Otaznik 2017Novou sérii ODPOVĚDÍ na dotazy ohledně projektu ZEVO Cheb jsme pro Vás připravily právě zde,vč. odpovědí na aktuální vývoj publikované od ledna r. 2017.

TEREA Cheb s.r.o. podniká v duchu našeho sloganu odpovědně s přírodou. Jsme přesvědčeni, že to je správný přístup pro společný prospěch. Máte-li dotazy, rádi Vám na ně odpovíme prostřednictvím kontaktního emailu.

Otázky
Odpovědi & Zajímavosti…
2017

Místo stavby ZEVO Cheb, můžete využít regionálního centra zpracování odpadů Karlovarského kraje ve Vřesové na Sokolovsku a jejich dotříďovací linku mechanicko-biologické úpravy odpadu. Vytříděný odpad pak lze následně energeticky využít v elektrárně Vřesová.

Všimněte si, že i v tomto případě je navrhováno energetické využití – spalování, za které je ZEVO Cheb kritizováno. Tentokrát je navrhováno spálení odpadu, nebo jeho části, v uhelné elektrárně.

Jenže, na rozdíl od uhelné elektrárny, technologie ZEVO Cheb obsahuje účinné filtry pro čištění spalin a likvidaci škodlivin, vzniklých při spalování našich domovních odpadků a žádnou drahou dotříďovací linku nepotřebuje. Bude stát na okraji Chebu a získané teplo bude využito pro potřebu jeho odběratelů přímo v Chebu.

Nebylo by lepší, místo spalování odpadu v ZEVO Cheb,
odpad spalovat v nové moderní spalovně v Chotíkově
u Plzně?

Nebylo. V obou případech by byl směsný komunální odpad energeticky využíván stejným způsobem – spalováním. V obou případech by byly vzniklé kouřové plyny filtrovány a škodliviny z nich likvidovány, aby nepoškozovaly životní prostředí a zdraví lidí. V obou případech by ze spáleného odpadu vznikalo obdobné množství popelovin. Z hlediska ochrany životního prostředí, jsou obě zařízení rovnocenná. Rozdíl je jen v tom, že do Chotíkova je to po silnici asi 100 km. Odpad by musel být po silnicích do Chotíkova převážen a získané teplo z chebského odpadu by nebylo využito v Chebu, ale až v Plzni.

Není náhodou vaše neochota předložit ekonomiku ZEVO Cheb dána tím, že by se veřejně prokázala ekonomická výhodnost současného skládkování?

Ne, to přece není třeba prokazovat? Každému je snad jasné, že vyvezení a vysypání našich odpadků na hromadu někde za městem, po které jezdí nakladač nebo buldozer a haldu pěchuje kompaktor, kde za závorou na vrátnici sedí u váhy jeden pracovník a dva další řídí ten nakladač a kompaktor, je vlastně velmi levné řešení zbavování se odpadků. Jenže, toto řešení je nebezpečné pro naši přírodu a pro naše životní prostředí, ve kterém my sami žijeme a jsme tím prostředím zpětně ovlivňováni. ZEVO Cheb již pátý rok nabízí ekologickou likvidaci směsného komunálního odpadu, při respektování současných zákonů v oblasti životního prostředí, platných v Evropské Unii. Je tak vlastně především odpovědí na dobu, až se po několikaletých průtazích, konečně podaří to nebezpečné vyvážení odpadků z našich popelnic na páchnoucí haldy omezit a zakázat ho zákonem.

Nový zákon o odpadech byl opakovaně odložen a tím pádem se poplatky za skládkování od roku 2018 nebudou postupně zvyšovat. Máme tedy nejméně další dva roky k dobru!

To je zásadní omyl! Prostředí, ve kterém žijeme a sami si ho znečišťujeme, zpětně působí i na nás. Proto nejásejme, že se opakovaně podařilo nový zákon o odpadech odložit a zachovat tím současný stav! Stejně přijde den, kdy ukládání směsného komunálního odpadu na skládku nebude povoleno. Tím dnem je 1. leden 2024.

Má vůbec zřizování ZEVO Cheb nějaké opodstatnění, když se nebudou zvyšovat poplatky za skládkování komunálního odpadu?

Má, je to především služba, poskytovaná obci a jejím obyvatelům, šetrná k přírodě. Avšak, jak již bylo výše uvedeno, ukládání odpadu na skládky je v současné době velice jednoduchá a ekonomicky levná záležitost. Pokud budou zákonem drženy poplatky za ukládání komunálního odpadu na skládky nadále na úrovni roku 2009 (!), současný stav se zakonzervuje, dojde ke stagnaci a k odložení řešení problému s likvidací komunálního odpadu do příštích let.

Podle studie skutečně potřebných kapacit pro energetické využití odpadu, zpracované odborníky z ekologického Hnutí Duha, je ZEVO v Chebu neopodstatněné.

Jestli je zařízení pro energetické využívání směsného komunálního odpadu opodstatněné, nebo opodstatněné není, nezávisí na názoru spolku Hnutí Duha.

Podstatné je, že energetické využívání odpadů je v souladu se současným zákonem o odpadech a s Plány odpadového hospodářství Karlovarského kraje i Města Cheb na roky 2016 až 2025. Ve schváleném Plánu odpadového hospodářství Chebu je dokonce uvedeno: „Město Cheb podporuje záměr na vybudování zařízení na energetické využití odpadu na území města. Jedná se o zařízení na energetické využití odpadu – ZEVO. Jeho kapacita je úměrná místní produkci komunálního odpadu (KO) ze spádové oblasti, tj. Chebu a okolí v množství 20 tis. t/rok.“ (pro další informace viz str. 62 a 63, v POH Chebu).

Ve studii Hnutí Duha je místo ZEVO navrhováno zřizování center překladišť a zařízení pro mechanicko‑biologickéúpravy odpadků, s využitím výhřevné složky odpadů ve stávajících spalovnách. Co však bude s tím zbytkem, po oddělení a spálení té výhřevné složky?

To je spíše otázka pro autory té studie. Ovšem, logicky vzato:
Současný zákon o odpadech zakazuje, počínaje rokem 2024, ukládat na skládku směsný komunální odpad, recyklovatelné a využitelné odpady.Když se z hromady směsného komunálního odpadu na třídící lince vytřídí odpad dobře spalitelný, s vysokou výhřevností, zůstane na hromadě zejména odpad biologického původu, a ostatní směs různorodých materiálů, obvykle již s omezenou výhřevností. Oddělený biologický odpad se může kompostovat v kompostárně, nebo ho lze využít třeba jako vsázku (substrát) pro bioplynovou stanici. Tím dojde k jeho stabilizaci a takto upravený, ho pak lze uložit třeba i na tu skládku. A ten dále již nevyužitelný zbytek, lze nadále ukládat na skládku.

No to je dobré, tak podle Hnutí Duha, spalovny po roce 2030 snad ani nebudou mít co pálit. Ale co pak budou ty nové třídičky odpadků třídit, když všechno roztřídíme do barevných kontejnerů a nebude dost odpadků?

Kapacitu každého technického zařízení lze předimenzovat. Nejen spalovací zařízení, ale i ty Hnutím Duha navrhované mechanicko-biologické úpravny a překladiště komunálního odpadu. Stejně jako se před pěti lety museli tvůrci záměru ZEVO Cheb zabývat reálnými možnostmi produkce směsného komunálního odpadu v regionu, bude muset tyto možnosti regionu vzít v úvahu i investor mechanicko-biolologické úpravny odpadů, a podle toho si ji navrhnout.

Německé spalovny již mají problémy s nedostatkem domovního odpadu. a co jestli se zlepšením třídění komunálního odpadu občany Chebu, opravdu sníží množství dostupného směsného komunálního odpadu i pro vaše ZEVO?

Pokud připustíme tuto možnost vývoje, pak se nabízí kompromis. V případě potřeby, ZEVO Cheb bude schopno volnou kapacitu svých pecí a filtračního zařízení využít i pro spalování jiných druhů odpadů, uvedených v dokumentaci o posuzování vlivu záměru na životní prostředí (viz velká EIA, tabulky č. 14 a 15). Lze si též představit možnost spalování tzv. tuhého alternativního paliva (TAP), případně i biomasy.

Na skládku je prý zakázáno ukládat odpadky, které mají výhřevnost vyšší než 4,5. Co budete dělat s odpadem s tak malou výhřevností, spálíte to vůbec?

Občané často do svých popelnic ukládají popel z kamen, stavební suť, střepy skla a keramiky, kamení a jiné nehořlavé předměty a materiály. i s tímto si je schopno ZEVO poradit. V provozním skladu (bunkru) bude drapákový jeřáb, kterým bude odpad v bunkru před vsázkou do pecí promícháván. Případně lze do bunkru přidat výhřevnější odpad, třeba z podrceného nábytku, nerecyklovatelného papíru a plastu, apod. Vzniklá směs spalovaného odpadu, pak již dosáhne přijatelnou výhřevnost. Navíc budou obě spalovací pece vybaveny plynovými hořáky, které budou automaticky spouštěny, pokud teplota v peci poklesne pod stanovenou minimální mez.

Již pět let akorát „bojujete s větrnými mlýny“ a stále se nic neděje.
V čem je „jádro pudla“?

Ročně je v ČR na skládky ukládáno přibližně dva miliony tun směsného komunálního odpadu. Za uložení jedné tuny tohoto odpadu zaplatí jeho původce (obec) 500 korun. O tuto částku se rozdělí obec, na jejímž katastrálním území je skládka umístěna, se Státním fondem životního prostředí České republiky. Dále musí původce (ta obec) zaplatit dopravci přepravu odpadu na skládku, a správci (nebo majiteli) skládky, za převzetí a uložení odpadu na skládce a za další manipulaci s přivezeným odpadem. i kdyby tato druhá částka byla dohromady znovu jen těch 500 korun za tunu, zkuste si to ohromné množství směsného komunálního odpadu, ukládané ročně v ČR na skládky, těmito cenami vynásobit!
A jsme u jádra problému: současná nevyhovující praxe nakládání směsným komunálním odpadem, je velice lukrativní byznys. V něm se ročně protočí miliardy korun! Proto jsou u nás lidé a firmy, kterým současný stav vyhovuje. Energetické využití je způsobem odklonění části směsného komunálního odpadu od skládek, což omezuje současný byznys zainteresovaných osob. Proklamovaná péče o ekologii, o zdravotní rizika pro obyvatelstvo, jakož i obavy, zda investor ZEVO Cheb čirou náhodou v příštích letech nezbankrotuje, jsou jen zástěrkou pro neinformované občany.

Pan Matěj Man z Arniky prohlásil: „Nebudeme si nic nalhávat, odpadový systém, který nemá na svém konci skládkování či spalování, neexistuje.“ (MF Dnes, 13.3.2017).
Co si o tom myslíte?

Má pravdu, je to tak… :-)

Scroll to top