Aby se vám vůbec spalovna ekonomicky vyplatila, musela by pálit ročně nejméně sto tisíc tun odpadků. Těch vašich dvacet tisíc je směšných, na tom tak akorát proděláte kalhoty!

Na západ od našich hranic jsou v provozu též i zařízení s nižšími kapacitami, než je hranice 100.000 tun využitého komunálního odpadu za rok.

Hlavním produktem ZEVO Cheb bude teplo, dodávané do stávající tepelné sítě v Chebu. Na její potřeby bylo ZEVO Cheb navrženo. Od toho se pak odvíjí i ta kritizovaná roční kapacita 20 tisíc tun využívaného směsného komunálního odpadu za rok. Výstavba menšího zařízení bývá levnější. A protože účelem ZEVO Cheb nebude co nejvyšší výroba a prodej elektřiny, ušetří se hodně při výstavbě i na zařízení pro výrobu elektřiny. Podrobnosti najde zájemce v dokumentaci EIA, v sekci „Pro stažení“ a parametry Evropských zařízení pro energetické využití odpadů lze najít na tomto odkazu.

V Sokolově se místo spalování, budou z odpadků vyrábět paliva, která lze pak prodat a ještě na tom vydělat. Proč bychom to v Chebu, místo spalování odpadků, taky nezkusili?

Najde-li se v Chebu investor, který se bude touto výrobou zabývat, nemáme k tomu námitek. TEREA Cheb s.r.o. je však výrobce a dodavatel energie, který se výrobou tuhých alternativních paliv (TAP) ze směsného komunálního odpadu nezabývá a zabývat se tím ani nehodlá. Nejde totiž o to, tuhé alternativní palivo z komunálního odpadu vyrobit. Jde zejména o jeho další uplatnění na trhu, dostat za něj zaplaceno. V podstatě půjde stále jen o odpad. Takové palivo nelze použít v běžných kamnech na uhlí, nebo v kotli ústředního topení. Lze ho využít jen v pecích cementáren a ve speciálně k tomu určených spalovacích zařízeních, na technické úrovni ZEVO.

TAP, vyrobený ze směsného komunálního odpadu, obsahuje chlór. Proto jeho přímé využití pro spalování, nebo pro spalování společně s uhlím v současných elektrárnách a v teplárnách, je u těchto energetických bloků omezeno vznikem tzv. vysokoteplotní chlorové koroze oceli.

Nejlepší odpad je odpad, který nevznikne. Ten nemusíte třídit, shromažďovat, upravovat, recyklovat, spalovat, skládkovat, ani za něj platit. Zaměřte tedy svou pozornost na předcházení vzniku odpadu, inspirujte se systémem ZERO WASTE a zbavíte se problému „kam s ním?“.

Bylo by to sice krásné, ale žijeme v konzumní společnosti. Jejím základem je osobní spotřeba každého jednotlivce. Při ní vzniká odpad, ať již ve formě přepravních obalů, či obalů po spotřebovaném výrobku, nebo vyřazením předmětu z důvodu jeho opotřebení, poškození, a když nám ten předmět doslouží. U potravin k tomu ještě navíc přistupuje kuchyňská úprava, jejich postupná změna kvality, překročení doby použitelnosti a trvanlivosti, nespotřebované zbytky jídel, atd.

Nelze tedy v našich domácnostech docílit produkci nulového odpadu (zero waste). Jak jsme již dříve zmínili, roztříděním domovního odpadu do barevných kontejnerů, tento odpad ještě nepřestal existovat, pouze byl předán obci k dalšímu možnému využití – k prodeji. Vznik komunálního odpadu lze však v našich domácnostech do jisté míry omezit – uvědomělým chováním a přístupem každého z nás. Některé náměty a doporučení pro omezení vzniku odpadu v domácnostech jsme již popsali v předchozích příspěvcích.

Pálit odpadky z popelnic, čmoudit a vyrábět z nich teplo,
když máte za městem hnědouhelné doly! To snad ani nemyslíte vážně?

Směsný komunální odpad je směs materiálů, s průměrnou výhřevností asi 8,5 MJ/kg. To znamená, že spálením čtyř kilogramů směsného komunálního odpadu, vznikne přibližně stejné množství tepla, jako při spálení jednoho „kubíku“ zemního plynu, nebo spálením dvou kilogramů uhlí. Směsný komunální odpad, končící v současnosti na haldách páchnoucích skládek, tedy může být využit ve speciálně zřízeném spalovacím zařízení, jako palivo. Tím se ušetří část neobnovitelných přírodních zdrojů – třeba toho uhlí, či zemního plynu.

Abychom při provozu ZEVO Cheb „nečmoudili“, o to se postarají účinné filtry mezi spalovací pecí a komínem.

Postavením spalovny, postrádá současné třídění odpadů ve městě smysl. Všechny odpadky z popelnic se jednoduše spálí a naše odpadky nás při likvidaci ve spalovně ještě alespoň zahřejí. Kontejnery na separovaný sběr se pak po městě můžou zrušit a zmizí i nepořádek kolem jejich současných stanovišť.

To není o tom, buď třídit, anebo spalovat. Hlavním účelem třídění komunálního odpadu, není předcházení vzniku spaloven. Účelem je shromažďování a příprava jednotlivých materiálových druhů odpadů, k jejich možnému dalšímu materiálovému využití, k tzv. recyklaci. ZEVO bude využívat až ten zbytek, co zůstane po vytřídění. Bude využívat tu část odpadu, kterou již dále nelze využít, jeho využití by bylo příliš komplikované, nebo nákladné, a při tom je ten odpad spalitelný. ZEVO Cheb nekonkuruje systémům třídění komunálního odpadu, ať již se jedná o současný systém barevných kontejnerů, o pytlový sběr, nebo v současné době propagovaný systém PAYT (zaplatíš, kolik vyhodíš). ZEVO Cheb proto úroveň třídění a možného materiálového využití komunálního odpadu neovlivní.

Bude možné v ZEVO spálit i starý nábytek z dřevotřísky a bezpečně skartovat vyřazené písemnosti?

Ano, ZEVO Cheb bude vybaveno i drtící linkou pro drcení velkokusého odpadu, třeba i toho nábytku. Skartování papírových dokumentů jejich spálením v ZEVO Cheb bude možné.

Několik let se s ekology přete, zda na okraji Chebu postavit spalovnu a v ní pod dohledem spalovat naše odpadky, nebo jestli raději nadále ty samé odpadky odvážet na skládku až někam u Vřesové. Nakonec tu skládku musí půl dne hasit hasiči v plynových maskách, aby se při hašení tím tmavým kouřem nepřiotrávili. Kocourkov.

Skládky komunálního odpadu obsahují velké množství různého biologického i hořlavého materiálu. Jeho uložením na haldě, postupným rozkladem a tlením, pak hrozí riziko samovznícení, s následným znečištěním ovzduší různorodou směsí škodlivin, obsažených ve spalinách (kouři). Bohužel, požár postihl ve čtvrtek 15.6.2017 odpoledne i skládku komunálního odpadu u Vřesové. Bližší informace o tom nemáme, tu skládku neprovozujeme.

Ve Švýcarsku mají až třicet spaloven, a z kategorie plastů lidé sbírají jen lahve od nápojů. Všechny ostatní plasty z domácností jdou do spaloven, protože se jim jejich sběr z domácností nevyplatí.
Proč?

Ve Švýcarsku již delší dobu platí zákaz ukládání směsného komunálního odpadu na skládku. Směsný komunální odpad z domácností, je proto ve Švýcarsku energeticky využíván v moderních zařízeních, které neznečišťují alpskou přírodu a krajinu. Vzniklé teplo je využíváno pro dálkové vytápění (CZT). V ojedinělých případech, kdy není k dispozici CZT, je teplo využíváno jen pro výrobu elektřiny. Z plastů jsou na trhu nejžádanější právě polyetylény (PE, PET), tedy plastové nápojové obaly. Švýcaři to samozřejmě vědí a podle toho mají nastaven svůj systém sběru plastů z domácností.

V programovém prohlášení nové koalice v Chebu z letošního května, stojí závazek nerealizování žádných dalších kroků vedoucích k výstavbě ZEVO. Uplynulo čtvrt roku a zatím vše běží ve stejných kolejích.

Volební období ještě neskončilo. Z našeho pohledu, chápeme, že řízení chodu města a strategie jeho dalšího úspěšného rozvoje, včetně oblasti odpadového hospodářství, je v prvé řadě o odpovědnosti a o znalostech posuzované problematiky každým ze zastupitelů, nikoliv o proklamacích a politikaření.

Problematika ZEVO Cheb, v kontextu s připravovaným zákonem o odpadech, za současného přechodu na sběr odpadů vlastní městskou společností, jakož i hledání vhodného způsobu, vedoucího ke snížení množství směsného komunálního odpadu, ukládaného na skládku, je poněkud složitější záležitostí, se kterou se musí zastupitelé nejprve seznámit. Až pak může zastupitelstvo města přijímat kvalifikovaná rozhodnutí.

Scroll to top