V Chebu se připravuje referendum ke spalovně. Co vy na to?

Ano, existují zájmové skupiny a spolky, které hledají způsob, jak příští investici, mající sloužit městu a občanům Chebu, jakýmkoliv způsobem zmařit.

Tito lidé si celá léta, té údajné nedostatečné úrovně ve třídění komunálních odpadů občany města, na možnou recyklaci některých využitelných materiálů, nebo dokonce na kompostování biologických odpadků, vůbec nevzpomněli.

Až se najednou objevil místní investor. Předložil propracovaný návrh řešení využití odpadků, v současnosti končících na skládce ve Vřesové. Tento investor pak v procesu EIA následně prokázal, že jeho zařízení nebude v Chebu a v jeho okolí, poškozovat životní prostředí.

A tito kritici prozřeli…!

Pod pláštíkem ochrany ekologie, kritizují Radnici za současný stav v nakládání s komunálním odpadem. Straší občany Chebu zápachem, prašností, zvýšením provozu nákladními vozidly po silnicích na okraji města, údajnými škodlivinami v kouři, jedovatostí zbylých popelovin, provozními haváriemi, rakovinou, a podobnými „lahůdkami“.

Jedním dechem kritizují úmysl investora, spálením využít v Chebu část odpadků z popelnic k výrobě tepla, ale hned tím druhým dechem, doporučují ke spalování chebských odpadků využít spalovny ve Vřesové, v Chotíkově, nebo dokonce v zahraničí (ZMS Schwandorf), aniž by si tito lidé uvědomili, že odpadky budou v obou případech spáleny. Jen to již nebude v Chebu.

Je proto zřejmé, že v případě ZEVO Cheb, se vůbec nejedná o boj za ochranu životního prostředí, ani o ochranu zdraví občanů Chebu.

Zamysleme se proto, komu bude nejvíce vyhovovat, pokud se ZEVO Cheb nebude realizovat. Kdo, místo Chebu a jeho občanů, bude na likvidaci chebských odpadků, nakonec dobře vydělávat?

Za koho zájmy oponenti ZEVO Cheb vlastně lobbují?

V periodiku Chebské radniční listy, byl otištěn článek: Referendum o spalovně – politici selhali, na řadě je veřejnost.

V článku je uvedeno několik nepřesností a zavádějících informací. Proto si dovolujeme uvést tato upřesnění:
Městské zastupitelstvo, při svém jednání 07.01.2015, pod usnesením ZM č. 4/3/2015,schválilo následující: Zastupitelstvo města Chebu vyjadřuje podporu přípravě projektu "ZEVO - Závod na energetické využití odpadu - Cheb" společnosti TEREA Cheb s.r.o.

Energetické využití komunálního odpadu je až poslední fáze, po předcházející separaci materiálu, který se dá ještě dále použít. To znamená, že v ZEVO Cheb se bude likvidovat až ten zbytek, který občané neodložili do barevných kontejnerů na tříděný (separovaný) sběr, neodevzdali ho ve sběrném dvoře, ani ho nepředali ke kompostování v kompostárně Chocovice. To je právě ten druh odpadu, který občané ukládají do popelnic, a který je pak odvážen na skládku komunálního odpadu do Vřesové u Sokolova.

ObehoveHospodarstvi- texty

Koloběh - materiálový cyklus výrobků - je schematicky znázorněn v následujícím obrázku, jehož autorem je M. Chromik Veolia přednáška 31.03.2016 Praha.

Prohlášení autora článku, že polovina zisku ze spalování zmizí za hranicemi a v Chebu zůstane 100 % toxického znečištění, je pouze populizmus autora.

O tom, jak budou využity vydělané peníze (zisk), jestli polovina z nich bude využita mimo území Chebu, o tom přece můžou rozhodovat jen vlastníci těch peněz!

Jak jistě každý dobře ví, toxické látky v nádobách na komunální odpad (v popelnicích), nemají co dělat. Jejich ukládání do popelnic je zakázáno. Na každém výrobku, který toxické látky obsahuje, je na jeho etiketě příslušné varování, i s návodem jak takový výrobek a jeho obal, po použití likvidovat.

I přesto bude zařízení ZEVO Cheb vybaveno takovou technikou, která bude schopna toxické látky, které se náhodou v popelnicích vyskytnou - zlikvidovat, a tím omezit jejich možný vliv na životní prostředí v místě skládky komunálních odpadů.

Co se týče veřejností obávaných dioxinů, jejich produkci při různých způsobech spalování hezky znázorňuje leták, zpracovaný právě v ZMS Schwandorf, kterou autor ve svém článku uvádí, jako jednu z možností k likvidaci odpadů z Chebu.

pracovní 2

 

Scroll to top