Spalovna v pražských Malešicích poskytuje i službu vážení automobilů. Bude možné si nechat zvážit auto i ve vašem ZEVO?

O této službě veřejnosti jsme sice zatím neuvažovali, ale ZEVO Cheb bude disponovat váhou pro vážení přijíždějících i odjíždějících popelářských automobilů. Zvážit po dohodě hmotnost i jiného než popelářského automobilu, proto jistě nebude technický problém.

Jezdím vlakem do Plzně a z komína spalovny Chotíkov nevychází žádný dým. Je ta spalovna již v provozu, nebo stále ještě čeká na nějaké povolení?

ZEVO Chotíkov je v provozu již déle než rok a za prvních 12 měsíců zkušebního provozu, spálila přes 94 tisíc tun směsného komunálního odpadu. Její nekouřící komín je normální provozní stav, poukazující na kvalitně vyčištěné spaliny. Za provozu můžete občas nad komínem zahlédnout jen trochu bílé páry. Více informaci získáte na odkaze https://www.zevoplzen.cz/

Jste prý soukromá firma. Proč potom vaši odpůrci opakovaně na internetu i v Chebských radničních listech požadují, abyste zveřejnili příští ekonomiku ZEVO, včetně výhledu na několik let provozu dopředu? To přece žádný normální podnikatel nezveřejňuje?

Není člověk ten, kdo by se zavděčil lidem všem. Je realitou, že se mezi námi najdou lidé, kteří si realizaci našeho ZEVO Cheb nepřejí a hledají cesty, jak náš záměr překazit.
Zprvu se tito lidé snažili dokázat škodlivost našeho záměru vůči stávajícímu životnímu prostředí a pro zdraví obyvatelstva. Ovšem, při následně nařízeném posuzování vlivů záměru na životní prostředí a na zdraví lidí (= tzv. velká EIA) bylo nakonec prokázáno, že ZEVO Cheb žádné ekologické škody, ani škody na zdraví lidí nezpůsobí a životní prostředí neznečistí nad povolený rámec platných zákonů. Tím byly ekologické argumenty odpůrců ZEVO Cheb úředně vyvráceny. Tak přišla na řadu ekonomika. Cílem je prokázat, že provoz ZEVO Cheb bude oproti současným cenám za skládkování odpadků tak drahý, že buď majitel ZEVO Cheb zbankrotuje, nebo bude cenu za likvidaci odpadků neúměrně obyvatelstvu zvyšovat. Kritici však opomíjí, že ZEVO Cheb mělo být odpovědí na dobu, až bude zákonem omezeno skládkování komunálního odpadu a budou proto i citelně zvýšeny poplatky za jeho ukládání na skládku.

Za kolik budete likvidovat odpad z našich popelnic? Máte už zpracován ceník?

V průběhu příštích dvou let, předpokládáme přijetí nového zákona o odpadech, který jistě zavede i citelné zvýšení poplatků za jejich neekologické skládkování, aby se omezilo množství ukládaných komunálních odpadů na skládky. Žijeme v tržním prostředí, kde nabídka služeb, musí respektovat poptávku. Proto i cena námi nabízené služby obcím musí být nižší, než bude průměrná celková cena za přepravu a uložení odpadu na skládce komunálního odpadu, nebo na kolik vyjde jeho likvidace v jiném konkurenčním zařízení, v daném časovém období. ZEVO Cheb ale ještě nestojí. Není zatím známa ani celková cena stavebních prací a technologického zařízení ZEVO Cheb. To bude známo až po veřejné soutěži na dodavatele. Od zahájení stavby, výstavba a uvedení do provozu, může trvat 18 až 24 měsíců. Proto by bylo předčasné, již teď zpracovávat a zveřejňovat závazný ceník poskytovaných služeb, na několik let dopředu.

Není ohně bez kouře! A jak vypadá dým z hořící skládky, dobře známe z televize. Ve spalovně budete spalovat stejné odpadky, jako se teď vozí na skládku. Z komína tedy bude unikat stejný štiplavý kouř. To do okresního města nepatří!

Na rozdíl od požáru skládky, odpadky ve spalovací peci ZEVO Cheb budou spalovány za vyšších teplot a spalovací proces bude řízen tak, aby toto „palivo“ v peci řádně vyhořelo. Vzniklé spaliny budou filtrovány a čištěny ve speciálním zařízení tak, aby lidem a prostředí, ve kterém lidé žijí, neškodily. Celý proces je podrobně popsán v dokumentaci záměru (EIA). Jsou dokonce zaznamenány i opakované případy, že na vysokých komínech již provozovaných spaloven hnízdí, svá mláďata úspěšně vychovávají a vyvádí draví ptáci (Praha-Malešice, Vídeň-Spittelau). Případy hnízdění sokolů přímo na komínech tak jen dokládají, že současná moderní ZEVO životnímu prostředí opravdu neškodí.

ČR má jistě více než jen čtyři spalovny, o kterých se tady zmiňujete. Další máte třeba v Ostravě, nebo v Kralupech a odpad se pálí i v cementárnách! Kolik jich je v ČR celkem?

ZEVO Cheb má využívat směsný komunální odpad pro výrobu a další využití tepla. Zařízení tohoto druhu jsou zatím, tedy k říjnu 2017, v ČR skutečně jen čtyři: v Praze-Malešicích, Brně, Liberci a v Chotíkově.
Ještě je provozováno 22 spaloven nemocničního, průmyslového, nebo nebezpečného odpadu, která vyrábí z odpadu teplo. Celkově je tedy v provozu 26 těchto zařízení. Dále je při výrobě vápna a cementu v pecích pěti vápenek a cementáren, spalován též průmyslový odpad a alternativní paliva z něj vyrobená.
Seznam všech provozovaných spaloven a ZEVO, vede Český hydrometeorologický ústav, kde lze získat další informace.

V televizi říkali, že Čína zakázala dovoz plastových odpadů z Evropy pro recyklaci. V Čechách prý nemá kdo všechen ten vytříděný plast zpracovat, a proto se prý po celá léta vyvážel právě do Číny. Takže se teď prý plasty akorát lisují do balíků a ukládají se na sběrných dvorech. Víte něco o tom?

Patrně máte na mysli reportáž z 26. října? No to není nic nového! Již déle než dva roky, Čína signalizuje omezení dovozu, zejména nekvalitních znečištěných plastů a sběrového papíru, kterého se Evropa, USA a Japonsko zbavují vývozem do Číny, a ve statistikách si to vykazují jako recyklaci. Vzhledem k rychlému ekonomickému rozvoji Číny, roste též i životní úroveň Číňanů a spotřeba zboží čínských domácností. Tím se zvedá i produkce odpadů, včetně těch plastových. Čína začíná mít sama přebytek plastového odpadu, a proto přestává mít o dovoz tohoto odpadu zájem. V Evropské unii tak vzniká přebytek plastů, čekajících na svou recyklaci. Podle ekonomických zákonů, tím klesá i jeho prodejní cena. Lze tedy předpokládat, že naše města budou za odběr vytříděných plastů na recyklaci dokonce i platit, místo toho, aby za vytříděné plasty dostávaly zaplaceno, jak bylo dosud obvyklé.

V ČR jsou v provozu čtyři spalovny komunálního odpadu. Krom Chotíkova, kde již vášně ekologů pomalu utichají, nejsou slyšet k jejich provozu vážnější námitky. Čím to, že těm ekologům vaše ZEVO tolik vadí, i když, jak tvrdíte, úspěšně prošlo řízením EIA?

Protože se vůbec nejedná o ekologické problémy, ani o poškozování životního prostředí a ohrožování zdraví lidí. Jde pouze o osobní zájmy a o ambice některých občanů, kteří si jen takové zařízení ve svém blízkém okolí nepřejí, a straší tou svou „ekologií“ neinformovanou veřejnost. Těm přece nebude vadit obdobné zařízení, již mnoho let provozované ve vzdálené Praze, Brně, Liberci, a nově též i v tom Chotíkově…

Spalovna by neměla stát ve městě, nebo jen pár set metrů od domů, ve kterých bydlí lidé. Nedaleko máte průmyslovou zónu. Tam si můžete čadit.

Je běžnou praxí, ZEVO umisťovat tak, aby přinášela co největší užitek. Nejlépe do center, která jsou vybavena soustavou zásobování teplem (tzv. CZT), do které je pak získané teplo ze ZEVO přivedeno. Zkrátí se tím trasy svozových aut při sběru a přepravě odpadů a snižují se i ztráty tepla v dlouhých potrubních rozvodech od zdroje tepla ke spotřebiteli. To znamená, že v Evropských městech jsou spalovny často jejich součástí. Tato zařízení nikoho svým provozem neohrožují, protože musí splňovat technické, bezpečnostní i emisní limity a požadavky, dané Evropskou legislativou (zákony). Stejně jako u jaderných elektráren, i nad spalovnami bdí a jejich činnost sledují státní dozorové orgány.

Scroll to top