Cheb třídí jen 33% komunálního odpadu a srovnatelně velký Písek až 67% odpadů. Je nutno investovat do třídění, ne do mini-ZEVO.

Toto tvrzení jsou jen hry s čísly. Podle ročních hlášení města Chebu orgánům státní správy, v roce 2015 bylo na skládku uloženo 7 936,7 tuny z celkového množství 13 477.36 tun komunálního odpadu. Směsný komunální odpad tedy tvořil 58,89 %. Celkem bylo vytříděno 5 540,66 tuny komunálního odpadu, tedy 41,11 %, nikoliv uváděných 33%.

Co se týká porovnávání výsledků třídění v Chebu, v Písku, nebo v i jiném městě, je třeba vzít v úvahu zejména místní podmínky. Různou úroveň zemědělské výroby, průmyslu, jinou kupní sílu obyvatelstva, ekonomiku oblasti, a z toho pak plynoucí i jiné množství a strukturu vznikajícího komunálního odpadu, atd. V opačném případě porovnáváme jen rozdílná čísla a můžeme dělat chybné závěry.

 

Nebyla předložena analýza jiných variant nakládání s komunálním odpadem, ve které by bylo prokázáno, že mini-ZEVO je nejvýhodnější variantou.

Tuto výtku jsme přece řešili a vypořádali již v procesu posuzování vlivu záměru ZEVO Cheb na životní prostředí (velká EIA). Musíme proto zopakovat:

Záměr ZEVO Cheb je založen na racionalizaci tepelného hospodářství města Cheb. Jiné řešení využití směsného komunálního odpadu je věcí jiného investora a netýká se ani dané lokality plánovaného umístění ZEVO Cheb.

TEREA Cheb s.r.o. se nebrání, aby jiný investor na své náklady zpracoval konkurenční projekt, řešící využití směsného komunálního odpadu, veřejně prokázal a obhájil výhody svého řešení oproti ZEVO Cheb. Konstatujeme, že již čtyři roky je TEREA Cheb s.r.o. jediným investorem, který veřejnosti předložil ucelený návrh řešení na využití směsného komunálního odpadu a přitom též prokázal šetrnost navrhovaného řešení k životnímu prostředí i jeho zdravotní nezávadnost.

Město staví spalovnu, ale nezvýhodní občany PAYT systémem

Není pravda! Město Cheb žádnou spalovnu nestaví. Od doby zveřejnění záměru ZEVO Cheb, již čtyři roky starostové a místostarostové Chebu, i jednatelé fy TEREA Cheb s.r.o., opakovaně veřejně deklarovali, že ZEVO Cheb je projektem soukromé firmy a Město Cheb se na této investici nebude finančně podílet!

O systému PAYT jsme již výše referovali, není třeba to opakovat.

Proč bude spalovna provozována bez integrovaného povolení?

Na toto jsme již též odpovídali: platná legislativa ČR tuto povinnost pro zařízení s tak malou kapacitou nestanovuje. Co není zákonem stanoveno, nelze po nikom požadovat ani vymáhat…

Scroll to top