Když za pár let nebude možno odpad skládkovat, nebylo by lepší tu spalovnu postavit přímo na skládce a na tu skládku pak bez dalšího převážení ukládat již jen vyhořelou škváru a popel? Stejně ty skládky občas hoří.

Naším záměrem není směsný komunální odpad jen spálit. Chceme využít v něm obsaženou energii, pro potřebu vytápění části Chebu. V dohledné době nevylučujeme ani případy, kdy i sami skládkaři budou donuceni změnit svůj přístup k hospodaření a využívání směsného komunálního odpadu. Pak se od provozovatelů skládek možná dočkáme investic nejen do jednoduchých třídících linek, ale i do zařízení, na skutečné využívání odpadů. Třeba i včetně toho energetického.

Z vašich předchozích odpovědí plyne, že vedle spalování, se kladně vyjadřujete i k bioplynové stanici, třídění, PAYT systému, recyklaci i ke kompostování. Nezdá se vám, že si pod sebou řežete větev, když neprosazujete všechno jen spálit?

Ne, komunální odpad je ohromná, různorodá směs materiálu, v níž se ještě vzájemný poměr jednotlivých složek v průběhu roku mění. Pro každou ze složek komunálního odpadu, pak existuje nějaký nejvhodnější způsob jejího využití, nebo likvidace. Základním předpokladem však je, kvalitně roztříděný odpad již v místě vzniku, přímo u občana. Ať již s využitím barevných kontejnerů, pytlového sběru, PAYT systému, výkupny druhotných surovin, či jejich vzájemných kombinací. Až to, co již dále třídit a využít nelze, tvoří ten zbytek, tedy směsný komunální odpad, pro který je navrženo energetické využití v ZEVO. No a to, co občané vytřídili, by mělo být zase zpracováno v bioplynové stanici, v kompostárně, a předáno výrobcům papíru, plastů, skla a kovů, k přepracování na nový výrobek – tedy k recyklaci. Proto není vhodné řešit problém odpadového hospodářství pouze jediným zařízením, ať již to bude ZEVO, BPS, kompostárna, nebo cokoliv jiného. Nakládání odpady je tedy nutno řešit komplexně, a každé zařízení by mělo zpracovávat tu složku odpadu, kterou je schopno co nejlépe využít a zhodnotit.

Na území republiky máme v provozu již čtyři spalovny. Kolik jich je celkem v Evropě?

Ke konci roku 2017 bylo v Evropě provozováno celkem 518 zařízení na energetické využití odpadů. V tom nejsou zahrnuta zařízení na spalování nebezpečných odpadů, ani nemocniční spalovny.

Jsme jediný stát v celé Evropě, který od roku 2024 zakazuje skládkování odpadu. To nás potom mají ty naše odpadky zavalit?

To je jen zbytečné strašení lidí. Zákaz skládkování směsného komunálního odpadu, recyklovatelného a využitelného odpadu od roku 2024, byl stanoven novelou zákona o odpadech, a to již v září 2013. A deset let je snad dostatečná doba, abychom se připravili k jeho plnění. Od roku 2024, se bude moci skládkovat pouze již nevyužitelný a nerecyklovatelný komunální odpad, který má příliš nízkou výhřevnost, nebo nehoří vůbec, a dále i biologický odpad, který byl před uložením na skládku upraven (stabilizován), třeba kompostováním. Tedy nebude na skládce hořet, hnít, tlít ani zapáchat. Nejsme v Evropě jediní, co chceme omezit skládkování komunálního odpadu a zvyšujeme poplatky za jeho skládkování. Jak to vypadá s poplatky za komunální odpad a s omezováním jeho ukládání na skládky odpadů v ostatních státech Evropské unie, je dobře vidět z tabulky, zpracované Evropským sdružením CEWEP na odkaze:

Odkaz na zdroj: http://www.cewep.eu

Je již známa celková výše investice do spalovny,
případně kdy bude známa?

Zatím je k dispozici jen předpokládaná výše investice, tedy přibližně 250 milionů. Až budou známy všechny požadavky a podmínky pro provedení stavby, stanovené ve stavebním povolení, bude následovat podrobná ekonomická analýza proveditelnosti stavby. Po ní bude následovat výběrové řízení na dodavatele stavebních prací i na dodavatele technologie. Až z výsledků ekonomické analýzy a výběrových řízení, bude možno zpřesnit celkovou výši investice.

Podle Arniky, nové ZEVO V Mělníku vypustí do ovzduší až 1280 kilo jedovaté rtuti ročně. Kolik rtuti ve svém kouři vypustí to vaše ZEVO v Chebu?

I ZEVO Cheb čelilo podobné dezinformaci. Ano, jsme lidé a ne každý z nás svůj rozbitý teploměr, vyřazenou zářivku, úsporku a některé druhy baterií, odnese zpět do prodejny, sběrného dvora, nebo do příslušného kontejneru. V odpadu z našich popelnic, se pak občas můžou vyskytovat i stopy rtuti. Nelze však vynásobit množství zpracovaného odpadu průměrným množstvím rtuti v odpadu a tvrdit, že takto spočtené množství rtuti, unikne s kouřem do ovzduší. V cestě mezi spalovací pecí a komínem totiž stojí filtrační zařízení. Při procesu posuzování vlivu ZEVO Cheb na životní prostředí bylo prokázáno, že spálením 20.000 tun směsného komunálního odpadu, do ovzduší může uniknout nejvýše 1,12 kg rtuti a jejich sloučenin za rok. To je koncentrace 0,01 mg/m3 spalin, což je na úrovni 16,7 % zákonem povoleného množství. Rtuť v ovzduší ze ZEVO Cheb, tedy nikoho neohrozí. Bližší údaje, viz dokumentaci EIA, odkaz v sekci Ke stažení.

Po vyřazeném videu mi v knihovně zůstalo mnoho videokazet.
Kam s nimi, vyhodit do popelnice, do kontíku pro plasty, nebo spálit?

V prvé řadě záleží na tom, co máte na těch nosičích zaznamenáno. V případě videokazet a audiokazet, je můžete někomu věnovat, nebo je třeba i prodat na nějakém aukčním portále, či v bazaru. Lze je též odevzdat ve sběrném dvoře. Pokud se rozhodnete pro popelnici, dostanou se do směsného komunálního odpadu. Znečištěním směsným odpadem patrně dojde k jejich znehodnocení a ZEVO je dokáže zlikvidovat spolu s ostatním odpadem.

Pokud se podaří v Chebu zavést PAYT systém, rozběhne se kompostování na sídlištích a rozšíří se třídění i o veškerý bioodpad, se svou spalovnou jste prohráli. Nebudete mít v ní co pálit!

Hlavním důvodem vzniku záměru ZEVO Cheb, byla žádost města Cheb o pomoc při zajištění likvidace směsného komunálního odpadu, způsobem šetrným k životnímu prostředí i k peněženkám občanů, a to v době, až bude samotné skládkování omezeno novým odpadovým zákonem a zdražením skládkování. Jestli se kvůli veřejné diskusi, která byla zahájena po zveřejnění našeho záměru v roce 2012, začali občané konečně o své popelnice zajímat, a pokud občané Chebu opravdu výrazně sníží svou produkci odpadků, zatím ukládaných na skládku, bude to i naše vítězství…

Lidé jsou nabádáni, aby řádně ve svých domácnostech třídili a odevzdávali svůj odpad roztříděný. Tím sice snižujeme množství odpadu ve svých 
popelnicích, ale stejně ho část zbývá. Když zanedbáme exhalace aut při převážení odpadků, je přece z hlediska ochrany ovzduší jedno, zda to spálíte v Chebu za nádražím, v jeho průmyslové zóně opodál, nebo si odvezeme ty své odpadky ke spálení až do Vřesové.
Atmosféra Země je jen jedna a nezná hranice.

Ano, máte pravdu. Parametry současných moderních spalovacích zařízení pro využívání odpadů jsou srovnatelné. Blíží se doba, kdy odpad, jehož materiál již nelze znovu využít a přitom je spalitelný, bude třeba před uložením na skládku, využít alespoň energeticky. Zbytek, který je nehořlavý, či jen obtížně spalitelný a nebude pro něj nalezeno jiné vhodné materiálové využití, bude nadále ukládán na skládce. Potvrzuje se tak myšlenka člena spolku Arnika, který řekl:
„Nebudeme si nic nalhávat, odpadový systém, který nemá na svém konci skládkování či spalování, neexistuje,“

Zdroj: https://jihlava.idnes.cz/

Jak to vypadá s přijetím nového zákona o odpadech,
sledujete to, víte o tom něco?

Vzhledem k současné politické situaci předpokládáme, že nová verze zákona o odpadech bude znovu předložena k odborné diskusi někdy na počátku roku 2019. Avšak po zkušenostech z předchozích let, očekáváme silnou oponenturu a lobbing, nejen k části zákona o zvyšování poplatků za ukládání odpadů na skládky, ale i ke stanovení podmínek, za kterých bude možno komunální odpad na skládku legálně ukládat.

V oblasti nakládání odpady bude projednáván nejen zákon o odpadech, ale i zákony o obalech a o výrobcích s ukončenou životností. Proto předpokládáme přijetí balíčku nových odpadových zákonů až někdy na podzim roku 2020, s platností možná od ledna 2021.

Bioodpad je taky odpad. I po vyhnití v kompostárně to bude stále jenom odpad. Odpad nelze dávat na pole a hnojit s ním. Co s tím zpracovaným zbytkem bioodpadu chcete dělat?

ZEVO Cheb kompostárnu neobsahuje, proto s kompostem nakládat nebudeme. Obecně však platí, že pokud kompost bude splňovat jakostní podmínky podle zákona o hnojivech, navazujících vyhlášek a státních technických norem, může být certifikován jako biologické hnojivo. Pak to již nebude odpad. Bude to výrobek příslušné kompostárny, který lze aplikovat na půdu. Základem však je, vyloučení kontaminace bioodpadu cizorodými látkami a zajištění předepsané kvality kompostu, případně i jeho rozdělení do jakostních tříd, podle předpokládaného způsobu jeho dalšího využití.

Scroll to top