V Anglii se již z plastových odpadů vyrábí palivo pro lodě a vy stále chcete plasty pálit ve spalovně a ničit tím cenné suroviny, na jejichž výrobu byly spotřebovány přírodní zdroje…

Ty „cenné suroviny“ ještě v současné době zahrabáváme spolu se směsným komunálním odpadem do země na skládkách, ve kterých dochází k zapaření, postupnému rozkladu, tlení a často i k samovznícení uložených odpadků. Využitím odpadních plastů se ve světě zabývá více týmů odborníků. Není to jen věcí Anglie. Zatím se jedná jen o menší pokusná zařízení, jejichž vývoj ještě není zcela ukončen…
Změnou v molekulární struktuře plastů, prováděnou ve speciálním zařízení bez přístupu kyslíku, za vysokých teplot a tlaků, lze opravdu docílit rozložení velkých molekul plastů a tím i vzniku kapaliny a plynu. Lze tak vyrobit i kapalinu, podobnou oleji, nebo naftě, využitelnou jako pohonná hmota (palivo). Opět se však jedná pouze o energetické využití odpadu. Akorát se původní plastový odpad napřed upraví do vhodné kapalné (nebo plynné) podoby. ZEVO Cheb tuto složitou a drahou přeměnu plastů na hořlavou kapalinu nepotřebuje a energii z komunálních odpadů využije přímo.

Snad dvacet let slyšíme, že ukládání odpadků na haldách, je pro životní prostředí špatné. V televizi často vidíme hořící skládky odpadků, tmavý kouř a zasahující hasiče. Proč je tedy v Čechách drtivá většina odpadků z popelnic ukládána na skládky a není rozumněji využívána?

Uložením odpadků do popelnice, se stávají naše odpadky směsným komunálním odpadem, jehož původcem je ze zákona obec, ve které ta popelnice stojí. a většina obcí nemá jinou, dostupnější a ekonomicky výhodnější možnost, jak s touto různorodou, hygienicky závadnou směsí materiálů naložit, než ji předat k uložení na skládku. Například v Karlovarském kraji, není v současné době (květen 2017), provozováno žádné zařízení pro využití směsného komunálního odpadu. Využívá se pouze skládkový plyn, vznikající tlením organické hmoty v tělesech skládek.

Koupili jsme si novou lednici. Stará je sice ještě funkční, ale již ji nebudeme potřebovat. Obsahuje však hodně plastů. Co doporučíte, taky spálení v tom vašem ZEVO?

Je několik variant, jak s funkčním vyřazeným spotřebičem naložit – můžete přístroj:

  • nabídnout k prodeji v internetové aukci, v bazaru,
  • využít kolektivní systém Elektrowin, který si darovaný přístroj převeze, repasuje a vrátí ho zpět
   do provozu, třeba předáním některé charitativní organizaci (blíže viz www.jsemzpet.cz ).
  • předat prodejci těchto zařízení, nejlépe při nákupu nového spotřebiče,
  • předat v místě zpětného odběru v obci (obvykle sběrný dvůr),
  • u drobných elektrozařízení, uložit je do kontejneru pro elektroodpad.

Prý skoro až 800 měst a obcí podepsalo petici proti návrhu nového zákona o odpadech. Starostové nesouhlasí hlavně s navrhovaným razantním zvýšením poplatků. Je vůbec reálná šance na nějakou změnu současného stavu využívání domovních odpadů?

Nedivme se starostům těch obcí. Vždyť již v současné době obce systém sběru, třídění a likvidace komunálního odpadu dotují ze svých rozpočtů. Míra těch dotací dosahuje v ČR průměrně až 25%. Avizované zvyšování poplatků se jim proto nelíbí, stejně jako se občanům nelíbí rostoucí ceny zboží a služeb.
Oba odložené odpadové zákony vychází z legislativy Evropské Unie, platné pro všechny členské státy EU, a proto musí být i v ČR přijaty. Podle výsledků podzimních voleb 2017, jako nejbližší reálný termín vidíme rok 2019, případně rok 2020.

Proč ekologické organizace a jejich aktivisté, stále odmítají ZEVO Cheb, i když jste splnili kritéria EIA? Jak je možné, že tito aktivisté svým odmítavým postojem k ZEVO, vlastně nepřímo podporují současné skládkování našich domovních odpadů, o kterém sami tvrdí, že je špatné?

Po úspěšném absolvování procesu tzv. velké EIA, nevidíme u odborníků na ekologii k tomuto počínání rozumný důvod. Možná jenom neznají spalovací procesy a nechápou současné moderní způsoby čištění kouřových zplodin a likvidaci škodlivin, vzniklých při spalování odpadů. Možná mají strach, aby z komínu ZEVO Cheb neunikal do okolí stejný tmavý kouř, jako z hořící skládky. A možná, u některých z nich, platí jenom ono staré známé: „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej!“

Nevíme, těžko říci, jsou to jenom spekulace. Budete se muset zeptat jinde.

Pořád jenom strašíte zákazem skládkování. Tento zákaz platí pro směsný komunální odpad. Stačí však odpadky vysypat na dopravníkový pás, posadit k němu dva lidi, aby vybírali třeba sklo, kovy a petky. Pak se již nebude jednat o směsný komunální odpad. Po této jeho úpravě bude možné zbylé odpadky vyhodit na skládku jako doposud. Špinavé sklo a petky nikdo chtít recyklovat nebude, proto stejně skončí na skládce, a systém pojede dál.

Právě aby k takovému obcházení zákona nedocházelo, jsou stanoveny ještě další dvě podmínky:

  • nelze na skládky ukládat spalitelný odpad, který má výhřevnost vyšší, než 6,5 MJ/kg v suchém stavu,
   a
  • pro ukládání odpadu na skládku je ještě stanoven limit tzv. biologické rozložitelnosti po úpravě směsného komunálního odpadu.

To znamená, že obejít zákon, instalací jednoduché třídící linky, nebo přesátím (překátrováním) odpadků přes vibrující síta, nebude tak jednoduché.

V některých našich městech je již zaveden systém PAYT a výsledky jsou velice povzbudivé. Na poplatcích za komunální odpad tak šetří nejen občané, ale i jejich obce. Jaký je váš názor na zavedení PAYT v Chebu?

K systému PAYT jsme se snad již dvakrát okrajově vyjádřili. Chápeme ho jako vhodnou metodu, k snížení množství vznikajícího směsného komunálního odpadu, který zatím končí na skládkách. Nejedná se o převratnou novinku. Tento systém byl na Chebsku provozován snad již před dvaceti lety. Od té doby však pokročil technický a technologický vývoj a v některých menších obcích, bylo již vyzkoušeno více variant tohoto systému.
V současné době tak již lze vážit, a s využitím počítačů, čárových kódů, nebo i čipů na popelnicích a pytlích, evidovat, vyhodnocovat a zpoplatňovat, jak množství směsného komunálního odpadu, tak i toho vytříděného odpadu, a to až na úroveň každé domácnosti. Lze tím cíleně motivovat občany k vyšší míře i ke kvalitě třídění svých odpadků, předávaných své obci. Lze tak dosáhnout i lepších statistických a hospodářských výsledků v odpadovém hospodářství celé obce.

Ze zákona je komunálním odpadem vlastně veškerý domovní odpad, vznikající z provozu domácností občanů dané obce. Je to tedy součet množství odpadu směsného i toho již vytříděného. To znamená, že systém PAYT, cílený na peněženku občana, sice zvýší množství vytříděného odpadu na úkor odpadu směsného, ale celkové množství komunálního odpadu vzniklého v obci, nám nijak neovlivní. I při zvýšení úrovně třídění komunálního odpadu, třeba z těch kritizovaných současných  33%, až na dvojnásobek, velká část směsného komunálního odpadu nám ještě zůstane. Až začne za pár let platit zákaz jeho ukládání na skládku, budeme znovu stát před problémem, kam s ním? Zbavovat se ho nadále odvážením po silnici až do Vřesové? Platit za jeho zpracování v cizí mechanicko-biologické úpravně? Dotovat provoz cizí „odpadářské“ bioplynové stanice? Dotovat cizí kompostárnu, jejíž kompost bude ukládán na skládku? Platit za energetické využití spalitelné složky odpadu elektrárně, a za uložení jeho zbytku na současné skládce? To zavedením systému PAYT v Chebu nevyřešíme. Systém PAYT též nemůže řešit, co se s tím občany již vytříděným komunálním odpadem dále stane. Jak jsme totiž předeslali dříve, třídění komunálního odpadu má své opodstatnění jen potud, pokud se pro ten vytříděný odpad najde zájemce, který ho za přiměřenou cenu koupí, převezme, a pak ho využije. a zde se již dostáváme z oblasti osvěty a podpory třídění komunálních odpadů, do sféry byznysu, fungujícího na zákonech trhu.

Nicméně, díky alespoň za tu zvýšenou míru třídění!

Tak co je tedy pro Cheb výhodnější, ZEVO, nebo PAYT?

Systém PAYT ani ZEVO, nejsou ve vzájemném rozporu. Každý má své místo v hierarchii nakládání s odpady, nekonkurují si, můžou být provozovány souběžně a vzájemně se můžou doplňovat:

  • Systém PAYT, svou stimulací domácností k co nejvyšší míře vytřídění využitelných složek odpadu, vytvoří první předpoklad k jejich dalšímu materiálovému využití.
  • ZEVO Cheb pak energeticky využije až ten zbytek, tedy ten směsný komunální odpad.
  • Ta část domácnostmi vytříděného spalitelného odpadu, která nebude způsobilá dalšího materiálového využití, nebo se pro ni na trhu nenajde zájemce, může být přesměrována k energetickému využití v ZEVO.

Zevo odpad ktery zahreje

V Programovém prohlášení nové koalice Radnice v Chebu je stanoveno, nerealizování žádných dalších kroků vedoucích k výstavbě ZEVO, dokud nebude předloženo konkrétní ekonomické posouzení celé akce včetně vyhodnocení možných alternativ a maximální podpory třídění odpadu. Takže vlastně nic nepostavíte, pokud nepředložíte ekonomiku ZEVO, nebudou vyhodnoceny alternativy k ZEVO a nedojde k maximální podpoře třídění. Jak teď vidíte perspektivu ZEVO?

Jedna věc je znění jedné věty z programového prohlášení, a druhá věc je jeden z jejich možných výkladů. Lze to pochopit i tak, že nové vedení Radnice si jen stanovilo další podmínky, za kterých je ochotno stavbu ZEVO Cheb podpořit. Nicméně, uvědomme si, co bylo na počátku roku 2012 hlavním důvodem vzniku záměru ZEVO Cheb. Tím byla žádost o pomoc Městu Cheb při likvidaci komunálního odpadu, prováděnou šetrně k životnímu prostředí, pro období až bude zákonem omezena možnost skládkování směsných komunálních odpadů. Jestli se náš vlastník, kterým je též Město Cheb, po pěti letech rozhodne, námi představený projekt na energetické využití komunálního odpadu v Chebu nerealizovat a jít raději jinou cestou, je to jeho právo. Nám to nepřísluší hodnotit.

Nové vedení Města bude požadovat vyhodnocení možných alternativ
před rozhodnutím o stavbě ZEVO. Nebojíte se, že při posuzování konkurenčních alternativ k vašemu ZEVO pohoříte?

Nikoliv, alternativy k našemu záměru ZEVO Cheb zatím nejsou k dispozici. Zatím totiž nikdo nepředložil projekt jiného, vhodnějšího způsobu likvidace směsných komunálních odpadů v Chebu, než navrhla TEREA Cheb s.r.o. Pouze několik let proklamací, požadavků co by Radnice měla udělat, aby občané více třídili svůj odpad, do čeho by měla investovat, neodborná kritika, zpochybňování a obviňování.

Co ekonomika, myslíte že ZEVO u nového vedení Města uspěje?

Mnohokrát již na jednáních Zastupitelstva Města Cheb, i při veřejných besedách s občany zaznělo, že ZEVO Cheb je investicí soukromé obchodní společnosti. Bylo zdůrazňováno, že Město Cheb se finančně na pořízení této investice nebude nijak podílet a ZEVO Cheb ho zatím nestálo ani korunu. To znamená, v případě budoucího uzavření smluv na zpracování projektu konkurenčního řešení, s vybranými oponenty záměru ZEVO Cheb, ti jistě pro Město Cheb nebudou pracovat zadarmo. Město Cheb proto začne ze své kasičky platit a jeho náklady na vznikající projekt, na rozdíl od zpracování záměru ZEVO Cheb před pěti lety, již nebudou nulové!

Město je padesátiprocentní vlastník vaší firmy a jsou proto pochybnosti o jeho nestrannosti při prosazování vaší investiční akce. Z průběhu kauzy, a z vašich předchozích odpovědí vyplývá, že ZEVO ještě nestojí hlavně kvůli tomuto vašemu majetkovému propojení. To je zásadní nevýhoda, vaše i města, nemyslíte?

Záleží na přístupu, lze to hodnotit i takto:
Velkou budoucí výhodou pro Město Cheb v záměru ZEVO Cheb je, že investor TEREA Cheb s.r.o., je částečným majetkem Města Cheb. Pořízením (postavením) ZEVO Cheb, se zvýší objem majetku TEREA Cheb s.r.o.
Tím však stoupne i hodnota majetkového podílu Města Cheb ve firmě, což je pro vlastníka firmy pozitivní. Město Cheb je, a nadále zůstane, 50 %-ním vlastníkem TEREA Cheb s.r.o. Stejně jako dnes, i nadále bude mít stejnou možnost, přes své zástupce v orgánech společnosti TEREA Cheb s.r.o., uplatňovat svá práva. Včetně toho ZEVO Cheb, což vlastně bude jakási „koncovka“ odpadového hospodářství města. Možná si to někteří občané ani neuvědomují, ale současný majetkový podíl města ve firmě, je proto velkou výhodou pro občany i pro město, které tak má možnost ovlivnit dostupnost, kvalitu i cenu služeb, poskytovaných jejím obyvatelům. Proto si nemyslíme, že majetková účast Města Cheb v naší firmě, je zásadní nevýhodou.

Scroll to top