• Vytisknout

  otaznikmalyOdpovědi na otázky ohledně projektu ZEVO Cheb, vč. odpovědí na aktuální vývoj publikované od r. 2016. Firemní politikou společnosti TEREA Cheb s.r.o. vždy bylo a je podnikání v duchu našeho sloganu odpovědně s přírodou. Jsme přesvědčeni, že to je správný přístup pro společný prospěch. Máte-li dotazy, rádi Vám na ně odpovíme prostřednictvím kontaktního emailu. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Otázky
Odpovědi & Zajímavosti…
2016

V chebských Radničních listech vyšel článek: Opoziční zastupitelé jsou pro referendum o spalovně

Jaký je váš názor?

Obavy autora článku chápeme, protože při návrhu řešení technologie ZEVO Cheb, jsme se před čtyřmi lety znečišťováním životního prostředí, též vážně zabývali. Navrhli jsme však využití moderního řešení likvidace škodlivin z kouřových plynů. Toto řešení je popsáno v dokumentaci a obstálo v procesu posuzování vlivu ZEVO Cheb na životní prostředí (tzv. velká EIA, ke tažení ZDE). Odkaz (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_KVK458)

Co se týče vlivu provozu ZEVO Cheb na zdraví obyvatelstva, byly o tom postupně zpracovány dokonce dvě nezávislé odborné studie, od dvou různých znalců v oboru. Riziko možných negativních dopadů provozu ZEVO Cheb na zdraví obyvatel v Chebu a v okolí příštím provozem ZEVO Cheb, nebylo zjištěno.


V Chebu se připravuje referendum ke spalovně. Co vy na to?

Ano, existují zájmové skupiny a spolky, které hledají způsob, jak příští investici, mající sloužit městu a občanům Chebu, jakýmkoliv způsobem zmařit.

Tito lidé si celá léta, té údajné nedostatečné úrovně ve třídění komunálních odpadů občany města, na možnou recyklaci některých využitelných materiálů, nebo dokonce na kompostování biologických odpadků, vůbec nevzpomněli.

Až se najednou objevil místní investor. Předložil propracovaný návrh řešení využití odpadků, v současnosti končících na skládce ve Vřesové. Tento investor pak v procesu EIA následně prokázal, že jeho zařízení nebude v Chebu a v jeho okolí, poškozovat životní prostředí.

A tito kritici prozřeli…!

Pod pláštíkem ochrany ekologie, kritizují Radnici za současný stav v nakládání s komunálním odpadem. Straší občany Chebu zápachem, prašností, zvýšením provozu nákladními vozidly po silnicích na okraji města, údajnými škodlivinami v kouři, jedovatostí zbylých popelovin, provozními haváriemi, rakovinou, a podobnými „lahůdkami“.

Jedním dechem kritizují úmysl investora, spálením využít v Chebu část odpadků z popelnic k výrobě tepla, ale hned tím druhým dechem, doporučují ke spalování chebských odpadků využít spalovny ve Vřesové, v Chotíkově, nebo dokonce v zahraničí (ZMS Schwandorf), aniž by si tito lidé uvědomili, že odpadky budou v obou případech spáleny. Jen to již nebude v Chebu.

Je proto zřejmé, že v případě ZEVO Cheb, se vůbec nejedná o boj za ochranu životního prostředí, ani o ochranu zdraví občanů Chebu.

Zamysleme se proto, komu bude nejvíce vyhovovat, pokud se ZEVO Cheb nebude realizovat. Kdo, místo Chebu a jeho občanů, bude na likvidaci chebských odpadků, nakonec dobře vydělávat?

Za koho zájmy oponenti ZEVO Cheb vlastně lobbují?

V periodiku Chebské radniční listy, byl otištěn článek: Referendum o spalovně – politici selhali, na řadě je veřejnost.

V článku je uvedeno několik nepřesností a zavádějících informací. Proto si dovolujeme uvést tato upřesnění:
Městské zastupitelstvo, při svém jednání 07.01.2015, pod usnesením ZM č. 4/3/2015,schválilo následující: Zastupitelstvo města Chebu vyjadřuje podporu přípravě projektu "ZEVO - Závod na energetické využití odpadu - Cheb" společnosti TEREA Cheb s.r.o.

Energetické využití komunálního odpadu je až poslední fáze, po předcházející separaci materiálu, který se dá ještě dále použít. To znamená, že v ZEVO Cheb se bude likvidovat až ten zbytek, který občané neodložili do barevných kontejnerů na tříděný (separovaný) sběr, neodevzdali ho ve sběrném dvoře, ani ho nepředali ke kompostování v kompostárně Chocovice. To je právě ten druh odpadu, který občané ukládají do popelnic, a který je pak odvážen na skládku komunálního odpadu do Vřesové u Sokolova.

ObehoveHospodarstvi- texty

Koloběh - materiálový cyklus výrobků - je schematicky znázorněn v následujícím obrázku, jehož autorem je M. Chromik Veolia přednáška 31.03.2016 Praha.

Prohlášení autora článku, že polovina zisku ze spalování zmizí za hranicemi a v Chebu zůstane 100 % toxického znečištění, je pouze populizmus autora.

O tom, jak budou využity vydělané peníze (zisk), jestli polovina z nich bude využita mimo území Chebu, o tom přece můžou rozhodovat jen vlastníci těch peněz!

Jak jistě každý dobře ví, toxické látky v nádobách na komunální odpad (v popelnicích), nemají co dělat. Jejich ukládání do popelnic je zakázáno. Na každém výrobku, který toxické látky obsahuje, je na jeho etiketě příslušné varování, i s návodem jak takový výrobek a jeho obal, po použití likvidovat.

I přesto bude zařízení ZEVO Cheb vybaveno takovou technikou, která bude schopna toxické látky, které se náhodou v popelnicích vyskytnou - zlikvidovat, a tím omezit jejich možný vliv na životní prostředí v místě skládky komunálních odpadů.

Co se týče veřejností obávaných dioxinů, jejich produkci při různých způsobech spalování hezky znázorňuje leták, zpracovaný právě v ZMS Schwandorf, kterou autor ve svém článku uvádí, jako jednu z možností k likvidaci odpadů z Chebu.

pracovní 2

 


Mohla bych Vás poprosit o informaci, v jaké fázi je příprava stavby ZEVO

V polovině srpna 2016 je správní řízení o naší žádosti o vydání územního rozhodnutí stále přerušeno, pro další námitku údajné podjatosti starosty Města Aš, jeho tajemníka a všech úředníků stavebního úřadu v Aši. Namítající občan Chebu má totiž za to, že starosta Aše se kdysi k ZEVO Cheb kladně vyjádřil. Tento občan má dále obavu, že pokud se ZEVO Cheb postaví, bude pro Město Aš a jeho obyvatele finančně výhodnější, svůj komunální odpad likvidovat spálením v ZEVO Cheb, než ho odvážet o několik desítek kilometrů dále, až na skládku do Vřesové u Sokolova. Z toho pak dovozuje, že starosta Aše bude mít zájem na realizaci ZEVO Cheb, aby Město Aš ušetřilo za likvidaci odpadků – a tudíž je podjatý.


Sdružení Arnika zveřejnila zprávu, že byste chtěli vyloučit veřejnost z řízení.
Bylo by možné vysvětlit proč?

Toto by měla být spíše otázka pro zájmový spolek, který údajně tuto zprávu zveřejnil.

Někteří naši oponenti patrně nechápou, že ve stávajícím správním řízení o žádosti, je TEREA Cheb s.r.o. pouze žadatelem. V řízení rozhoduje příslušný úřad, který je povinen řídit se právními předpisy ČR. Například, řízení o vlivu záměru na životní prostředí (velká EIA), je ze zákona veřejné. Okruh účastníků územního a stavebního řízení, pak přesně upravuje stavební zákon, nikoliv naše energetická společnost.


ZEVO se bude stavět pro němce,
protože Cheb tolik odpadu přece za rok neudělá…(?!)

To je chybný úsudek. Již jsme odpovídali, že v ZEVO Cheb nebude likvidován odpad z Německa.

Podívejme se na to tedy jinak:

V roce 1979 byl ve Schwandorfu založen účelový svaz pro zhodnocení odpadů Zweckverband Müllverwertung Schwandorf (ZMS). Ten zajišťuje ve Schwandorfu likvidaci směsných komunálních odpadů z deseti zemských okresů Bavorska. Od Ašského výběžku dolů, až k Železné Rudě – celkem pro 1,85 milionu obyvatel. Bavorské obce kolem Chebu, mají již celá desetiletí vyřešen svůj problém s likvidací směsného komunálního odpadu, a proto nepotřebují svůj odpad vozit do Chebu k likvidaci.

Další informace získáte na www.z-m-s.de


Současný provoz na jihovýchodním obchvatu Chebu sebou nese hluk a vibrace. Až se zprovozní ZEVO Cheb, situace se na Švédském vrchu značně zhorší.

Problematika dopravy byla řešena již v rámci řízení o vlivu ZEVO Cheb na životní prostředí a je tedy součástí dokumentace EIA.

Zkusme se tedy nad tím zamyslet:

ZEVO Cheb může za hodinu spálit pouze 2,5 tuny odpadu. Za týden to tedy bude nejvýše 420 tun. Svoz odpadu zajišťují popelářská nákladní auta, která průměrně do ZEVO Cheb přivezou 6 tun směsného komunálního odpadu. To máme 70 automobilů za týden. Pokud budeme uvažovat, že vyvážení popelnic je prováděno v pracovních dnech, třeba od 7:00 do 15:00 hodin, pak v této době, může do ZEVO Cheb přivézt odpad 14 popelářských aut. K tomu připočtěme, asi tak tři nákladní auta denně, vyvážející popeloviny, vzniklé spálením odpadků.

V letním období, lze očekávat provoz ZEVO Cheb, a tím i dopravní zatížení, asi na úrovni jedné třetiny kapacitních možností.

Porovnáním se současným provozem na jihovýchodním obchvatu Chebu, nárůst jeho dopravního zatížení provozem ZEVO Cheb, jistě nebude významný.


V Chebských radničních listech 9/2016 vyšel článek „Stát zavede recyklační slevu – stavět spalovnu nemá smysl“. Můžete se k tomu vyjádřit?

Autoři článku se hluboce mýlí. Chybně informují v regionálních novinách veřejnost o ještě jen připravovaném návrhu zákona. Svými dezinformacemi politicky agitují k účasti občanů Chebu v referendu o spalovně, s cílem projekt ZEVO Cheb zastavit. Při prosazování svých zájmů vůbec nechápou, že ZEVO Cheb má sloužit především Chebu a všem jeho občanům, nikoliv jen skupince lidí z okolí ZEVO.

U energetického využití odpadů přece nejde pouze o příští, zákonem stanovené, progresivní zvyšování poplatků za ukládání směsného komunálního odpadu na skládku!

U energetického využití odpadů jde především o celkové snížení množství odpadů, na skládku ukládaných. Jde též o likvidaci spalitelných škodlivin z odpadu a o využití energetického potenciálu směsného komunálního odpadu, který se po mnoho desetiletí bez užitku zahrabává do země, kde dlouhodobě škodí životnímu prostředí.


Stále utajujete ekonomiku provozu ZEVO Cheb. To je skandální!

Je to opakovaná výtka našich oponentů, snažících se prokázat údajnou ekonomickou nevýhodnost ZEVO Cheb, z toho plynoucí údajnou nutnost, přenést domnělé ztráty z provozu ZEVO Cheb na obyvatele Chebu a tím ovlivnit jejich postoj proti ZEVO.

Ekonomika provozu přece není součástí posuzování vlivů technického zařízení na životní prostředí. Nemá vliv ani na zdraví lidí, na dopravní zatížení silnic a není dokonce ani předmětem územního nebo stavebního řízení.

A protože případná stavba ZEVO Cheb nebude financována z rozpočtu Města Cheb, není zatím důvod ekonomiku provozu neexistujícího zařízení předčasně zveřejňovat, pro potřebu zpochybňování našeho projektu a štvaní proti němu.


Ve Vašem ZEVO jsou použity v Čechách zatím neodzkoušené technologie…?!

Tuto námitku řešíme opakovaně, proto jen krátce:

K využití nejlepších a nejpokrokovějších technologií (BAT) pro ZEVO Cheb, jsme byli zavázáni výsledkem zjišťovacího řízení, vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje, a to zejména na základě připomínek veřejnosti a ekologických organizací.

V procesu posuzování vlivu ZEVO Cheb na životní prostředí a na zdraví obyvatelstva bylo prokázáno, že ZEVO Cheb nebude mít škodlivý dopad na životní prostředí ani na zdraví obyvatelstva. Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci EIA.


Takové malé zařízení jako Vaše ZEVO v Čechách není. Co když to nebude fungovat?

Není důvod, aby i malé zařízení nefungovalo.
Skládá se z několika základních prověřených částí:

Spalovaci pece, kde na roštu místo uhlí, budou páleny odpadky. Parního kotle, pro využití vzniklého tepla ze spalin. Reaktoru – nádoby, ve které se do kouře rozprašuje jedlá soda (bikarbona)
k likvidaci oxidů síry, chlorovodíku, fluorovodíku a dalších kyselých plynů.
Textilního filtru na zachycení prachu a popílku z kouře.
Podobný používá třeba Výtopna ve Františkových Lázních.
4D filtru na likvidaci dioxinů/furanů a zbylého prachu, dusičnanů a kyselých plynů ve spalinách. Jeho obdobu znají motoristé pod názvem katalyzátor.Mokré pračky, což je vlastně sprchování již téměř vyčištěných spalin roztokem louhu,
před jejich vypuštěním z komína.

Podrobně je celá technologie čištění spalin v ZEVO Cheb uvedena v dokumentaci EIA.


Bylo by dobré si tak malé ZEVO, které chcete stavět v Chebu, prohlédnout v provozu předem.

ZEVO Cheb a jeho technologie je přizpůsobena místním potřebám. V Čechách zařízení pro spalování směsného komunálního odpadu s těmito parametry nenajdete. V západní Evropě však jsou provozována i malá zařízení na likvidaci komunálního odpadu, i když se jejich technologie čištění spalin od ZEVO Cheb může lišit.

TEREA Cheb s.r.o., zájezd do těchto zařízení, v nejbližší době neplánuje.


ZEVO sice ušetří část fosilního paliva, ale jen za cenu spálení materiálů, jejichž výroba někde jinde na Zemi spotřebovala mnohonásobně více energie.

ZEVO Cheb bude spalovat směsný komunální odpad. Tedy již jen ten zbytek, který zůstane po vytřídění odpadu občany do barevných kontejnerů, a který je v současné době vyvážen na skládku, kde je zahrabán bez dalšího využití do země. V ZEVO se tedy energie, obsažená v těchto materiálech, alespoň smysluplně využije.

Suroviny ztracené ve spalovně musí být znovu vyrobeny a to znamená zvýšit těžbu ropy, uhlí, dřeva atd.

Ve spalovně se žádné suroviny neztrácí. Jak již bylo opakovaně zmíněno, bude spalován směsný komunální odpad. Nikoliv suroviny, ale směs znečištěných a pro průmyslové využití již nepoužitelných materiálů, které všichni přes svou popelnici trvale ukládáme bez dalšího využití do země.

Recyklací se ušetří několikanásobně více energie, než lze získat jejich spálením.

Ano, to je pravda. Je však třeba splnit podmínku: aby mělo třídění odpadů a jejich následné využití smysl, musí existovat zájemce, který takto vytříděný odpad od obce odkoupí (odebere) a vyrobí z něj další výrobek. Tento zpracovatel však potřebuje, aby byl vytříděný materiál čistý a prostý dalších nežádoucích příměsí. Jakmile se odpad smíchá, znečistí, ať již v popelnici, nebo v popelářském autě, je již pro další recyklaci většinou nepoužitelný, tedy nerecyklovatelný.


Chebští radní si jsou vědomi, že všechno nelze zrecyklovat a proto, aby se vyhnuli zvýšeným nákladům za skládkování komunálního odpadu, raději ho nechají spálit.

Na rozdíl od některých oponentů ZEVO Cheb, radní nesou za chod obce odpovědnost a chápou, že není reálné, všechen komunální odpad roztřídit a předat ho k dalšímu využití (recyklaci).

Stejně tak chápou, že éra ukládání komunálního odpadu na skládku jednou skončí a obec bude muset najít jiný legální způsob likvidace svého komunálního odpadu.

Najde-li se soukromý investor, který vloží své prostředky do zařízení na využití komunálního odpadu a navrhne obci ekologické a pro obec i ekonomicky výhodné řešení, může obec takovou nabídku v budoucnosti využít, aniž by sama musela do takového zařízení investovat.

ZEVO malé kapacity nejsou veřejností lépe vnímána, naopak jako levné technologie vzbuzují velké pochybnosti o bezpečnosti a ekonomice provozu.

Tu veřejnost tvoří občané, kteří ve své drtivé většině nejsou specialisté na spalovací procesy a na likvidaci škodlivin z kouřových plynů. Proto, pokud budou tito občané, lobbujícími aktivisty, v rozporu s publikovanými výsledky zákonem stanoveného posuzování vlivů ZEVO na životní prostředí a na zdraví lidí (velká EIA), informováni o škodlivosti ZEVO, můžou takto manipulovaní občané o novém zařízení začít pochybovat a dokonce se ho i bát.

Cílem odpadového hospodářství je produkovat méně odpadu u zdroje, nikoliv výroba energie.

Ano, to je pravda. Původcem komunálního odpadu je ze zákona obec. Proto má obec Cheb zpracován Plán odpadového hospodářství a vytváří dlouhodobě podmínky pro snižování produkce zbytkového komunálního odpadu, vyváženého v současné době do Vřesové na skládku. Všichni jistě známe ty barevné kontejnery na ukládání tříděného odpadu, sběrné dvory, odpadový taxík, nebo dokonce i kompostárnu v nedalekých Chocovicích. Další informace může zájemce získat na městském úřadu a z Plánu odpadového hospodářství města Cheb.

Stát zavede recyklační slevu, ale Cheb investice do třídění záměrně blokuje.

Recyklační sleva je zatím pouze v úrovni spekulací, protože zatím ještě není řádně zpracován, natož aby byl přijat zákon, který by toto umožňoval a stanovoval rámcové podmínky. Ta uvažovaná recyklační sleva má mít údajně časově omezenou platnost, jen na roky 2018 až 2024.

Jestli je pravdivá výtka, že obec Cheb investice do třídění komunálního odpadu úmyslně blokuje, si každý občan může ověřit. Stačí se po Chebu projít a podívat se třeba na přibývající nové podzemní kontejnery na ukládání tříděného komunálního odpadu, na organizaci sběru biologického odpadu, nedávno otevřený sběrný dvůr na Skalce, atd. Nebo se dotázat na městském úřadu.  

Na to vaše mini-ZEVO je ještě čas, vždyť zlepšením třídění komunálního odpadu získáme od státu až do roku 2024 slevu.

Náš záměr ZEVO Cheb jsme poprvé zveřejnili v listopadu 2012, tedy již před čtyřmi lety! Vlivem neustálých obstrukcí některých zájmových skupin, spolků a občanů, do současné doby nebylo rozhodnuto ani o jeho umístění, natož o stavbě. Jak je vidět, při současném tempu schvalovacího procesu, času do úplného zákazu ukládání směsného komunálního odpadu na skládku, příliš moc nezbývá.


Cheb třídí jen 33% komunálního odpadu a srovnatelně velký Písek až 67% odpadů. Je nutno investovat do třídění, ne do mini-ZEVO.

Toto tvrzení jsou jen hry s čísly. Podle ročních hlášení města Chebu orgánům státní správy, v roce 2015 bylo na skládku uloženo 7 936,7 tuny z celkového množství 13 477.36 tun komunálního odpadu. Směsný komunální odpad tedy tvořil 58,89 %. Celkem bylo vytříděno 5 540,66 tuny komunálního odpadu, tedy 41,11 %, nikoliv uváděných 33%.

Co se týká porovnávání výsledků třídění v Chebu, v Písku, nebo v i jiném městě, je třeba vzít v úvahu zejména místní podmínky. Různou úroveň zemědělské výroby, průmyslu, jinou kupní sílu obyvatelstva, ekonomiku oblasti, a z toho pak plynoucí i jiné množství a strukturu vznikajícího komunálního odpadu, atd. V opačném případě porovnáváme jen rozdílná čísla a můžeme dělat chybné závěry.

 

Nebyla předložena analýza jiných variant nakládání s komunálním odpadem, ve které by bylo prokázáno, že mini-ZEVO je nejvýhodnější variantou.

Tuto výtku jsme přece řešili a vypořádali již v procesu posuzování vlivu záměru ZEVO Cheb na životní prostředí (velká EIA). Musíme proto zopakovat:

Záměr ZEVO Cheb je založen na racionalizaci tepelného hospodářství města Cheb. Jiné řešení využití směsného komunálního odpadu je věcí jiného investora a netýká se ani dané lokality plánovaného umístění ZEVO Cheb.

TEREA Cheb s.r.o. se nebrání, aby jiný investor na své náklady zpracoval konkurenční projekt, řešící využití směsného komunálního odpadu, veřejně prokázal a obhájil výhody svého řešení oproti ZEVO Cheb. Konstatujeme, že již čtyři roky je TEREA Cheb s.r.o. jediným investorem, který veřejnosti předložil ucelený návrh řešení na využití směsného komunálního odpadu a přitom též prokázal šetrnost navrhovaného řešení k životnímu prostředí i jeho zdravotní nezávadnost.

Město staví spalovnu, ale nezvýhodní občany PAYT systémem

Není pravda! Město Cheb žádnou spalovnu nestaví. Od doby zveřejnění záměru ZEVO Cheb, již čtyři roky starostové a místostarostové Chebu, i jednatelé fy TEREA Cheb s.r.o., opakovaně veřejně deklarovali, že ZEVO Cheb je projektem soukromé firmy a Město Cheb se na této investici nebude finančně podílet!

O systému PAYT jsme již výše referovali, není třeba to opakovat.

Proč bude spalovna provozována bez integrovaného povolení?

Na toto jsme již též odpovídali: platná legislativa ČR tuto povinnost pro zařízení s tak malou kapacitou nestanovuje. Co není zákonem stanoveno, nelze po nikom požadovat ani vymáhat…


Proč místo spalovny na okraji města, nepostavíte bioplynovou stanici v průmyslové zóně, daleko od města a bioplyn z odpadků pak raději nedodáváte do plynárenské sítě?

V prvé řadě musíme sdělit, že předmětem podnikání firmy TEREA Cheb s.r.o., je výroba tepla a elektřiny, nikoliv výroba bioplynu a jeho prodej.

Ve veřejné plynárenské síti ČR je přepravován zemní plyn, který musí mít požadovanou kvalitu. Není přípustné ho míchat s bioplynem. Oba druhy plynu mají totiž odlišné složení a jiný energetický obsah (výhřevnost, spalné teplo), za který spotřebitel plynárenskému podniku platí.

Aby bylo možné bioplyn dodávat do plynárenské sítě, musel by se po výrobě v bioplynové stanici, v dalším speciálním technickém zařízení upravit. Bylo by nutné, zbavit ho zejména oxidu uhličitého, sirovodíku a dalších příměsí. Až po takovém zušlechtění, vznikne z bioplynu biometan, který je možné dodávat do rozvodné plynárenské sítě.


Biometan je strategický zdroj, snižuje závislost na fosilních palivech.

Ano. Jen je třeba ho v bioplynové stanici z biologicky rozložitelné složky (substrátu) vyrobit a v dalším technologickém zařízení ho zušlechtit. Až pak je možné jím nahradit část zemního plynu.

Pokud se využije komunální odpad jako palivo v ZEVO, je spálen i odpad biologicky nerozložitelný, bez potřeby investic do třídící linky mechanicko-biologické úpravny komunálního odpadu, do bioplynové stanice, čistící stanice a do úpravny bioplynu.

Zjednodušený příklad:

Směsný komunální odpad, v závislosti na lokalitě a ročním období, obsahuje přibližně 45 % biologicky rozložitelného komunálního odpadu. V jedné tuně směsného komunálního odpadu, tedy bývá 450 kg biologicky rozložitelné složky. Při uvažované sušině až 40 %, tak lze z této jedné tuny komunálního odpadu získat až 29 m3 bioplynu o obsahu 60 % metanu, tj. asi 0,7 GJ (gigajoule) tepla. Přitom, zbylých 550 kg směsného komunálního odpadu, bude třeba likvidovat mimo bioplynovou stanici, třeba vyrobením alternativního paliva a jeho spálením ve spalovně.

Spálením té samé jedné tuny směsného komunálního odpadu v ZEVO Cheb, při průměrné výhřevnosti odpadu 9,5 GJ/t, lze získat (využít) přibližně 7,1 GJ tepla.

ZEVO tedy sníží závislost na fosilním palivu daleko efektivněji než výrobna biometanu.

Kouřem ze spalování odpadků bude trpět životní prostředí a lidi v okolí vaší spalovny. To je špatně, to v Chebu nechceme!

Tuto námitku slýcháme opakovaně. Aby životní prostředí provozem ZEVO Cheb netrpělo, byl přeci náš záměr posuzován odborníky i veřejností, při zkoumání jeho vlivu na životní prostředí. Tomu procesu se též říká velká EIA. V závěru bylo zjištěno, že za provozu nebude docházet k poškozování životního prostředí, ani nebude ohrožováno zdraví občanů v Chebu a v okolí.


Co to jsou to za nápady,
stavět spalovnu odpadků ve městě?

Na tuto námitku jsme sice již odpovídali, ale podívejme se na věc trochu jinak:
Rakouská Vídeň má téměř dva miliony obyvatel. i přes tamní rozvinutý sběr recyklovatelné části odpadů, její obyvatelé též produkují komunální odpad, který již nelze vrátit zpět k dalšímu zpracování. Přímo ve městě proto stojí a jsou provozovány až čtyři spalovny odpadů, které celoročně zásobují teplem část Vídně. Ročně se v nich spálí odpad, odpovídající součtu množství komunálního odpadu, spáleného v našich spalovnách v Praze - Malešicích, v Brně a v Liberci, tedy asi 700 tisíc tun. Jedna z těch čtyř spaloven je zařízena i ke spalování nebezpečného toxického odpadu.

Vídeňské spalovny jsou v provozu již několik desetiletí a nelze o nich tvrdit, že by byly zdrojem špíny, prachu, hluku, exhalací, nebo že by dokonce ohrožovaly zdraví svého obyvatelstva i turistů.

Proto, když bylo možné před mnoha lety technicky vyřešit bezpečné spalování odpadů přímo ve Vídni, jistě není důvod, proč by malé moderní ZEVO Cheb, postavené na okraji Chebu, mělo jeho obyvatelům škodit.

Jak se po celá desetiletí v civilizovaném světě využívá a likviduje komunální odpad, lze vidět třeba i na stránkách provozovatele spaloven ve Vídni:

 

odkaz 1  | odkaz 2 | odkaz 3 | odkaz 4

vienna-1549922 1920


Klade se velký důraz na třídění odpadů,
tak nevím, co se bude spalovat?!…
(naše rodina např. vyprodukuje pár plechovek od kompotů - odpad vhodný spíše do železáren)

Všechen odpad, vznikající v našich domácnostech, nelze beze zbytku vytřídit na papír, plasty, kovy, sklo a bioodpad. Vždy zůstane velká část, která již není vhodná k dalšímu využití při výrobě nového výrobku, k tzv recyklaci. Tento odpad je pak ukládán do popelnice a tvoří ho různorodá směs, různě znečištěných obalových materiálů, kuchyňského odpadu, vyřazeného textilu, dětských plen, domácí chemie, popela, smetků, prošlých léků, kosmetiky a vyřazených předmětů – tzv. směsný komunální odpad. Dalšími možnými odpady, spalitelnými v ZEVO Cheb, jsou uliční smetky, odpad z tržišť, vyřazený nábytek, dřevo z demolic, apod.

Komunálními odpady, vhodnými pro využití v ZEVO Cheb, je i vytříděný (spalitelný) odpad, který však již není vhodný pro další průmyslové zpracování. Třeba nerozebíratelné směsné materiály, materiál nadměrně znečištěný, papír již vícekrát recyklovaný, který má již příliš krátká vlákna, plast obsahující některá barviva, apod. Podle Zákona o odpadech, je obec povinna vytvořit občanům podmínky pro třídění jejich domovního odpadu. To jsou ty známé barevné kontejnery, sběrné dvory…
Občan tak může svou plechovku od kompotu odložit do (obvykle) červeného kontejneru.


Zajímalo by mě, zda bude při případné výstavbě, dodržena požadovaná výška komína vzhledem k blízkosti letištní plochy - nikde ani zmínka.

Jednou z podmínek povolení stavby ZEVO Cheb, je i souhlasné stanovisko Úřadu pro civilní letectví. Souhlas s výstavbou komína výšky 35 m na kótě 476,4 m byl tímto úřadem vydán a je součástí dokumentace řízení o umístění stavby. Výška komína a jeho umístění je závazná a musí být při stavbě dodržena.