Chebští radní si jsou vědomi, že všechno nelze zrecyklovat a proto, aby se vyhnuli zvýšeným nákladům za skládkování komunálního odpadu, raději ho nechají spálit.

Na rozdíl od některých oponentů ZEVO Cheb, radní nesou za chod obce odpovědnost a chápou, že není reálné, všechen komunální odpad roztřídit a předat ho k dalšímu využití (recyklaci).

Stejně tak chápou, že éra ukládání komunálního odpadu na skládku jednou skončí a obec bude muset najít jiný legální způsob likvidace svého komunálního odpadu.

Najde-li se soukromý investor, který vloží své prostředky do zařízení na využití komunálního odpadu a navrhne obci ekologické a pro obec i ekonomicky výhodné řešení, může obec takovou nabídku v budoucnosti využít, aniž by sama musela do takového zařízení investovat.

ZEVO malé kapacity nejsou veřejností lépe vnímána, naopak jako levné technologie vzbuzují velké pochybnosti o bezpečnosti a ekonomice provozu.

Tu veřejnost tvoří občané, kteří ve své drtivé většině nejsou specialisté na spalovací procesy a na likvidaci škodlivin z kouřových plynů. Proto, pokud budou tito občané, lobbujícími aktivisty, v rozporu s publikovanými výsledky zákonem stanoveného posuzování vlivů ZEVO na životní prostředí a na zdraví lidí (velká EIA), informováni o škodlivosti ZEVO, můžou takto manipulovaní občané o novém zařízení začít pochybovat a dokonce se ho i bát.

Cílem odpadového hospodářství je produkovat méně odpadu u zdroje, nikoliv výroba energie.

Ano, to je pravda. Původcem komunálního odpadu je ze zákona obec. Proto má obec Cheb zpracován Plán odpadového hospodářství a vytváří dlouhodobě podmínky pro snižování produkce zbytkového komunálního odpadu, vyváženého v současné době do Vřesové na skládku. Všichni jistě známe ty barevné kontejnery na ukládání tříděného odpadu, sběrné dvory, odpadový taxík, nebo dokonce i kompostárnu v nedalekých Chocovicích. Další informace může zájemce získat na městském úřadu a z Plánu odpadového hospodářství města Cheb.

Stát zavede recyklační slevu, ale Cheb investice do třídění záměrně blokuje.

Recyklační sleva je zatím pouze v úrovni spekulací, protože zatím ještě není řádně zpracován, natož aby byl přijat zákon, který by toto umožňoval a stanovoval rámcové podmínky. Ta uvažovaná recyklační sleva má mít údajně časově omezenou platnost, jen na roky 2018 až 2024.

Jestli je pravdivá výtka, že obec Cheb investice do třídění komunálního odpadu úmyslně blokuje, si každý občan může ověřit. Stačí se po Chebu projít a podívat se třeba na přibývající nové podzemní kontejnery na ukládání tříděného komunálního odpadu, na organizaci sběru biologického odpadu, nedávno otevřený sběrný dvůr na Skalce, atd. Nebo se dotázat na městském úřadu.  

Na to vaše mini-ZEVO je ještě čas, vždyť zlepšením třídění komunálního odpadu získáme od státu až do roku 2024 slevu.

Náš záměr ZEVO Cheb jsme poprvé zveřejnili v listopadu 2012, tedy již před čtyřmi lety! Vlivem neustálých obstrukcí některých zájmových skupin, spolků a občanů, do současné doby nebylo rozhodnuto ani o jeho umístění, natož o stavbě. Jak je vidět, při současném tempu schvalovacího procesu, času do úplného zákazu ukládání směsného komunálního odpadu na skládku, příliš moc nezbývá.

Scroll to top