Klade se velký důraz na třídění odpadů,
tak nevím, co se bude spalovat?!…
(naše rodina např. vyprodukuje pár plechovek od kompotů - odpad vhodný spíše do železáren)

Všechen odpad, vznikající v našich domácnostech, nelze beze zbytku vytřídit na papír, plasty, kovy, sklo a bioodpad. Vždy zůstane velká část, která již není vhodná k dalšímu využití při výrobě nového výrobku, k tzv recyklaci. Tento odpad je pak ukládán do popelnice a tvoří ho různorodá směs, různě znečištěných obalových materiálů, kuchyňského odpadu, vyřazeného textilu, dětských plen, domácí chemie, popela, smetků, prošlých léků, kosmetiky a vyřazených předmětů – tzv. směsný komunální odpad. Dalšími možnými odpady, spalitelnými v ZEVO Cheb, jsou uliční smetky, odpad z tržišť, vyřazený nábytek, dřevo z demolic, apod.

Komunálními odpady, vhodnými pro využití v ZEVO Cheb, je i vytříděný (spalitelný) odpad, který však již není vhodný pro další průmyslové zpracování. Třeba nerozebíratelné směsné materiály, materiál nadměrně znečištěný, papír již vícekrát recyklovaný, který má již příliš krátká vlákna, plast obsahující některá barviva, apod. Podle Zákona o odpadech, je obec povinna vytvořit občanům podmínky pro třídění jejich domovního odpadu. To jsou ty známé barevné kontejnery, sběrné dvory…
Občan tak může svou plechovku od kompotu odložit do (obvykle) červeného kontejneru.

Scroll to top