Otaznik 2018Výsledkem našich pravidelných Informačních besed a snahy podporovat Vaší plnou informovanost o projektu ZEVO Cheb , i témat souvisejících s nakládáním s odpady, Vám přinášíme aktuální sérii ODPOVĚDÍ na Vaše dotazy a zajímavosti publikované od ledna r. 2018.

TEREA Cheb s.r.o. podniká v duchu našeho sloganu odpovědně s přírodou. Jsme přesvědčeni, že to je správný přístup pro společný prospěch. Máte-li dotazy, rádi Vám na ně odpovíme prostřednictvím kontaktního emailu. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Otázky,
Odpovědi & Zajímavosti…
2018

Vaše spalovna prý nebude mít třídící linku na přetřídění odpadků a vše tak půjde přímo na spálení. Proč odpad před spálením neroztřídíte?

Při návrhu technologického řešení ZEVO Cheb bylo vzato v úvahu, že obce Chebského regionu již léta provozují systémy třídění komunálního odpadu, pro možnost jeho dalšího využití. ZEVO je univerzální tepelné zařízení, které je schopno využít energii z hořlavého odpadu i bez předchozího dotřiďování různě znečištěného a promíchaného směsného komunálního odpadu. Tím se též zmenší výměra potřebného pozemku pro ZEVO Cheb.

Na začátku listopadu vyšel v Aha! článek, podle kterého až 50% vytříděného plastu stejně končí na skládkách. Navíc prý Čína již ani nechce dovážet naše vytříděné plasty.

Musíme si uvědomit, že Čína není celosvětovým smetištěm, kam zejména členské státy Evropská Unie, Spojené státy a Japonsko, můžou vyvážet své odpady, a ještě to vydávat za recyklaci. Do Číny byly v minulosti vyváženy zejména plasty, které jsou obtížně zpracovatelné, nebo jejichž recyklace se jejich vývozcům ekonomicky vůbec nevyplatila. Přejme proto i Číně, aby si chránila své životní prostředí, před jeho znečišťováním odpadem, dovezeným třeba z druhé strany Země!

Na dotaz, proč se velká část námi vytříděných plastů ze žlutých kontejnerů stejně vyváží mimo území ČR, nebo se zahrabává na skládkách, jsme již odpovídali – viz odpovědi roku 2017.

Ekologický spolek Arnika uvádí, že na jednoho občana připadá v Česku průměrně o 100 kilogramů víc odpadu než v Rakousku nebo v Německu. To jsme opravdu tak nepořádní?

Ne, není třeba věřit všemu, co nějaký ekologický spolek, nebo jeho člen prohlašuje. Je třeba se zamyslet, proč to ten zájmový spolek prohlašuje. Čeho chce zveřejňováním některých informací dosáhnout, a co vlastně prosazuje.

Ono se totiž jedná v prvé řadě o metodiku vykazování odpadů. Tedy co vše statistický úřad, nebo ministerstvo životního prostředí daného státu, zahrne pod pojem komunální odpad. Například za rok 2015 vykázal Český statistický úřad průměrnou produkci komunálního odpadu 317 kg a Ministerstvo životního prostředí ČR zase 500 kg na osobu, protože každý má svou vlastní, tedy jinou metodiku evidence a sledování odpadů.

Co se týče Německa a Rakouska, podle údajů z Ministerstva životního prostředí ČR, v roce 2015 byla produkce komunálního odpadu v Německu 618 kg a v Rakousku 565 kg na osobu. Je tedy na zvážení, zda má pravdu zájmový spolek Arnika, nebo Ministerstvo životního prostředí ČR.

Končí rok 2017 a kvapem se blíží termín zákazu ukládání odpadků z našich popelnic na skládku. Vaše spalovna nestojí a zatím ani není jisté, jestli si ji postavíte. Co budete s těmi odpadky dělat, až opravdu začne platit ten zákaz skládkování?

To je špatně položená otázka. Předně, TEREA Cheb s.r.o., není majitelem komunálního odpadu, a zatím ani nepodniká v oblasti nakládání s odpady. Majitelem komunálního odpadu je ze zákona obec, na jejímž katastru (území) tento odpad občané vytvořili. Nikoliv výrobce energií, ale právě obec, jako vlastník komunálního odpadu, má zákonnou povinnost zajistit jeho sběr, využití nebo likvidaci. Záleží tedy na obci, zda námi nabízené energetické využití komunálních odpadů přijme, nebo se rozhodne pro jiné řešení. o tom již rozhodnou zastupitelé, které si občané ve volbách zvolili.

Místo výstavby spalovny v Chebu, navrhuje Hnutí Duha zvýšit kapacitu současných spaloven v Praze a v Brně, 60 tisíc tun odpadků zpracovat na Sokolovsku, a dalších 100 až 160 tisíc tun využít na Severní Moravě. To je rozumné řešení, ne jejich pálení v Chebu!

Tento názor známe, ale nepovažujeme jej za správný. Jistě, žádný rozumný ekolog nebude veřejně zpochybňovat i několik desítek let úspěšně provozované spalovací zařízení (ZEVO), poskytující bez nehod a mimořádných událostí svou službu obcím a obyvatelstvu, při současném respektování platných zákonů na ochranu životního prostředí. Taková již zkrátka současná moderní zařízení na energetické využití komunálních odpadů jsou. Proto není divu, že se tyto zájmové spolky a sdružení soustředí raději na zamezení vzniku dalších spalovacích zařízení, a to i za cenu své podpory rozšíření množství likvidovaného odpadu ve stávajících, již léta provozovaných spalovacích zařízeních.

Jenže, třeba v roce 2015 v naší republice vzniklo v domácnostech asi 2,8 milionu tun směsného komunálního odpadu. Z toho asi dva miliony tun skončily na skládkách. Pokud z toho odečteme zmíněných 60 tisíc tun pro Sokolovsko, a 160 tisíc tun na Severní Moravu, zbyde asi 1,8 mil tun odpadků. o ty by se podle Hnutí Duha měly podělit stávající spalovny v Praze a v Brně. Abychom zamezili skládkování směsného komunálního odpadu, pak při současné celkové kapacitě těchto dvou spaloven 578 tisíc tun ročně, by se musela jejich kapacita zvýšit na čtyřnásobek!

Veřejné informace o produkci a nakládání s odpady v ČR lze získat na odkaze: https://isoh.mzp.cz/visoh

Bude možno ve vaší spalovně zlikvidovat i vyřazený bytový textil, ošacení a obuv?

Vyřazený bytový textil z domácnosti, jako jsou záclony, závěsy, koberce apod., je též komunální odpad, vznikající na území obce při provozu domácností, a je možné ho po podrcení energeticky využít.

Nepotřebné ošacení a obuv, je však lépe uložit do sběrných kontejnerů, které provozuje místní Charita, nebo je prodat (burza, bazar, „bleší trh“). Textil a obuv jsou však též spalitelné materiály, a proto je lze i energeticky využít. Záleží tedy na občanovi, zda nepotřebné oblečení a obuv uloží do popelnice, nebo je někomu věnuje k dalšímu využití, či k prodeji.

Zveme Vás na BRKO. Tak zněl článek v lednových Radničních listech Chebu. Agrobiolog místního spolku se zastupitelkou města v něm místo spalovny propagují výstavbu bioplynové stanice na okraji Chebu a výrobu paliva pro auta z odpadů. To je dobrý nápad, lepší než jen odpadky spálit.

Od počátku roku 2015 má město zákonnou povinnost zajistit oddělený sběr a využití bioodpadu. Takto získaný biologicky rozložitelný komunální odpad (zkráceně BRKO), je v současnosti předán zpracovateli ke zkompostování. Místo kompostování, však lze BRKO využít i jako vstupní surovinu (substrát) pro bioplynovou stanici. Vyrobit bioplyn, ten vyčistit, stlačit a prodávat ho jako pohonnou hmotu (CNG), nebo ho vtlačovat do rozvodné plynárenské sítě. Potíž je v tom, že se v okolí Chebu ještě žádná vhodná bioplynka nenachází. Proto je navrhováno, aby si ji město pořídilo, své BRKO si v ní zpracovávalo a výsledný produkt prodávalo.

ZEVO Cheb není určeno k využívání bioodpadu (BRKO), který občané vytřídili do hnědých popelnic. Místo toho bude využívat směsný komunální odpad, tedy ten co ukládáme do svých popelnic, a který se teď vyváží na skládku. To znamená, že ZEVO Cheb a bioplynka jsou dvě různá zařízení, kde každé bude využívat jinou složku komunálního odpadu. Bioplynová stanice nemůže nahradit zařízení pro využití směsného komunálního odpadu. Obě zařízení si tedy vzájemně nebudou konkurovat a můžou být provozována současně.

V Deníku psali, že ekologové vyzývají ministra ke zvýšení poplatků za skládkování odpadů. Ona jim nestačí petice osmi set obcí proti dalšímu zvyšování poplatků?

Patrně máte na mysli otevřený dopis Hnutí Duha ministrovi životního prostředí z počátku ledna 2018? Současným zákonem stanovený poplatek 500 korun za tunu uloženého směsného komunálního odpadu na skládku, se od roku 2009 nezměnil. Tato cena je tedy platná již desátým rokem. Její postupné zvyšování v průběhu následujících let, bylo již součástí připravovaného nového zákona o odpadech. Tento zákon však na počátku roku 2017 opakovaně neprošel Legislativní radou vlády ČR a byl odložen na dobu po volbách 2017.

Je proto jen otázkou času, kdy bude nový zákon o odpadech schválen a jak budou poplatky za ukládání směsného komunálního odpadu na skládku znovu upraveny, aby měly regulační funkci a odpovídaly současnému stavu a trendům v nakládání s odpady.

V Mělníku je prý připravováno ZEVO o kapacitě až 300 tisíc tun ročně. Jak to, že malé ZEVO v Chebu se několik let nemůže prosadit a obrovské ZEVO v Mělníku, za kterým stojí silný ČEZ, zatím nemá problém?

Jde zejména o nepřátelskou tzv. „zelenou ideologii“ různých, často účelově založených, a to nejen ekologických spolků, sdružení, a pod. Jejich členové a příznivci, často pod rouškou péče o životní prostředí, řeší v dané lokalitě své osobní zájmy, své ambice, nebo jen možný vliv plánované stavby na hodnotu svých nemovitostí v okolí. Opakovanými obstrukcemi, ovlivňováním veřejného mínění skrz místní média a sociální sítě, zveřejňováním neúplných, často i nepravdivých informací a strašením občanů zdravotními riziky, je pak vytvářena hysterie nejen proti technickému zařízení, ale i proti případnému investorovi. Tím je následně skrytě podporován současný způsob nakládání s odpady, tedy právě to kritizované neekologické skládkování odpadů.

Před patnácti lety se v Chebu bojovalo proti stavbě lihovaru, před osmi lety zase proti jihovýchodnímu obchvatu Chebu, teď je kritizována investice ZEVO Cheb a již se v Radničních listech i v zastupitelstvu začíná opatrně mluvit o bioplynové stanici. To se nebojíte, že i ta bioplynka bude páchnout na hony daleko?

ZEVO Cheb je tepelné zařízení, které bioplynovou stanici neobsahuje. Proto není třeba se obávat.

Kvůli spalovnám se prý budou zvyšovat poplatky za skládkování. Dokonce i někteří ekologové již začali zvýšení poplatků podporovat!

Smyslem citelného zvýšení poplatků za ukládání směsného komunálního odpadu na skládku, navrhovaného v novém (nepřijatém) zákoně o odpadech, bylo vyvození ekonomického tlaku. Tedy motivace obcí a jejích občanů na omezení množství odpadů, ukládaných v současnosti na skládky. To znamená, zvýšení míry třídění domovních odpadů, jejich další využití, recyklace, kompostování, energetické využití. Pro obce, kde bude třídění odpadů na dobré úrovni, pak byla v zákoně navrhována recyklační sleva.

Pokud bude dostupné zařízení, jehož provozovatel nabídne obci nižší cenu za likvidaci komunálního odpadu, než u prostého skládkování, bude mít jistě velkou šanci odpad z obce zpracovávat, čímž se může značná část odpadu v daném regionu od skládkování odklonit.

Účelem zákonem stanoveného zvýšení poplatků za skládkování tedy není výstavba spaloven. Stejně tak mohou vzniknout jiná zřízení, využívající odpadky. Jde však především o využití materiálu, dosud vyváženého na haldy skládek. Jde o cílenou regulaci množství komunálního odpadu, vyváženého na ty neekologické skládky, nikoliv o státní podporu výstavby spaloven!


ZEVO a čištění jeho kouře, je jistě drahé zařízení.
To se nutně musí projevit na ceně za likvidaci odpadů.
Nezdraží se nám kvůli tomu cena za vyvážení popelnic?

Žijeme v tržním prostředí. Aby bylo ZEVO Cheb schopné konkurovat jiným způsobům využití nebo likvidace odpadů, bude muset nabídnout tomu odpovídající cenu za poskytovanou službu. Obce a jejich zastupitelé, si potom vyberou. Důležité je, aby měla obec možnost volby, jak zajistit likvidaci svého komunálního odpadu, způsobem šetrným k životnímu prostředí i k peněženkám občanů.

Třídíme, běháme s odpadky ke kontejnerům, a stejně je toho odpadu
nějak moc, co do nich dát nelze. Pleny, vyřazené potraviny, plata od vajec, kávové kapsle, kapesníčky, ubrousky, onošená obuv a oblečení.
To kdysi nebylo, čím to?

Žijeme v konzumní společnosti, jejíž hybnou silou je osobní spotřeba každého z nás. Následkem zvyšování životní úrovně, občané nakupují stále větší sortiment potravin, nápojů, spotřebního zboží a výrobků pro jednorázové použití. U spotřebního zboží pak platí, že módní trendy i rychlý technický pokrok a přidávání stále dalších funkcionalit, u tohoto sortimentu způsobují rychlé technické zastarávání výrobků. Tím dochází k tlaku na předčasnou výměnu používaných předmětů za ty novější, modernější, lepší. Následkem tlaku na nízkou cenu hromadné velkovýroby, jsou často výrobky konstruovány tak, že se zákazníkovi ani nevyplatí jejich oprava. Snahou mnoha výrobců pak je, aby si po uplynutí záruční doby, zákazník koupil opět to jejich nové zboží. Tomu je přizpůsobena nejen kvalita výroby, ale i opravitelnost, dimenzování dílů a součástí výrobku, tedy i plánovaná délka životnosti vyráběných a prodávaných předmětů.

Evropská unie vydala směrnici k zajištění ochrany osobních údajů.
Bude možno ve vaší spalovně bezpečně zlikvidovat staré počítačové diskety, nepotřebné zálohy souborů na cédéčkách,
vyřazené papírové dokumenty, případně i celou kartotéku?

Současné optické datové nosiče, tedy CD-ROM a DVD-ROM, jsou zhotoveny z polykarbonátu s napařenou hliníkovou vrstvou. Ty je nejlépe odevzdat ve sběrném dvoře. Záznam na nich lze znehodnotit třeba krátkým vložením do mikrovlnné trouby, kde dojde k rozrušení záznamové vrstvy. V případě vyhození CD a DVD do popelnice, si s tím ZEVO jistě poradí, stejně jako s ostatními běžnými plasty. ZEVO Cheb bude schopno ve svých pecích spálit též i vyřazené počítačové diskety a papír. Pokud z povahy obsažených informací, nebude vhodné diskety a papírové dokumenty předat k recyklaci, jistě bude možné domluvit i jejich likvidaci spálením v ZEVO Cheb.

Krom popelářů, po celá desetiletí nikoho odpad v našich popelnicích nezajímal, a teď byste to třídění chtěli kvůli té své spalovně strhat?

Není pravdou, že se o odpad po desetiletí nikdo nezajímal. Sběr, třídění a recyklace odpadů má v Čechách dlouhou tradici. Vždyť již v předválečném období byl organizován sběr a následné využívání odpadu, který byly dobové technologie schopny znovu využít. Z novodobé, poválečné historie si možná mnozí vzpomenou, že existoval národní podnik Sběrné suroviny. Jeho hlavní činností bylo vykupovat od organizací i od obyvatelstva sběrné suroviny. Za peníze. Například železné a neželezné kovy, papír, textil, sklo, kůže a mnoho dalších. Od roku 1949 se začaly nově sbírat dokonce i tzv. termoplastické hmoty. Od roku 1950 pak bylo zavedeno zálohování skleněných lahví a od r. 1953 zákonná povinnost prodejců k výkupu všech typizovaných skleněných (vratných) lahví od občanů. Současné barevné kontejnery na bezplatné ukládání a sběr tříděného komunálního odpadu od občanů, se na našich ulicích objevily po roce 1990.

Proč se do hnědých popelnic na bioodpad nemají dávat kosti,
odřezky masa, použité oleje, tuky a dokonce ani výkaly psů a koček?
To vše je přece taky bioodpad?

Jde o to, aby zpracovatel sesbíraného odpadu byl schopen vytříděný bioodpad ve svém zařízení (kompostárně) bezpečně zpracovat. I při zpracování bioodpadu musí být totiž zajištěny hygienické podmínky na ochranu veřejného zdraví i ochrana životního prostředí.
Odpad živočišného původu, jako je třeba maso, kosti, sádlo, mléčné výrobky, ale i ty výkaly psů a koček, mají jinou dobu potřebnou ke svému biologickému rozkladu, než má rostlinný materiál. Jeho rozklad způsobují jiné druhy organismů, než u materiálů rostlinného původu. Proto musí být pro využití odpadu živočišného původu, zvolen též odlišný způsob zpracování, než u odpadu rostlinného.

Stavět spalovnu v Chebu je nesmysl,
když je již v provozu Regionální centrum na úpravu odpadů ve Vřesové. Kdy to už pochopíte?

Jak se pohledem do své popelnice může každý z nás přesvědčit, i po vytřídění, v popelnici toho odpadu ještě zůstává dost. Navíc je dobré vědět, že zhruba polovina plastů a část papíru, ze žlutých a modrých kontejnerů, není schopna dalšího využití (recyklace). Proto velká část vytříděných odpadů, po dalším přetřídění na třídící lince, stejně končí jako tzv. „výmět“ na skládce komunálního odpadu.
Pokud bude mít v budoucnosti město Cheb a okolní obce možnost výběru mezi skládkou, mechanicko-biologickou úpravnou, bioplynovou stanicí, nebo i ZEVO, bude to pro město právě velkou ekonomickou výhodou. Nebude totiž závislé na monopolu jediného velkého zpracovatele odpadu v celém regionu.

A nezdá se vám, že výroba bioplynu je lepším využitím odpadu,
než jen jeho energetické využití?

Bioplyn je především druh paliva. Lze ho vyrobit v bioplynové stanici (reaktoru), pouze z organické hmoty, tedy z biologicky rozložitelného materiálu. To znamená, že výroba bioplynu z komunálního odpadu, je též způsobem energetického využití jedné z frakcí komunálního odpadu. Rozdíl oproti ZEVO spočívá v tom, že ZEVO je univerzální tepelné zařízení, schopné využít energii veškeré spalitelné části směsného komunálního odpadu, včetně té jeho biologické části.  

Spalování odpadků z našich popelnic je nemoderní způsob jejich likvidace. Lze z nich vyrábět alternativní paliva, pohonné hmoty, kompost i bioplyn. Proto se na Západě od takového plýtvání upouští a Evropská unie již ani energetické využívání odpadků svými dotacemi nepodporuje.
Proč prosazujete spalování?

Do jaké míry se na Západě od energetického využití odpadů upouští je nejlépe vidět z vývoje situace v provozování zařízení pro energetické využití odpadů v Evropě za roky 2010 až 2015, které názorně ukazují mapy na uvedeném odkazu.
Modře je u každého státu uvedeno množství zařízení na energetické využití odpadů (s výjimkou zařízení na spalování nebezpečných odpadů) a červeně je uvedeno množství odpadů, využitých v těchto energetických zařízeních, v milionech tun za rok 2015. Kliknutím na mapu ji lze zvětšit. Vpravo, vedle mapy, jsou pod sebou seřazeny informace za roky 2010 až 2014 (kliknout na daný rok).

Kvůli Číně se zhroutil trh s plasty.
Stále však slyšíme, jak je důležité čím dále tím více třídit.
A pak vidíme fotky a reportáže ze sběren, kde leží celé štosy balíků slisovaných plastů, o které prý nikdo nestojí.
Není to absurdní situace?

Kvůli Číně se nic nezhroutilo a třeba nápojové plasty (PET-ky) Čína dováží nadále. Čína snad již čtyři roky požaduje, aby byl dovážený odpad kvalitně vytříděný, a byl ještě schopen dalšího využití, tedy recyklace. Není totiž chybou Číny, že je pro Evropu pohodlnější a ekonomicky výhodnější, přenechávat zpracování svých nekvalitně vytříděných a znečištěných odpadů Číně, nebo je vyvážet do rozvojových zemí. Vždyť v Evropě ani nemáme dostatek podniků, které by byly schopny všechen ten vytříděný plast odkoupit a znovu zpracovat na nové výrobky! Navíc jsme to právě my, Evropané, kteří zejména v posledních letech, pro údajná zdravotní rizika, odmítáme plastové výrobky dovážené z Číny, vyrobené právě z těch našich vyvezených plastů. A tu Čínu za to ještě veřejně odsuzujeme za nekvalitu,  ohrožování bezpečnosti a zdraví!
Avšak i za těchto okolností třídění smysl má. Je totiž lepší mít slisované balíky vytříděného plastu po přechodnou dobu uskladněny, než by všechen ten plast končil smíchaný s ostatním odpadem na skládkách…

V dubnových Radničních listech psali, že Regionální centrum zpracování odpadu ve Vřesové nabízí Chebu likvidaci odpadu za srovnatelnou cenu, se současnými cenami za skládkování a město by s ním proto mělo rychle uzavřít smlouvu, aby se nemusela stavět spalovna. Zdražovat se popelnice nemusí, to je dobrá zpráva, že?

Podle zákonů trhu, jakákoliv úpravna odpadu, jako poskytovatel nabízené služby, nemůže nabízet obci cenu své služby výrazně vyšší, než stávající konkurenční skládka odpadů. To by s ní žádný starosta ani nesměl uzavřít smlouvu na předání odpadu obce k likvidaci (využití)! Navíc je již několik let očekáváno zákonem stanovené postupné zvyšování poplatků za ukládání komunálního odpadu na skládku. Tedy i současná nabízená cena poskytovatelů těchto služeb se tomu přizpůsobí a jistě nezůstane dlouho pozadu na současné úrovni.


Když za pár let nebude možno odpad skládkovat, nebylo by lepší tu spalovnu postavit přímo na skládce a na tu skládku pak bez dalšího převážení ukládat již jen vyhořelou škváru a popel? Stejně ty skládky občas hoří.

Naším záměrem není směsný komunální odpad jen spálit. Chceme využít v něm obsaženou energii, pro potřebu vytápění části Chebu. V dohledné době nevylučujeme ani případy, kdy i sami skládkaři budou donuceni změnit svůj přístup k hospodaření a využívání směsného komunálního odpadu. Pak se od provozovatelů skládek možná dočkáme investic nejen do jednoduchých třídících linek, ale i do zařízení, na skutečné využívání odpadů. Třeba i včetně toho energetického.

Z vašich předchozích odpovědí plyne, že vedle spalování, se kladně vyjadřujete i k bioplynové stanici, třídění, PAYT systému, recyklaci i ke kompostování. Nezdá se vám, že si pod sebou řežete větev, když neprosazujete všechno jen spálit?

Ne, komunální odpad je ohromná, různorodá směs materiálu, v níž se ještě vzájemný poměr jednotlivých složek v průběhu roku mění. Pro každou ze složek komunálního odpadu, pak existuje nějaký nejvhodnější způsob jejího využití, nebo likvidace. Základním předpokladem však je, kvalitně roztříděný odpad již v místě vzniku, přímo u občana. Ať již s využitím barevných kontejnerů, pytlového sběru, PAYT systému, výkupny druhotných surovin, či jejich vzájemných kombinací. Až to, co již dále třídit a využít nelze, tvoří ten zbytek, tedy směsný komunální odpad, pro který je navrženo energetické využití v ZEVO. No a to, co občané vytřídili, by mělo být zase zpracováno v bioplynové stanici, v kompostárně, a předáno výrobcům papíru, plastů, skla a kovů, k přepracování na nový výrobek – tedy k recyklaci. Proto není vhodné řešit problém odpadového hospodářství pouze jediným zařízením, ať již to bude ZEVO, BPS, kompostárna, nebo cokoliv jiného. Nakládání odpady je tedy nutno řešit komplexně, a každé zařízení by mělo zpracovávat tu složku odpadu, kterou je schopno co nejlépe využít a zhodnotit.

Na území republiky máme v provozu již čtyři spalovny. Kolik jich je celkem v Evropě?

Ke konci roku 2017 bylo v Evropě provozováno celkem 518 zařízení na energetické využití odpadů. V tom nejsou zahrnuta zařízení na spalování nebezpečných odpadů, ani nemocniční spalovny.

Jsme jediný stát v celé Evropě, který od roku 2024 zakazuje skládkování odpadu. To nás potom mají ty naše odpadky zavalit?

To je jen zbytečné strašení lidí. Zákaz skládkování směsného komunálního odpadu, recyklovatelného a využitelného odpadu od roku 2024, byl stanoven novelou zákona o odpadech, a to již v září 2013. A deset let je snad dostatečná doba, abychom se připravili k jeho plnění. Od roku 2024, se bude moci skládkovat pouze již nevyužitelný a nerecyklovatelný komunální odpad, který má příliš nízkou výhřevnost, nebo nehoří vůbec, a dále i biologický odpad, který byl před uložením na skládku upraven (stabilizován), třeba kompostováním. Tedy nebude na skládce hořet, hnít, tlít ani zapáchat. Nejsme v Evropě jediní, co chceme omezit skládkování komunálního odpadu a zvyšujeme poplatky za jeho skládkování. Jak to vypadá s poplatky za komunální odpad a s omezováním jeho ukládání na skládky odpadů v ostatních státech Evropské unie, je dobře vidět z tabulky, zpracované Evropským sdružením CEWEP na odkaze:

Odkaz na zdroj: http://www.cewep.eu

Je již známa celková výše investice do spalovny,
případně kdy bude známa?

Zatím je k dispozici jen předpokládaná výše investice, tedy přibližně 250 milionů. Až budou známy všechny požadavky a podmínky pro provedení stavby, stanovené ve stavebním povolení, bude následovat podrobná ekonomická analýza proveditelnosti stavby. Po ní bude následovat výběrové řízení na dodavatele stavebních prací i na dodavatele technologie. Až z výsledků ekonomické analýzy a výběrových řízení, bude možno zpřesnit celkovou výši investice.

Podle Arniky, nové ZEVO V Mělníku vypustí do ovzduší až 1280 kilo jedovaté rtuti ročně. Kolik rtuti ve svém kouři vypustí to vaše ZEVO v Chebu?

I ZEVO Cheb čelilo podobné dezinformaci. Ano, jsme lidé a ne každý z nás svůj rozbitý teploměr, vyřazenou zářivku, úsporku a některé druhy baterií, odnese zpět do prodejny, sběrného dvora, nebo do příslušného kontejneru. V odpadu z našich popelnic, se pak občas můžou vyskytovat i stopy rtuti. Nelze však vynásobit množství zpracovaného odpadu průměrným množstvím rtuti v odpadu a tvrdit, že takto spočtené množství rtuti, unikne s kouřem do ovzduší. V cestě mezi spalovací pecí a komínem totiž stojí filtrační zařízení. Při procesu posuzování vlivu ZEVO Cheb na životní prostředí bylo prokázáno, že spálením 20.000 tun směsného komunálního odpadu, do ovzduší může uniknout nejvýše 1,12 kg rtuti a jejich sloučenin za rok. To je koncentrace 0,01 mg/m3 spalin, což je na úrovni 16,7 % zákonem povoleného množství. Rtuť v ovzduší ze ZEVO Cheb, tedy nikoho neohrozí. Bližší údaje, viz dokumentaci EIA, odkaz v sekci Ke stažení.

Po vyřazeném videu mi v knihovně zůstalo mnoho videokazet.
Kam s nimi, vyhodit do popelnice, do kontíku pro plasty, nebo spálit?

V prvé řadě záleží na tom, co máte na těch nosičích zaznamenáno. V případě videokazet a audiokazet, je můžete někomu věnovat, nebo je třeba i prodat na nějakém aukčním portále, či v bazaru. Lze je též odevzdat ve sběrném dvoře. Pokud se rozhodnete pro popelnici, dostanou se do směsného komunálního odpadu. Znečištěním směsným odpadem patrně dojde k jejich znehodnocení a ZEVO je dokáže zlikvidovat spolu s ostatním odpadem.

Pokud se podaří v Chebu zavést PAYT systém, rozběhne se kompostování na sídlištích a rozšíří se třídění i o veškerý bioodpad, se svou spalovnou jste prohráli. Nebudete mít v ní co pálit!

Hlavním důvodem vzniku záměru ZEVO Cheb, byla žádost města Cheb o pomoc při zajištění likvidace směsného komunálního odpadu, způsobem šetrným k životnímu prostředí i k peněženkám občanů, a to v době, až bude samotné skládkování omezeno novým odpadovým zákonem a zdražením skládkování. Jestli se kvůli veřejné diskusi, která byla zahájena po zveřejnění našeho záměru v roce 2012, začali občané konečně o své popelnice zajímat, a pokud občané Chebu opravdu výrazně sníží svou produkci odpadků, zatím ukládaných na skládku, bude to i naše vítězství…

Lidé jsou nabádáni, aby řádně ve svých domácnostech třídili a odevzdávali svůj odpad roztříděný. Tím sice snižujeme množství odpadu ve svých 
popelnicích, ale stejně ho část zbývá. Když zanedbáme exhalace aut při převážení odpadků, je přece z hlediska ochrany ovzduší jedno, zda to spálíte v Chebu za nádražím, v jeho průmyslové zóně opodál, nebo si odvezeme ty své odpadky ke spálení až do Vřesové.
Atmosféra Země je jen jedna a nezná hranice.

Ano, máte pravdu. Parametry současných moderních spalovacích zařízení pro využívání odpadů jsou srovnatelné. Blíží se doba, kdy odpad, jehož materiál již nelze znovu využít a přitom je spalitelný, bude třeba před uložením na skládku, využít alespoň energeticky. Zbytek, který je nehořlavý, či jen obtížně spalitelný a nebude pro něj nalezeno jiné vhodné materiálové využití, bude nadále ukládán na skládce. Potvrzuje se tak myšlenka člena spolku Arnika, který řekl:
„Nebudeme si nic nalhávat, odpadový systém, který nemá na svém konci skládkování či spalování, neexistuje,“

Zdroj: https://jihlava.idnes.cz/

Jak to vypadá s přijetím nového zákona o odpadech,
sledujete to, víte o tom něco?

Vzhledem k současné politické situaci předpokládáme, že nová verze zákona o odpadech bude znovu předložena k odborné diskusi někdy na počátku roku 2019. Avšak po zkušenostech z předchozích let, očekáváme silnou oponenturu a lobbing, nejen k části zákona o zvyšování poplatků za ukládání odpadů na skládky, ale i ke stanovení podmínek, za kterých bude možno komunální odpad na skládku legálně ukládat.

V oblasti nakládání odpady bude projednáván nejen zákon o odpadech, ale i zákony o obalech a o výrobcích s ukončenou životností. Proto předpokládáme přijetí balíčku nových odpadových zákonů až někdy na podzim roku 2020, s platností možná od ledna 2021.

Bioodpad je taky odpad. I po vyhnití v kompostárně to bude stále jenom odpad. Odpad nelze dávat na pole a hnojit s ním. Co s tím zpracovaným zbytkem bioodpadu chcete dělat?

ZEVO Cheb kompostárnu neobsahuje, proto s kompostem nakládat nebudeme. Obecně však platí, že pokud kompost bude splňovat jakostní podmínky podle zákona o hnojivech, navazujících vyhlášek a státních technických norem, může být certifikován jako biologické hnojivo. Pak to již nebude odpad. Bude to výrobek příslušné kompostárny, který lze aplikovat na půdu. Základem však je, vyloučení kontaminace bioodpadu cizorodými látkami a zajištění předepsané kvality kompostu, případně i jeho rozdělení do jakostních tříd, podle předpokládaného způsobu jeho dalšího využití.


Spalovna v Chebu je zbytečnou investicí, kterou tady nikdo nechce.

Chápeme, prakticky každá větší stavba technického rázu naráží na strach a na osobní zájmy některých lidí a zájmových skupin, často účelově prezentované jako péče o ochranu přírody, lidského zdraví, apod. I v Chebu máme přece stavby, proti kterým někteří občané protestovali, a po jejich realizaci se potvrdila prospěšnost pro tzv. „mlčící většinu“.

Cheb ročně nevyprodukuje tolik komunálního odpadu, aby tu vaši spalovnu uživil. Proto budete muset dovážet a spalovat odpadky z Německa!

To je chybný úsudek. Lidé žijí a odpad produkují nejen v Chebu, ale i v okolních obcích. ZEVO Cheb budou moci využít i ty okolní obce. Západoevropské státy již mají vytvořen fungující systém využití a likvidace vznikajících odpadů, včetně několika stovek zařízení typu ZEVO, a proto německé obce nepotřebují svůj odpad vozit k využití do Čech.

Druhým největším zdrojem tepla pro město Vídeň je spalovna Spitellau, známá svou fasádou od architekta Hundertwassera, postavená přímo u Dunajského kanálu. Zásobuje mmj. zdejší velkou Všeobecnou nemocnici.

wienenergie spitellau

Švédský vrch (v Chebu) není smetiště,
aby se sem svážely tisíce tun odpadků!

Ani technické zařízení, kterým je ZEVO Cheb, není smetiště. Je to moderní zařízení, které využívá právě zbytkový odpad, po předchozím vytřídění využitelných materiálů občany. Spálením získá teplo, které se využije zejména pro vytápění části Chebu. Ani popeloviny po spálení odpadu nezůstanou na místě, ale budou odvezeny.

Spalovna v Chebu se bude stavět pro Němce!
Stovky a tisíce tun ročně! Kolik vám budou platit?

V Německu mají obce problém likvidace domovních odpadků vyřešen. V současných 121 německých spalovacích zařízeních, se ročně spálí asi 26 milionů tun jejich domovního odpadu (údaj r. 2015). Proto není třeba odpad z Německa vozit do Chebu, aby byl využíván v ZEVO Cheb. Německé obce nám tedy za likvidaci jejich odpadů nic platit nebudou, protože jejich odpad pálen v Chebu nebude.

Vycházíte z předpokladu, že vám město předá komunální odpad ke spálení, a ještě vám za to zaplatí. Já vám svůj odpad ze své popelnice nedám, je můj, a proto vám ho prodám!

To je špatná úvaha. Pokud občan uloží nepotřebnou věc do popelnice, nebo do barevného kontejneru, stává se z ní komunální odpad. Ze zákona, původcem komunálního odpadu je obec, nikoliv občan. Okamžikem vložení té věci do popelnice, tato věc přechází do majetku obce. Obec, nikoliv občan, pak musí zajistit sběr a likvidaci komunálního odpadu. U velkokusého odpadu, ho můžete odevzdat obci ve sběrném dvoře. A samozřejmě, nepřichází v úvahu výkup směsného komunálního odpadu od občana. Za služby, spojené s likvidací odpadů, se v civilizovaném světě – platí!

Nebudete ve své spalovně pálit také čistírenské kaly z chebské čistírny odpadních vod?

Kaly, produkované v čistírně odpadních vod v Chebu, obsahují příliš velké množství vody. Proto není možné tyto kaly na roštu spalovacích pecí ZEVO Cheb spalovat.

Proč jste při návrhu řešení likvidace odpadu nezvolili vyšší stupně hierarchie nakládání s odpady a místo toho jste navrhli až to spalování?

Protože byl řešen problém směsného komunálního odpadu, který se ukládá na skládku. To je druh komunálního odpadu, který zůstává po předchozích stupních hierarchie nakládání s odpady. Předchozí stupeň hierarchie, byl již organizačně řešen původcem komunálního odpadu (obcí) a energetické společnosti nepřísluší.

Pokud budeme řádně třídit, budeme mít slevu a až do doku 2030 budeme platit za skládkování jen 600 korun za tunu, místo uváděných dvou tisíc!

To je chybná interpretace. Patrně máte na mysli tabulku z Přílohy č. 8, zveřejněnou v návrhu Zákona o odpadech, který však nebyl schválen, a proto je zatím neplatný:

tabulka poplatkove obdobi
Onen „zbytkový odpad“ je totiž odpadem, který již nelze využít jinak, než jeho uložením na skládku odpadu. To tedy není ten (využitelný) směsný komunální odpad. Ten lze přeci ještě využít energeticky, a/nebo z jeho biologické části lze vyrobit kompost, nebo ji využít jako tzv. vstupní substrát v bioplynové stanici.

Po roce 2030 bude stejně spalování zakázáno.
K čemu nám tady pak ta spalovna bude?

To není pravda, žádný, zákonem stanovený zákaz energetického využívání směsných komunálních odpadů, v Evropské unii ani v České republice, nebyl vydán.

V současné době je v Německu spalován odpad až za 133 Eur za tunu! Nevykládejte, že v Chebu bude cena výrazně nižší!

V tomto případě nelze cenu v Eurech, platnou v Německu, přepočítávat jen současným kurzem na naše koruny. Cheb v současné době platí za uložení tuny směsného komunálního odpadu na skládku přibližně 1250,- Kč. V případě likvidace odpadu jiným podnikatelem v jeho technickém zařízení, nabízená cena bude muset být obdobná.

Ony snad ty skládky odpadů přestanou po roce 2023 existovat?

Ne, zákaz skládkování komunálního odpadu, který stanovuje od 1. ledna 2024 současný zákon o odpadech, se týká jen komunálních odpadů. Skládky odpadů zůstanou i nadále v provozu, a to zejména pro ukládání nespalitelných komunálních odpadů, biologicky stabilizovaného bioodpadu a pro popeloviny po předchozím spálení směsného komunálního odpadu.

My na Švédském vrchu žádnou spalovnu nechceme,
je to pro vás tak těžké pochopit?

Ano, to chápeme. Nicméně musíme připomenout, že ZEVO Cheb nebude sloužit jen několika desítkám lidí z místní části Švédského vrchu v Chebu. Je navrženo k poskytování služby ve prospěch všech občanů Chebu, okolních měst a obcí, kde ve spádové oblasti žije hodně přes 50 tisíc lidí! Chápete to též…?!

Spalovna odpadky úplně nespálí. Stejně vám zůstane popel, který pak budete ukládat na skládku. Pokud však budeme lépe třídit komunální odpad, můžeme na skládku ukládat jen třetinu komunálního odpadu. Proč potom stále bojujete za spalování?

Protože i po tom vytřídění zůstane směsný komunální odpad. Bude ho sice méně, uvádíte dokonce jen třetinu, ale podle současného zákona o odpadech, po 31.12.2023, tento druh odpadu nebude možno vůbec ukládat na skládku. Další rozdíl je v tom, že směsný komunální odpad po spálení v peci ZEVO, vlastně přestane existovat. Vzniknou z něj popeloviny (struska, škvára, popílek), tedy jiný druh odpadu. Popeloviny již nebudou na haldě skládky hnít, zapáchat, ani uvolňovat skleníkové plyny. Nebudou zdrojem potravy pro biologické škůdce, ani se již na skládce nevznítí.

Tvrdíte, že Vaše cena bude muset být taková, aby obce s vámi uzavřely dlouhodobé smlouvy na službu likvidace jejich směsných komunálních odpadů. A co jestli v některých obcích v soutěži neuspějete?

To je jen spekulativní otázka. V případě dodržení podmínky konkurenceschopnosti naší ceny na trhu, není předpoklad neúspěchu. Jinak budeme muset zahájit spolupráci jen s obcemi, které o naši službu budou mít zájem.

My na Švédském vrchu vaše teplo nebereme.
Co z toho vašeho zeva budeme mít?

U této investice nejde o to, jakou výhodu z ní bude mít několik občanů v nejbližším okolí. Je to zařízení, které má pomoci v nakládání směsným komunálním odpadem, který všichni produkujeme, a který zatím končí na haldách skládek. A řízení o vlivu ZEVO Cheb na životní prostředí (velká EIA) již prokázalo, že ZEVO Cheb bude směsný komunální odpad využívat způsobem šetrným k přírodě, a nebude mít ani špatný vliv na zdraví lidí.

Budu raději platit ročně tisíc korun za popelnici,
než bych měl kus od domu spalovnu odpadků!

Věříme, že většina občanů v Chebu a v okolí, jistě ráda využije možnost platit nižší poplatky.


Uvedli jste, a na besedě s občany v září potvrdili, že na počátku spalovny byla žádost vedení Chebu o pomoc při likvidaci odpadů. Kteří politici, jmenovitě, vám ten úkol dali, kdo tady v Chebu tahal za nitky?

Ano, již na přelomu let 2011/2012, se někteří lidé na Chebské radnici zabývali problémem, co bude město dělat, až za pár let nebude možné všechen ten komunální odpad z našich popelnic vozit na skládku. Tito lidé již tehdy chápali neudržitelnost stavu nakládání s odpady. V předstihu hledali řešení očekávaného problému, který přesahoval jejich volební období. Proto si nemyslíme, že bychom bez jejich souhlasu, měli po letech jejich jména zveřejňovat. To se ve slušné společnosti nedělá…

ZEVO je drahá záležitost, která nám v Chebu
akorát zdraží poplatky za popelnice.

Místní poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady stanovuje ze zákona obec, nikoliv majitel spalovacího zařízení. Obec může stanovit též i slevy z místního poplatku za snižování množství odpadů, za jejich třídění, a za efektivní využívání kontejnerů. Může též podporovat třídění odpadů a tím dosáhnout snižování množství dále nevyužitelného zbytku komunálního odpadu, který je v současnosti ukládán na skládku. To vše se pak může kladně projevit na našich peněženkách.

Spalováním odpadů bude do ovzduší unikat taky oxid uhličitý.
To není v souladu s Pařížskou klimatickou úmluvou,
ke které se ČR připojila.

Kysličník uhličitý je přírodní plyn, který byl na Zemi dávno před člověkem. Produkují ho živé organismy, vzniká při rozkladu organické hmoty, při spalovacích procesech a dokonce i při skládkování komunálního odpadu. Právě odkloněním části komunálních odpadů od skládky, přispěje ZEVO Cheb ke snížení emisí skleníkových plynů, a to zejména metanu, vznikajícího v tělese skládky při rozkladu biologické složky odpadu bez přístupu vzduchu. To je v souladu se závěry Pařížské klimatické dohody.

A co jestli se ZEVO nepostaví a Cheb nebude mít možnost své odpadky odstranit jinak než tím zakazovaným skládkováním? To budeme své odpadky vyhazovat na ulici?

Ne, i v návrhu zatím nepřijatého zákona se uváděla podmínka, že pokud do vzdálenosti 100 km od obce nebude jiná možnost než skládka, zákaz skládkování se pro tuto obec neuplatní.

Jak bude v ZEVO Cheb zajištěna zákonem stanovená
hierarchie nakládání s odpady?

Aby nedošlo k omylu – dodržování hierarchie nakládání s odpady je povinností původce odpadu, nikoliv až následného zpracovatele odpadu, předaného k dalšímu využití, včetně toho energetického! Jistě, i za provozu ZEVO Cheb budou vznikat odpady, ať již to budou popeloviny, železný šrot, obaly od použitých provozních látek, apod. Vratné obaly budou odevzdány výrobci, ostatní materiál roztříděn podle druhu, nevyužitelný spalitelný materiál se může využít energeticky, šrot předat do hutí atd. Podrobněji popsáno v dokumentaci EIA.

Mám obavy, zda ti co bydli v panelácích u nádraží, budou moci kvůli kouři ze spalovny sušit prádlo na balkoně v těch věžákách u nádraží?

Ano, prádlo bude možno i nadále na balkonech sušit. Kouřové zplodiny před jejich vypuštěním komínem projdou filtrací, kde se popílek zachytí a sušené prádlo na balkonech tak neznečistí.

Takže bílé prádlo na šňůře na balkonu zůstane bílé?

Ano, všechny spalovny v Evropě mají ty nejpřísnější emisní limity na znečišťování ovzduší, které jsou mnohonásobně přísnější, než mají stanoveno třeba kotelny na tuhá paliva.

A ti, co čekají na nádraží na vlak, též nic nepocítí?

Ne.

Jak to bude, když kapacita spalovny je několik tun a město nemá tolik odpadu, kdo tam bude všechno vozit odpady?

Předpokládáme, že ZEVO bude využíváno nejen Chebem, ale i ostatními obcemi z okolí, které o tuto službu budou mít zájem. V současné době je však předčasné ty obce jmenovat. ZEVO ještě nestojí, a proto ani nemůžou být sepsány smlouvy s obcemi, na poskytování služby odstraňování jejich směsného komunálního odpadu. S dovozem odpadu do ZEVO Cheb ze zahraničí se nepočítá.

Když přijede „ten náklaďák“ plný toho, jak se říká nepořádku, jak dlouho se to tam bude skladovat, aby to občané nepocítili - ty puchy z těch aut?

V provozním skladu ZEVO Cheb, tzv. bunkru, bude zásoba asi na pět dní trvalého provozu ZEVO. Aby se z něj nešířil zápach do okolí, bude tento sklad trvale uzavřen a zevnitř bude odsáván vzduch. Odsátý vzduch bude přiveden pod rošty pecí a v pecích pak ty pachové látky vyhoří. Roletová vrata skladu se budou otevírat akorát při příjezdu popelářského auta, aby auto do něj mohlo vysypat odpad, sesbíraný z našich popelnic. Vzniklý průvan v bunkru neumožní únik prachu při vykládce auta ze skladu do okolí.

A co když se ten bunkr ucpe, bude to odstavené?

Bunkr se neucpe. V případě jeho naplnění, jednoduše další auta s odpadem nebudou přijímána. A před odstavením ZEVO z provozu, třeba pro údržbu zařízení, bude bunkr s odpadem napřed vyprázdněn.

Takže nějaké rojení hmyzu z těch popelářských aut a ze skládky spalovny nehrozí?

Ne, dovážení odpadu do ZEVO je jen organizační záležitost. Není třeba, aby odpadem naložená auta několik dní čekala na bráně, než budou moci svůj náklad v ZEVO vyložit a zatím v nich odpad hnil a množil se v něm hmyz.

Na pozemku kde má ZEVO stát, bylo kdysi údolí, ještě před patnácti lety. V současné době je tam navážka možná 20-30 metrů.
Dělal se geologický průzkum, jestli tam může něco stát?

Ano, dělal, včetně nového vrtání dvou sond. Další tři sondy byly v tomto prostoru provedeny v roce 1993 a výsledky jsou uloženy u Českého geologického ústavu. Jedním z navržených opatření bylo hlubinné založení příští stavby ZEVO Cheb na tzv. pilotách, vetknutých do podloží. Toto se promítlo i v projektové dokumentaci pro územní řízení.

Doporučujeme prověřit dostatečnost provedeného geologického průzkumu.

Geologický průzkum je odborná činnost, kterou provedla oprávněná osoba a v dokumentaci záměru ZEVO Cheb existuje i zpracovaný posudek o této inženýrsko-geologické a hydrogeologické práci. Pro potřebu řízení o umístění stavby je dostatečný a není třeba zpochybňovat práci inženýrského geologa a hydrogeologa.

Jak byla splněna podmínka Karlovarského kraje na organizování besed s občany a zpracování zápisů?

Krom asi tříletého období, kdy bylo správní řízení o umístění ZEVO Cheb přerušeno pro údajnou podjatost úředních osob na úřadech v Chebu a v Aši, besedy organizovány byly, občané byli na ně zváni a termíny byly včas zveřejňovány. TEREA Cheb s.r.o. však není úřad, aby při rozhovorech (besedách) s občany o svém projektu, mohl od nich vyžadovat identifikaci, zaznamenávat si kdo co řekl a požadovat podpisy občanů. Existuje zákon na ochranu osobních údajů i na ochranu osobnosti. Proto byla zvolena forma anonymizovaných otázek a odpovědí na ně, dálkově přístupná všem občanům na internetu v sekci, kterou si právě prohlížíte. Možná v této sekci najdete odpověď i na svůj dotaz…

Jak moc je administrativně náročné ukončit územní řízení?
Co to obnáší?
Jak by bylo možné toto zahájené řízení o umístění stavby zastavit?

Správní řízení o žádosti stavebníka před Stavebním úřadem probíhá podle Stavebního zákona a podle Správního řádu. A protože úřad vyřizuje žádost stavebníka, pouze stavebník má právo, před vydáním rozhodnutí úřadu, písemně od své žádosti odstoupit. V tom případě, by stavební úřad toto řízení zastavil před vydáním správního rozhodnutí o umístění stavby.

V případě, že by byla žádost o územní řízení investorem stažena,
tak pokud by pak chtěl ten projekt opět otevřít, musí začít územní řízení
od začátku?

Ano.

Nechceme, aby se nám snížily ceny nemovitostí.
Někteří lidé to tam budují několik let, dali do toho obrovské finanční obnosy, a teď rapidně klesne cena nemovitosti.

Rozumíme, to je hlavní důvod odporu místních občanů proti ZEVO Cheb. Avšak z hlediska této logiky, by nebylo možné zřídit žádnou, zejména ne technickou, průmyslovou, či dopravní stavbu ve městě a v jeho okolí. Vždy se v okolí takové stavby najdou vlastníci nemovitostí, kteří si to nepřejí, i když stavba sama nesousedí přímo s jejich nemovitostí a bude provedena podle současných zákonů, předpisů a norem. O cenách nemovitostí na okraji Chebu však nerozhoduje jen jedno malé technické zařízení, které má stát od těch nemovitostí až několik set metrů daleko.

Víte, že kus od pozemku, kde chcete stavět spalovnu, stojí meteorologická stanice?

Ano, je vzdálena přibližně 250 m východně od komína příštího ZEVO Cheb. Je to oplocený pozemek, kde má Český hydrometeorologický ústav své technické zařízení pro sledování stavu a kvality ovzduší.

Víte, jak ovlivní spaliny ZEVO měření na této stanici?

Spaliny ze ZEVO Cheb měření neovlivní. Stávající meteostanice a její technické měřící zařízení, může být provozována i v následujících letech. I v případě když bude ZEVO Cheb v provozu. Právě stávající meteostanice může být pro místní občany nezávislou kontrolou, jak se změnila kvalita ovzduší po uvedení ZEVO Cheb do provozu.

Víte, v jaké vzdálenosti může stát ZEVO od meteorologické stanice?

To není zákonem stanoveno.

Zabývali jste se ochranou meteorologické stanice před vlivem provozu ZEVO?

Ne. Řízení o vlivu záměru ZEVO Cheb na životní prostředí (velká EIA), i následné územní řízení, jsou ze zákona veřejná. Náš záměr byl zveřejněn na úředních deskách úřadů. Byly informovány úřady a instituce. Český hydrometeorologický úřad zatím žádný požadavek ani svou připomínku, k našemu záměru nevznesl.

Vlivem klimatických změn, se v uplynulém období změnila též i rychlost a směr převládajících větrů v okolí Chebu. Bude třeba v dokumentaci toto zohlednit u větrné růžice.

Větrná růžice je součástí rozptylové studie, kterou na základě dat z dlouhodobého sledování stavu ovzduší Českým hydrometeorologickým ústavem, zpracovala oprávněná osoba. Bylo doloženo, že v nikde v okolí ZEVO Cheb nebudou překročeny emisní limity znečišťujících látek z provozu ZEVO, stanovené současnými zákony, ať již vane vítr z jakéhokoliv směru.


Nové vedení chebské radnice chce od projektu ZEVO upustit,
co si o tom myslíte a jak to vnímáte…?

Je to nejen právo, ale i odpovědnost Zastupitelstva města Cheb. Nám to nepřísluší hodnotit.

Jaké náklady měla společnost Terea s dosavadní přípravou projektu?

Firma TEREA Cheb s.r.o. je soukromá obchodní společnost. Údaje o nákladech na přípravu projektu ZEVO Cheb chápeme jako důvěrné a nezveřejňujeme je.

Vidíte jiné variantní řešení problematiky nakládání odpadem
v Chebu bez ZEVO?

Naší hlavní činností je výroba a prodej tepla. Proto jsme původci odpadu (obci Cheb) navrhli jedno konkrétní řešení k využití směsného komunálního odpadu. Jinými variantami, nespadajícími do předmětu naší činnosti, jsme se nezabývali. Přijde-li však jiný podnikatel s lepším řešením, které bude pro obec a pro její občany výhodnější, nemáme námitek…

Zevo odpad ktery zahreje

Scroll to top