ZEVO QuadrifoglioZEVO životnímu prostředí neškodí!

Vývoj jednoznačně ukazuje, že energetické využívání odpadů má svůj pozitivní význam jak v energetice, tak z hlediska ochrany životního prostředí a vlivu nakládání s odpady na zdraví obyvatel, a to z těchto základních důvodů:

    • Energetické využívání odpadů je prokazatelně nejčistší zdroj energie získané termicko oxidačním procesem. Žádné spaliny ze sebelépe odsířených elektrárenských a teplárenských procesů se nemohou svojí kvalitou srovnávat s vyčištěnými spalinami z procesů energetického využívání odpadů.
    • Energetickým využíváním odpadů se desetinásobně sníží objem a o 60-70% hmotnost odpadu. Dochází k omezení skládkování odpadů a tedy k eliminování  emisí skleníkových plynů, emisí metanu a prachu, k omezení záboru půdy a k poklesu ohrožení spodních vod.
    • ZEVO zajišťuje bezpečné a hygienické zpracování odpadů v moderních, provozně ověřených zařízeních.
    • Inertní vlastnosti zbytkových materiálů z procesu energetického využívání odpadů umožňují jejich zpracování na použitelné produkty nebo bezpečné uložení do země.
    • Energetické využívání odpadů šetří fosilní paliva.

Nejčastěji se veřejnost samozřejmě obává produkce škodlivých látek a znečištění ovzduší. To je logické. Jelikož žádný spalovací proces není dokonalý, tak i během spalování v zařízení EVO vznikají nebezpečné a toxické látky. Spalovací proces je však natolik účinný (vysoké teploty, regulace přívodu kyslíku atd.), že tyto škodlivé látky vznikají pouzeminimálním fyzikálně odůvodnitelném množství. Přesto a právě proto jsou spalovny vybaveny velmi důmyslnými zařízeními  pro zachycení a odstranění těchto látek. Je důležité si uvědomit, že moderní ZEVO je tvořeno nejenom vlastní spalovací částí, ale že je to především „továrna“ na čištění zplodin vypouštěných do ovzduší.

Je jisté, že koncentrace emisí prachových částic ze spaloven do ovzduší, se pohybují pod stanovenými limity emisí a TOC (suma organického uhlíku) a PCDD/F (známé jako dioxiny a furany) spalovny do ovzduší vypouštějí méně, než do nich s odpadem nebo spalovacím vzduchem vstupuje. I ostatní emise jsou nižší, než při výrobě stejného množství energie v klasických spalovacích zdrojích.

Navzdory rozšířenému názoru o možném negativním vlivu spalování odpadů na zdraví je v odborné literatuře překvapivě málo konkrétních zpráv o prokázaných nepříznivých  zdravotních účincích, a to i ve srovnání s ostatními způsoby nakládání s odpady.

Scroll to top