelnice, jeho znečištěním smetím a ostatními odpadky přímo v té popelnici, promísením v popelářském autě, s následným uložením na skládce, dojde ke znehodnocení materiálu, ze kterého je ten předmět vyroben. Proto je důležité, aby třídění a sběr odpadů byl prováděn na úrovni domácnosti, aby občané vyřazený materiál ukládali do barevných kontejnerů neznečištěný nežádoucími příměsemi. Na skládkách komunálních odpadů v ČR, máme již teď uloženy miliony tun takto znehodnocených „cenných surovin“. O ty však nemá žádný zpracovatel plastů zájem.

Vaše ZEVO nebude rentabilní. Hranice rentability takového zařízení je při kapacitě 100 až 150 tisíc tun spalovaného komunálního odpadu ročně.

To platilo před lety, za jiných ekonomických a technických podmínek a za jiných technologických možností. V Evropě existuje a je v současné době provozováno již přes pět set zařízení na využívání komunálního (domovního) odpadu. Ne všechna tato zařízení mají kapacitu přes 100.000 tun za rok. Jsou provozována i menší zařízení. Jestliže jsou v ČR provozována pouze čtyři ZEVO, kde dvě z nich mají roční kapacitu 95 až 96 tis. tun, nelze chebské ZEVO s plánovanou kapacitou 20 tis. tun ročně, hodnotit jako riskantní experiment. Nejnovější vývoj v ČR napovídá, že ve Vsetíně je projednáváno ZEVO, o roční kapacitě pouhých 12 tisíc tun směsného komunálního odpadu.

Nový zákon o odpadech zatím nebyl přijat. Nikdo neví, jaké budou nakonec schváleny podmínky. Co myslíte, nebude o pár let posunut termín zákazu skládkování neupraveného odpadu?

Je to dosti pravděpodobné.

Několik let se v Chebu vedou diskuse, zda odpad pálit a teplo využít na topení, raději odpad dále vyvážet na skládku, nebo odpad vozit do Vřesové a tam ho taky spálit. Čas běží a výsledek pří a diskusí je zatím nulový. Jak to vidíte z pohledu investora?

To jen dokazuje, že ať energetické využití, nebo i jen stávající způsob likvidace směsného komunálního odpadu je tématem, přesahujícím horizont jednoho volebního období. Pokud vezmeme v úvahu neustálé obstrukce proti přijetí nového zákona o odpadech, vznikla jakási legislativní nejistota, jak a co bude dál. Ta brání obcím v rozhodování, jak a za jakých podmínek, se svým odpadem nejlépe naložit. Podpora, či odmítnutí záměru ZEVO Cheb, je totiž strategické rozhodnutí Radnice, které se bude v období příštích několika desítek let dotýkat každého občana Chebu a jeho peněženky.

Spalovna nedává ekonomický smysl. Nový zákon o odpadech není přijat a je naprostá nejistota v tom, jak se v Česku budou dál likvidovat odpady. Nikdo taky neví, co přijme EU za dva roky, pět nebo deset let.

V tomto případě je asi ekonomická smysluplnost hodnocena z hlediska určité míry rizika, plynoucího ze současné legislativní nejistoty v ČR, kolem přijetí nového zákona o odpadech a iracionálním strachem z možných dalších opatření, přijatými orgány EU v oblasti nakládáni odpady v příštích letech. Jenže takto bychom se mohli vymlouvat na objektivní potíže, a sami nic nedělat…
Jsme součástí té Evropské unie. Všechny její členské státy, jsou povinny do svého právního řádu převzít (implementovat) unijní právo. To znamená, že stačí nahlédnout do současné odpadové legislativy Evropské unie. A hned je zřejmé, co bude muset obsahovat nově připravovaný zákon o odpadech. A na to, abychom zjistili, jak se budou v ČR dál likvidovat odpady, není třeba čekat na přijetí nového zákona, ani co přijme EU za dva roky, pět nebo deset let. Již stávající, platný odpadový zákon, stanovuje původcům a zpracovatelům odpadů práva a povinnosti. Stačí tedy projevit svůj zájem a podívat se, jak se v civilizovaném světě, na západ od Chebu, již po několik desetiletí využívá a likviduje komunální odpad. Lepší způsob, teď sotva vymyslíme…

Protože zatím nedošlo k zastavení projektu ZEVO, slibované některými politiky při podzimních volbách, v Papíráku na Švédském vrchu proběhla diskuse, jak zastavení projektu uspíšit. Je nějaký závěr?

Z doslechu víme, že ta akce proběhla 15. ledna, ale na to setkání jsme nebyli pozváni, průběh ani výsledky jednání neznáme. Co se týče těch slibů politiků: Jedna věc jsou předvolební vyjádření kandidátů, kteří problematiku nakládání s komunálním odpadem a investiční záměr ZEVO Cheb v předvolební době třeba ani podrobně neznali a nenesli za ni odpovědnost. A druhou věcí je následné plnění zákonné povinnosti každého zvoleného zastupitele, hájit zájmy občanů obce, a též za své rozhodnutí nést před občany i odpovědnost. Možná jsou jen někteří zvolení zastupitelé opatrní, protože zmařením investiční akce jejich přičiněním, může vniknout škoda nejen investorovi, ale zejména občanům, kterým mají tito zvolení funkcionáři sloužit především.

Co si myslíte o programovém prohlášení nově zvoleného vedení města, zveřejněném v Radničních listech, kde se praví, že budou zastaveny veškeré práce na přípravě výstavby spalovny?

Dokument s názvem „Programové prohlášení nové koalice“, není odborným stanoviskem podpořeným věcnými argumenty. Není to ani právně vymahatelný závazek zvolených zastupitelů vůči občanům. Je to jen dobrovolné společné politické prohlášení zástupců vítězných politických stran a hnutí, vzešlých z posledních komunálních voleb. V něm tyto politické subjekty pouze informují občany o své současné společné vůli, v nastávajícím volebním období, společně řídit příští směrování činnosti orgánů města a ovládaných společností.

26. ledna v Sokolovském deníku psali, že spalování odpadů v Chebu je vyloučeno. Mám proto pár otázek.
Jako první: prý ještě existují nějaká environmetální rizika a lidi se obávají škodlivin, které by se ze spalovny odpadu uvolňovaly.
O co jde…?

Někteří občané poukazují na skutečnost, že v roce 2015 byl otevřen jihovýchodní obchvat Chebu. Tím došlo ke zvýšení intenzity dopravy na silnici K Maškovu, vzdálené přibližně 150 až 200 m od obytných budov, místní části Švédského vrchu v Chebu. Je poukazováno na zvýšení hlučnosti a na exhalace z provozu motorových vozidel, na této komunikaci. Ovšem to, že odkloněním dopravy z centra města Chebu, kde žije násobně více lidí, se zvýšila bezpečnost silničního provozu a snížila se hlučnost i míra znečištění ovzduší přímo v centru města, již tito kritici nevidí.

Místo toho, provoz na jihovýchodním obchvatu dávají do spojitosti se ZEVO Cheb. ZEVO sice bude plnit zákonné limity znečišťování ovzduší, ale dle jeho oponentů, se znečištění ovzduší ze ZEVO Cheb může sečíst s exhalacemi vozidel z jihovýchodního obchvatu, a tím údajně vznikne „jedovatý koktejl“ emisí.

Nový zákon o odpadech je připravován již několik let.
Jako další důvod odmítnutí spalovny v Deníku uvádějí, že není známo,
jak bude nový zákon vypadat.

Ono stačí, aby byl na Ministerstvo životního prostředí ČR zaslán dotaz, a hned bude redaktorovi jasno, že jde jen o lacinou výmluvu. Již jsme psali, že nový zákon o odpadech musí být v souladu s Unijní legislativou. Text předešlého neschváleného zákona je též znám, a je dostupný. V nově připravovaném zákoně, se tedy oproti té jeho předchozí neschválné verzi, můžou měnit jen některé detaily. Třeba stanovení výše poplatků, technické požadavky, stanovení parametrů odpadu ukládaného na skládku, apod.

Psalo se též, že spalování může být dokonce i zakázáno.
To jako, vážně…?

To jsou jen hloupá přání a spekulace lidí, kteří v Chebu nepodporují energetické využívání komunálních odpadů. I v tomto případě se stačí optat na Ministerstvu životního prostředí ČR, zda se náhodou v ČR a v EU neplánuje, zákonem, nebo nařízením, odstavit všechna současná zařízení, energeticky využívající komunální odpad a tím utopit občany v odpadcích. Bohužel, jiná možnost likvidace zbytkového (směsného) komunálního odpadu, než jeho spalování nebo skládkování, zatím prostě neexistuje.

A poslední: ZEVO má prý experimentální charakter.
Ono to nebude plnohodnotné zařízení na využívání odpadů?

ZEVO Cheb bylo navrženo především s ohledem na co nejvyšší míru využití energie, získanou z odpadu. Proto musela být vzata v úvahu spotřeba tepla v oblasti Chebu, připojené k centrálnímu zásobovaní teplem. A z návrhu vyšla potřeba nejvýše těch 20 tisíc tun odpadu ročně. Takové zařízení v Čechách nestojí. Protože by bylo první, padl názor, že v Chebu to bude pilotní projekt, který by mohl být určitým vzorem i pro jiná města a regiony velikosti Chebska v Čechách. Bohužel, někteří odpůrci energetického využívání komunálního odpadu se toho chytli a začali ZEVO Cheb prezentovat jako drahý experiment, s neodzkoušenou a v Čechách neznámou technologií.

Scroll to top