Spalovna v Chebu je zbytečnou investicí, kterou tady nikdo nechce.

Chápeme, prakticky každá větší stavba technického rázu naráží na strach a na osobní zájmy některých lidí a zájmových skupin, často účelově prezentované jako péče o ochranu přírody, lidského zdraví, apod. I v Chebu máme přece stavby, proti kterým někteří občané protestovali, a po jejich realizaci se potvrdila prospěšnost pro tzv. „mlčící většinu“.

Cheb ročně nevyprodukuje tolik komunálního odpadu, aby tu vaši spalovnu uživil. Proto budete muset dovážet a spalovat odpadky z Německa!

To je chybný úsudek. Lidé žijí a odpad produkují nejen v Chebu, ale i v okolních obcích. ZEVO Cheb budou moci využít i ty okolní obce. Západoevropské státy již mají vytvořen fungující systém využití a likvidace vznikajících odpadů, včetně několika stovek zařízení typu ZEVO, a proto německé obce nepotřebují svůj odpad vozit k využití do Čech.

Druhým největším zdrojem tepla pro město Vídeň je spalovna Spitellau, známá svou fasádou od architekta Hundertwassera, postavená přímo u Dunajského kanálu. Zásobuje mmj. zdejší velkou Všeobecnou nemocnici.

wienenergie spitellau

Švédský vrch (v Chebu) není smetiště,
aby se sem svážely tisíce tun odpadků!

Ani technické zařízení, kterým je ZEVO Cheb, není smetiště. Je to moderní zařízení, které využívá právě zbytkový odpad, po předchozím vytřídění využitelných materiálů občany. Spálením získá teplo, které se využije zejména pro vytápění části Chebu. Ani popeloviny po spálení odpadu nezůstanou na místě, ale budou odvezeny.

Spalovna v Chebu se bude stavět pro Němce!
Stovky a tisíce tun ročně! Kolik vám budou platit?

V Německu mají obce problém likvidace domovních odpadků vyřešen. V současných 121 německých spalovacích zařízeních, se ročně spálí asi 26 milionů tun jejich domovního odpadu (údaj r. 2015). Proto není třeba odpad z Německa vozit do Chebu, aby byl využíván v ZEVO Cheb. Německé obce nám tedy za likvidaci jejich odpadů nic platit nebudou, protože jejich odpad pálen v Chebu nebude.

Vycházíte z předpokladu, že vám město předá komunální odpad ke spálení, a ještě vám za to zaplatí. Já vám svůj odpad ze své popelnice nedám, je můj, a proto vám ho prodám!

To je špatná úvaha. Pokud občan uloží nepotřebnou věc do popelnice, nebo do barevného kontejneru, stává se z ní komunální odpad. Ze zákona, původcem komunálního odpadu je obec, nikoliv občan. Okamžikem vložení té věci do popelnice, tato věc přechází do majetku obce. Obec, nikoliv občan, pak musí zajistit sběr a likvidaci komunálního odpadu. U velkokusého odpadu, ho můžete odevzdat obci ve sběrném dvoře. A samozřejmě, nepřichází v úvahu výkup směsného komunálního odpadu od občana. Za služby, spojené s likvidací odpadů, se v civilizovaném světě – platí!

Nebudete ve své spalovně pálit také čistírenské kaly z chebské čistírny odpadních vod?

Kaly, produkované v čistírně odpadních vod v Chebu, obsahují příliš velké množství vody. Proto není možné tyto kaly na roštu spalovacích pecí ZEVO Cheb spalovat.

Proč jste při návrhu řešení likvidace odpadu nezvolili vyšší stupně hierarchie nakládání s odpady a místo toho jste navrhli až to spalování?

Protože byl řešen problém směsného komunálního odpadu, který se ukládá na skládku. To je druh komunálního odpadu, který zůstává po předchozích stupních hierarchie nakládání s odpady. Předchozí stupeň hierarchie, byl již organizačně řešen původcem komunálního odpadu (obcí) a energetické společnosti nepřísluší.

Pokud budeme řádně třídit, budeme mít slevu a až do doku 2030 budeme platit za skládkování jen 600 korun za tunu, místo uváděných dvou tisíc!

To je chybná interpretace. Patrně máte na mysli tabulku z Přílohy č. 8, zveřejněnou v návrhu Zákona o odpadech, který však nebyl schválen, a proto je zatím neplatný:

tabulka poplatkove obdobi
Onen „zbytkový odpad“ je totiž odpadem, který již nelze využít jinak, než jeho uložením na skládku odpadu. To tedy není ten (využitelný) směsný komunální odpad. Ten lze přeci ještě využít energeticky, a/nebo z jeho biologické části lze vyrobit kompost, nebo ji využít jako tzv. vstupní substrát v bioplynové stanici.

Po roce 2030 bude stejně spalování zakázáno.
K čemu nám tady pak ta spalovna bude?

To není pravda, žádný, zákonem stanovený zákaz energetického využívání směsných komunálních odpadů, v Evropské unii ani v České republice, nebyl vydán.

V současné době je v Německu spalován odpad až za 133 Eur za tunu! Nevykládejte, že v Chebu bude cena výrazně nižší!

V tomto případě nelze cenu v Eurech, platnou v Německu, přepočítávat jen současným kurzem na naše koruny. Cheb v současné době platí za uložení tuny směsného komunálního odpadu na skládku přibližně 1250,- Kč. V případě likvidace odpadu jiným podnikatelem v jeho technickém zařízení, nabízená cena bude muset být obdobná.

Ony snad ty skládky odpadů přestanou po roce 2023 existovat?

Ne, zákaz skládkování komunálního odpadu, který stanovuje od 1. ledna 2024 současný zákon o odpadech, se týká jen komunálních odpadů. Skládky odpadů zůstanou i nadále v provozu, a to zejména pro ukládání nespalitelných komunálních odpadů, biologicky stabilizovaného bioodpadu a pro popeloviny po předchozím spálení směsného komunálního odpadu.

My na Švédském vrchu žádnou spalovnu nechceme,
je to pro vás tak těžké pochopit?

Ano, to chápeme. Nicméně musíme připomenout, že ZEVO Cheb nebude sloužit jen několika desítkám lidí z místní části Švédského vrchu v Chebu. Je navrženo k poskytování služby ve prospěch všech občanů Chebu, okolních měst a obcí, kde ve spádové oblasti žije hodně přes 50 tisíc lidí! Chápete to též…?!

Spalovna odpadky úplně nespálí. Stejně vám zůstane popel, který pak budete ukládat na skládku. Pokud však budeme lépe třídit komunální odpad, můžeme na skládku ukládat jen třetinu komunálního odpadu. Proč potom stále bojujete za spalování?

Protože i po tom vytřídění zůstane směsný komunální odpad. Bude ho sice méně, uvádíte dokonce jen třetinu, ale podle současného zákona o odpadech, po 31.12.2023, tento druh odpadu nebude možno vůbec ukládat na skládku. Další rozdíl je v tom, že směsný komunální odpad po spálení v peci ZEVO, vlastně přestane existovat. Vzniknou z něj popeloviny (struska, škvára, popílek), tedy jiný druh odpadu. Popeloviny již nebudou na haldě skládky hnít, zapáchat, ani uvolňovat skleníkové plyny. Nebudou zdrojem potravy pro biologické škůdce, ani se již na skládce nevznítí.

Tvrdíte, že Vaše cena bude muset být taková, aby obce s vámi uzavřely dlouhodobé smlouvy na službu likvidace jejich směsných komunálních odpadů. A co jestli v některých obcích v soutěži neuspějete?

To je jen spekulativní otázka. V případě dodržení podmínky konkurenceschopnosti naší ceny na trhu, není předpoklad neúspěchu. Jinak budeme muset zahájit spolupráci jen s obcemi, které o naši službu budou mít zájem.

My na Švédském vrchu vaše teplo nebereme.
Co z toho vašeho zeva budeme mít?

U této investice nejde o to, jakou výhodu z ní bude mít několik občanů v nejbližším okolí. Je to zařízení, které má pomoci v nakládání směsným komunálním odpadem, který všichni produkujeme, a který zatím končí na haldách skládek. A řízení o vlivu ZEVO Cheb na životní prostředí (velká EIA) již prokázalo, že ZEVO Cheb bude směsný komunální odpad využívat způsobem šetrným k přírodě, a nebude mít ani špatný vliv na zdraví lidí.

Budu raději platit ročně tisíc korun za popelnici,
než bych měl kus od domu spalovnu odpadků!

Věříme, že většina občanů v Chebu a v okolí, jistě ráda využije možnost platit nižší poplatky.

Scroll to top