ZEVO a čištění jeho kouře, je jistě drahé zařízení.
To se nutně musí projevit na ceně za likvidaci odpadů.
Nezdraží se nám kvůli tomu cena za vyvážení popelnic?

Žijeme v tržním prostředí. Aby bylo ZEVO Cheb schopné konkurovat jiným způsobům využití nebo likvidace odpadů, bude muset nabídnout tomu odpovídající cenu za poskytovanou službu. Obce a jejich zastupitelé, si potom vyberou. Důležité je, aby měla obec možnost volby, jak zajistit likvidaci svého komunálního odpadu, způsobem šetrným k životnímu prostředí i k peněženkám občanů.

Třídíme, běháme s odpadky ke kontejnerům, a stejně je toho odpadu
nějak moc, co do nich dát nelze. Pleny, vyřazené potraviny, plata od vajec, kávové kapsle, kapesníčky, ubrousky, onošená obuv a oblečení.
To kdysi nebylo, čím to?

Žijeme v konzumní společnosti, jejíž hybnou silou je osobní spotřeba každého z nás. Následkem zvyšování životní úrovně, občané nakupují stále větší sortiment potravin, nápojů, spotřebního zboží a výrobků pro jednorázové použití. U spotřebního zboží pak platí, že módní trendy i rychlý technický pokrok a přidávání stále dalších funkcionalit, u tohoto sortimentu způsobují rychlé technické zastarávání výrobků. Tím dochází k tlaku na předčasnou výměnu používaných předmětů za ty novější, modernější, lepší. Následkem tlaku na nízkou cenu hromadné velkovýroby, jsou často výrobky konstruovány tak, že se zákazníkovi ani nevyplatí jejich oprava. Snahou mnoha výrobců pak je, aby si po uplynutí záruční doby, zákazník koupil opět to jejich nové zboží. Tomu je přizpůsobena nejen kvalita výroby, ale i opravitelnost, dimenzování dílů a součástí výrobku, tedy i plánovaná délka životnosti vyráběných a prodávaných předmětů.

Evropská unie vydala směrnici k zajištění ochrany osobních údajů.
Bude možno ve vaší spalovně bezpečně zlikvidovat staré počítačové diskety, nepotřebné zálohy souborů na cédéčkách,
vyřazené papírové dokumenty, případně i celou kartotéku?

Současné optické datové nosiče, tedy CD-ROM a DVD-ROM, jsou zhotoveny z polykarbonátu s napařenou hliníkovou vrstvou. Ty je nejlépe odevzdat ve sběrném dvoře. Záznam na nich lze znehodnotit třeba krátkým vložením do mikrovlnné trouby, kde dojde k rozrušení záznamové vrstvy. V případě vyhození CD a DVD do popelnice, si s tím ZEVO jistě poradí, stejně jako s ostatními běžnými plasty. ZEVO Cheb bude schopno ve svých pecích spálit též i vyřazené počítačové diskety a papír. Pokud z povahy obsažených informací, nebude vhodné diskety a papírové dokumenty předat k recyklaci, jistě bude možné domluvit i jejich likvidaci spálením v ZEVO Cheb.

Krom popelářů, po celá desetiletí nikoho odpad v našich popelnicích nezajímal, a teď byste to třídění chtěli kvůli té své spalovně strhat?

Není pravdou, že se o odpad po desetiletí nikdo nezajímal. Sběr, třídění a recyklace odpadů má v Čechách dlouhou tradici. Vždyť již v předválečném období byl organizován sběr a následné využívání odpadu, který byly dobové technologie schopny znovu využít. Z novodobé, poválečné historie si možná mnozí vzpomenou, že existoval národní podnik Sběrné suroviny. Jeho hlavní činností bylo vykupovat od organizací i od obyvatelstva sběrné suroviny. Za peníze. Například železné a neželezné kovy, papír, textil, sklo, kůže a mnoho dalších. Od roku 1949 se začaly nově sbírat dokonce i tzv. termoplastické hmoty. Od roku 1950 pak bylo zavedeno zálohování skleněných lahví a od r. 1953 zákonná povinnost prodejců k výkupu všech typizovaných skleněných (vratných) lahví od občanů. Současné barevné kontejnery na bezplatné ukládání a sběr tříděného komunálního odpadu od občanů, se na našich ulicích objevily po roce 1990.

Proč se do hnědých popelnic na bioodpad nemají dávat kosti,
odřezky masa, použité oleje, tuky a dokonce ani výkaly psů a koček?
To vše je přece taky bioodpad?

Jde o to, aby zpracovatel sesbíraného odpadu byl schopen vytříděný bioodpad ve svém zařízení (kompostárně) bezpečně zpracovat. I při zpracování bioodpadu musí být totiž zajištěny hygienické podmínky na ochranu veřejného zdraví i ochrana životního prostředí.
Odpad živočišného původu, jako je třeba maso, kosti, sádlo, mléčné výrobky, ale i ty výkaly psů a koček, mají jinou dobu potřebnou ke svému biologickému rozkladu, než má rostlinný materiál. Jeho rozklad způsobují jiné druhy organismů, než u materiálů rostlinného původu. Proto musí být pro využití odpadu živočišného původu, zvolen též odlišný způsob zpracování, než u odpadu rostlinného.

Stavět spalovnu v Chebu je nesmysl,
když je již v provozu Regionální centrum na úpravu odpadů ve Vřesové. Kdy to už pochopíte?

Jak se pohledem do své popelnice může každý z nás přesvědčit, i po vytřídění, v popelnici toho odpadu ještě zůstává dost. Navíc je dobré vědět, že zhruba polovina plastů a část papíru, ze žlutých a modrých kontejnerů, není schopna dalšího využití (recyklace). Proto velká část vytříděných odpadů, po dalším přetřídění na třídící lince, stejně končí jako tzv. „výmět“ na skládce komunálního odpadu.
Pokud bude mít v budoucnosti město Cheb a okolní obce možnost výběru mezi skládkou, mechanicko-biologickou úpravnou, bioplynovou stanicí, nebo i ZEVO, bude to pro město právě velkou ekonomickou výhodou. Nebude totiž závislé na monopolu jediného velkého zpracovatele odpadu v celém regionu.

A nezdá se vám, že výroba bioplynu je lepším využitím odpadu,
než jen jeho energetické využití?

Bioplyn je především druh paliva. Lze ho vyrobit v bioplynové stanici (reaktoru), pouze z organické hmoty, tedy z biologicky rozložitelného materiálu. To znamená, že výroba bioplynu z komunálního odpadu, je též způsobem energetického využití jedné z frakcí komunálního odpadu. Rozdíl oproti ZEVO spočívá v tom, že ZEVO je univerzální tepelné zařízení, schopné využít energii veškeré spalitelné části směsného komunálního odpadu, včetně té jeho biologické části.  

Spalování odpadků z našich popelnic je nemoderní způsob jejich likvidace. Lze z nich vyrábět alternativní paliva, pohonné hmoty, kompost i bioplyn. Proto se na Západě od takového plýtvání upouští a Evropská unie již ani energetické využívání odpadků svými dotacemi nepodporuje.
Proč prosazujete spalování?

Do jaké míry se na Západě od energetického využití odpadů upouští je nejlépe vidět z vývoje situace v provozování zařízení pro energetické využití odpadů v Evropě za roky 2010 až 2015, které názorně ukazují mapy na uvedeném odkazu.
Modře je u každého státu uvedeno množství zařízení na energetické využití odpadů (s výjimkou zařízení na spalování nebezpečných odpadů) a červeně je uvedeno množství odpadů, využitých v těchto energetických zařízeních, v milionech tun za rok 2015. Kliknutím na mapu ji lze zvětšit. Vpravo, vedle mapy, jsou pod sebou seřazeny informace za roky 2010 až 2014 (kliknout na daný rok).

Kvůli Číně se zhroutil trh s plasty.
Stále však slyšíme, jak je důležité čím dále tím více třídit.
A pak vidíme fotky a reportáže ze sběren, kde leží celé štosy balíků slisovaných plastů, o které prý nikdo nestojí.
Není to absurdní situace?

Kvůli Číně se nic nezhroutilo a třeba nápojové plasty (PET-ky) Čína dováží nadále. Čína snad již čtyři roky požaduje, aby byl dovážený odpad kvalitně vytříděný, a byl ještě schopen dalšího využití, tedy recyklace. Není totiž chybou Číny, že je pro Evropu pohodlnější a ekonomicky výhodnější, přenechávat zpracování svých nekvalitně vytříděných a znečištěných odpadů Číně, nebo je vyvážet do rozvojových zemí. Vždyť v Evropě ani nemáme dostatek podniků, které by byly schopny všechen ten vytříděný plast odkoupit a znovu zpracovat na nové výrobky! Navíc jsme to právě my, Evropané, kteří zejména v posledních letech, pro údajná zdravotní rizika, odmítáme plastové výrobky dovážené z Číny, vyrobené právě z těch našich vyvezených plastů. A tu Čínu za to ještě veřejně odsuzujeme za nekvalitu,  ohrožování bezpečnosti a zdraví!
Avšak i za těchto okolností třídění smysl má. Je totiž lepší mít slisované balíky vytříděného plastu po přechodnou dobu uskladněny, než by všechen ten plast končil smíchaný s ostatním odpadem na skládkách…

V dubnových Radničních listech psali, že Regionální centrum zpracování odpadu ve Vřesové nabízí Chebu likvidaci odpadu za srovnatelnou cenu, se současnými cenami za skládkování a město by s ním proto mělo rychle uzavřít smlouvu, aby se nemusela stavět spalovna. Zdražovat se popelnice nemusí, to je dobrá zpráva, že?

Podle zákonů trhu, jakákoliv úpravna odpadu, jako poskytovatel nabízené služby, nemůže nabízet obci cenu své služby výrazně vyšší, než stávající konkurenční skládka odpadů. To by s ní žádný starosta ani nesměl uzavřít smlouvu na předání odpadu obce k likvidaci (využití)! Navíc je již několik let očekáváno zákonem stanovené postupné zvyšování poplatků za ukládání komunálního odpadu na skládku. Tedy i současná nabízená cena poskytovatelů těchto služeb se tomu přizpůsobí a jistě nezůstane dlouho pozadu na současné úrovni.

Scroll to top