Uvedli jste, a na besedě s občany v září potvrdili, že na počátku spalovny byla žádost vedení Chebu o pomoc při likvidaci odpadů. Kteří politici, jmenovitě, vám ten úkol dali, kdo tady v Chebu tahal za nitky?

Ano, již na přelomu let 2011/2012, se někteří lidé na Chebské radnici zabývali problémem, co bude město dělat, až za pár let nebude možné všechen ten komunální odpad z našich popelnic vozit na skládku. Tito lidé již tehdy chápali neudržitelnost stavu nakládání s odpady. V předstihu hledali řešení očekávaného problému, který přesahoval jejich volební období. Proto si nemyslíme, že bychom bez jejich souhlasu, měli po letech jejich jména zveřejňovat. To se ve slušné společnosti nedělá…

ZEVO je drahá záležitost, která nám v Chebu
akorát zdraží poplatky za popelnice.

Místní poplatek za provoz systému nakládání s komunálními odpady stanovuje ze zákona obec, nikoliv majitel spalovacího zařízení. Obec může stanovit též i slevy z místního poplatku za snižování množství odpadů, za jejich třídění, a za efektivní využívání kontejnerů. Může též podporovat třídění odpadů a tím dosáhnout snižování množství dále nevyužitelného zbytku komunálního odpadu, který je v současnosti ukládán na skládku. To vše se pak může kladně projevit na našich peněženkách.

Spalováním odpadů bude do ovzduší unikat taky oxid uhličitý.
To není v souladu s Pařížskou klimatickou úmluvou,
ke které se ČR připojila.

Kysličník uhličitý je přírodní plyn, který byl na Zemi dávno před člověkem. Produkují ho živé organismy, vzniká při rozkladu organické hmoty, při spalovacích procesech a dokonce i při skládkování komunálního odpadu. Právě odkloněním části komunálních odpadů od skládky, přispěje ZEVO Cheb ke snížení emisí skleníkových plynů, a to zejména metanu, vznikajícího v tělese skládky při rozkladu biologické složky odpadu bez přístupu vzduchu. To je v souladu se závěry Pařížské klimatické dohody.

A co jestli se ZEVO nepostaví a Cheb nebude mít možnost své odpadky odstranit jinak než tím zakazovaným skládkováním? To budeme své odpadky vyhazovat na ulici?

Ne, i v návrhu zatím nepřijatého zákona se uváděla podmínka, že pokud do vzdálenosti 100 km od obce nebude jiná možnost než skládka, zákaz skládkování se pro tuto obec neuplatní.

Jak bude v ZEVO Cheb zajištěna zákonem stanovená
hierarchie nakládání s odpady?

Aby nedošlo k omylu – dodržování hierarchie nakládání s odpady je povinností původce odpadu, nikoliv až následného zpracovatele odpadu, předaného k dalšímu využití, včetně toho energetického! Jistě, i za provozu ZEVO Cheb budou vznikat odpady, ať již to budou popeloviny, železný šrot, obaly od použitých provozních látek, apod. Vratné obaly budou odevzdány výrobci, ostatní materiál roztříděn podle druhu, nevyužitelný spalitelný materiál se může využít energeticky, šrot předat do hutí atd. Podrobněji popsáno v dokumentaci EIA.

Mám obavy, zda ti co bydli v panelácích u nádraží, budou moci kvůli kouři ze spalovny sušit prádlo na balkoně v těch věžákách u nádraží?

Ano, prádlo bude možno i nadále na balkonech sušit. Kouřové zplodiny před jejich vypuštěním komínem projdou filtrací, kde se popílek zachytí a sušené prádlo na balkonech tak neznečistí.

Takže bílé prádlo na šňůře na balkonu zůstane bílé?

Ano, všechny spalovny v Evropě mají ty nejpřísnější emisní limity na znečišťování ovzduší, které jsou mnohonásobně přísnější, než mají stanoveno třeba kotelny na tuhá paliva.

A ti, co čekají na nádraží na vlak, též nic nepocítí?

Ne.

Jak to bude, když kapacita spalovny je několik tun a město nemá tolik odpadu, kdo tam bude všechno vozit odpady?

Předpokládáme, že ZEVO bude využíváno nejen Chebem, ale i ostatními obcemi z okolí, které o tuto službu budou mít zájem. V současné době je však předčasné ty obce jmenovat. ZEVO ještě nestojí, a proto ani nemůžou být sepsány smlouvy s obcemi, na poskytování služby odstraňování jejich směsného komunálního odpadu. S dovozem odpadu do ZEVO Cheb ze zahraničí se nepočítá.

Když přijede „ten náklaďák“ plný toho, jak se říká nepořádku, jak dlouho se to tam bude skladovat, aby to občané nepocítili - ty puchy z těch aut?

V provozním skladu ZEVO Cheb, tzv. bunkru, bude zásoba asi na pět dní trvalého provozu ZEVO. Aby se z něj nešířil zápach do okolí, bude tento sklad trvale uzavřen a zevnitř bude odsáván vzduch. Odsátý vzduch bude přiveden pod rošty pecí a v pecích pak ty pachové látky vyhoří. Roletová vrata skladu se budou otevírat akorát při příjezdu popelářského auta, aby auto do něj mohlo vysypat odpad, sesbíraný z našich popelnic. Vzniklý průvan v bunkru neumožní únik prachu při vykládce auta ze skladu do okolí.

A co když se ten bunkr ucpe, bude to odstavené?

Bunkr se neucpe. V případě jeho naplnění, jednoduše další auta s odpadem nebudou přijímána. A před odstavením ZEVO z provozu, třeba pro údržbu zařízení, bude bunkr s odpadem napřed vyprázdněn.

Takže nějaké rojení hmyzu z těch popelářských aut a ze skládky spalovny nehrozí?

Ne, dovážení odpadu do ZEVO je jen organizační záležitost. Není třeba, aby odpadem naložená auta několik dní čekala na bráně, než budou moci svůj náklad v ZEVO vyložit a zatím v nich odpad hnil a množil se v něm hmyz.

Na pozemku kde má ZEVO stát, bylo kdysi údolí, ještě před patnácti lety. V současné době je tam navážka možná 20-30 metrů.
Dělal se geologický průzkum, jestli tam může něco stát?

Ano, dělal, včetně nového vrtání dvou sond. Další tři sondy byly v tomto prostoru provedeny v roce 1993 a výsledky jsou uloženy u Českého geologického ústavu. Jedním z navržených opatření bylo hlubinné založení příští stavby ZEVO Cheb na tzv. pilotách, vetknutých do podloží. Toto se promítlo i v projektové dokumentaci pro územní řízení.

Doporučujeme prověřit dostatečnost provedeného geologického průzkumu.

Geologický průzkum je odborná činnost, kterou provedla oprávněná osoba a v dokumentaci záměru ZEVO Cheb existuje i zpracovaný posudek o této inženýrsko-geologické a hydrogeologické práci. Pro potřebu řízení o umístění stavby je dostatečný a není třeba zpochybňovat práci inženýrského geologa a hydrogeologa.

Jak byla splněna podmínka Karlovarského kraje na organizování besed s občany a zpracování zápisů?

Krom asi tříletého období, kdy bylo správní řízení o umístění ZEVO Cheb přerušeno pro údajnou podjatost úředních osob na úřadech v Chebu a v Aši, besedy organizovány byly, občané byli na ně zváni a termíny byly včas zveřejňovány. TEREA Cheb s.r.o. však není úřad, aby při rozhovorech (besedách) s občany o svém projektu, mohl od nich vyžadovat identifikaci, zaznamenávat si kdo co řekl a požadovat podpisy občanů. Existuje zákon na ochranu osobních údajů i na ochranu osobnosti. Proto byla zvolena forma anonymizovaných otázek a odpovědí na ně, dálkově přístupná všem občanům na internetu v sekci, kterou si právě prohlížíte. Možná v této sekci najdete odpověď i na svůj dotaz…

Jak moc je administrativně náročné ukončit územní řízení?
Co to obnáší?
Jak by bylo možné toto zahájené řízení o umístění stavby zastavit?

Správní řízení o žádosti stavebníka před Stavebním úřadem probíhá podle Stavebního zákona a podle Správního řádu. A protože úřad vyřizuje žádost stavebníka, pouze stavebník má právo, před vydáním rozhodnutí úřadu, písemně od své žádosti odstoupit. V tom případě, by stavební úřad toto řízení zastavil před vydáním správního rozhodnutí o umístění stavby.

V případě, že by byla žádost o územní řízení investorem stažena,
tak pokud by pak chtěl ten projekt opět otevřít, musí začít územní řízení
od začátku?

Ano.

Nechceme, aby se nám snížily ceny nemovitostí.
Někteří lidé to tam budují několik let, dali do toho obrovské finanční obnosy, a teď rapidně klesne cena nemovitosti.

Rozumíme, to je hlavní důvod odporu místních občanů proti ZEVO Cheb. Avšak z hlediska této logiky, by nebylo možné zřídit žádnou, zejména ne technickou, průmyslovou, či dopravní stavbu ve městě a v jeho okolí. Vždy se v okolí takové stavby najdou vlastníci nemovitostí, kteří si to nepřejí, i když stavba sama nesousedí přímo s jejich nemovitostí a bude provedena podle současných zákonů, předpisů a norem. O cenách nemovitostí na okraji Chebu však nerozhoduje jen jedno malé technické zařízení, které má stát od těch nemovitostí až několik set metrů daleko.

Víte, že kus od pozemku, kde chcete stavět spalovnu, stojí meteorologická stanice?

Ano, je vzdálena přibližně 250 m východně od komína příštího ZEVO Cheb. Je to oplocený pozemek, kde má Český hydrometeorologický ústav své technické zařízení pro sledování stavu a kvality ovzduší.

Víte, jak ovlivní spaliny ZEVO měření na této stanici?

Spaliny ze ZEVO Cheb měření neovlivní. Stávající meteostanice a její technické měřící zařízení, může být provozována i v následujících letech. I v případě když bude ZEVO Cheb v provozu. Právě stávající meteostanice může být pro místní občany nezávislou kontrolou, jak se změnila kvalita ovzduší po uvedení ZEVO Cheb do provozu.

Víte, v jaké vzdálenosti může stát ZEVO od meteorologické stanice?

To není zákonem stanoveno.

Zabývali jste se ochranou meteorologické stanice před vlivem provozu ZEVO?

Ne. Řízení o vlivu záměru ZEVO Cheb na životní prostředí (velká EIA), i následné územní řízení, jsou ze zákona veřejná. Náš záměr byl zveřejněn na úředních deskách úřadů. Byly informovány úřady a instituce. Český hydrometeorologický úřad zatím žádný požadavek ani svou připomínku, k našemu záměru nevznesl.

Vlivem klimatických změn, se v uplynulém období změnila též i rychlost a směr převládajících větrů v okolí Chebu. Bude třeba v dokumentaci toto zohlednit u větrné růžice.

Větrná růžice je součástí rozptylové studie, kterou na základě dat z dlouhodobého sledování stavu ovzduší Českým hydrometeorologickým ústavem, zpracovala oprávněná osoba. Bylo doloženo, že v nikde v okolí ZEVO Cheb nebudou překročeny emisní limity znečišťujících látek z provozu ZEVO, stanovené současnými zákony, ať již vane vítr z jakéhokoliv směru.

Scroll to top