ZEVO
nebo skládkování…?!

HODNOCENÝ PARAMETR


Silné / slabé stránky

happysm  unhappy

ZEVO (SPALOVÁNÍ)


Silné / slabé stránky

happysm  unhappy

SKLÁDKOVÁNÍ
Princip happysm Organická hmota je mineralizována, je využit její energetický potenciál, spaliny následně čištěny, zbytkový odpad obsahující imobilizované těžké kovy je skládkován.  unhappy Odpady se pomalu rozkládají, produkované plyny se částečně využijí, vzniká však metan, průsakové vody s obsahem znečišťujících látek musí být v dlouhém časovém  úseku upravovány (dokonce i po uzavření skládky), dochází dlouhodobě k záboru půdy.
Východiska
(stav znalostí)
 happysm Je to ověřená, praxí vyzkoušená a bezpečná technologie, emise jsou rozsáhle a nepřetržitě kontrolovány a výsledky zdokumentovány a archivovány  unhappy Komplexní nekontrolovatelný proces, málo znalostí o emisích a dlouhodobých účincích odpadů, málo prozkoumané technické systémy pro ochranu ŽP (vodotěsnost, drenáže).
Objem  happysm Snížení celkového objemu odpadu až o 80 %  unhappy Neustálý zábor území, některé odpady nelze skládkovat, stále přísnější legislativa vzhledem ke skládkování, růst cen.
Poruchy a havárie  happysm Okamžitě zjištěny. Provoz lze ihned zastavit, nedojde ke znečištění ŽP. Všechny části jsou modulové, přístupné, je možné je opravit.  unhappy Porucha vodotěsnosti je obtížně zjistitelná a opravitelná, vzniká riziko znečištění vod.
Riziko požáru  happysm K požáru může dojít v případě, dovozu žhavého odpadu z kontejnerů nebo při přeplnění zásobníku odpad začne kvasit. Požár je omezen na venkovní prostory zásobníku a velmi rychle uhašen instalovaným hasicím zařízením.  unhappy Nelze vyloučit možný spontánní požár, který je obtížněji hasitelný. Při zanedbání může způsobit jako každý požár nekontrolované šíření emisí znečištění ve směru větru i na vzdálenější obydlené zástavby.
Organický materiál a znečišťující látky happysm Přes 98% je likvidováno hořením a přeměnou na CO2. Zbytek je skládkován jako škvára.  unhappy Biodegradabilní materiál se rozkládá pomalu (10-20 let) za vzniku CO2, metanu a řady dalších produktů. Není zatím dostatečně vysvětleno, co se stane s biologicky neodbouratelnou organickou hmotou (plasty).
Těžké kovy  happysm Nezlikvidují se hořením a končí ve strusce a zejména ve zbytkových odpadech z čištění kouřových plynů. 99% kovů se vrací zpět a nedostanou se ani do vzduchu ani do odpadních vod.  unhappy Skládkováním se nezlikvidují, zůstávají v téže formě po celou dobu skládkování a pomalu unikají s průsakovými vodami.
Dioxiny a furany  happysm Zničí se hořením. Částečně se obnovují při zchlazování kouřových plynů, dodatečně se však zachycují a likvidují při čištění kouřových plynů. Moderní ZEVO zničí více než 90% dioxinů a furanů obsažených v domovních odpadech.  unhappy Nejsou biologicky odbouratelné, na skládkách se nezlikvidují.
Znečištění ovzduší  happysm Plánované moderní ZEVO uvolňuje v podstatě do atmosféry pouze CO2 a vodní páry. Pro obyvatele v bezprostřední blízkosti ZEVO nejsou dokonce imise základních znečisťujících látek prakticky ani zjistitelné.  unhappy Během aktivního provozu skládky uniká do atmosféry bez úpravy 60% plynů. Jsou složeny hlavně z CO2 a metanu, zahrnují několik tisíc druhů organických sloučenin z odpadu, které jsou více či méně toxické nebo karcinogenní.
Znečištění vody  happysm Odpadní vody ze ZEVO obsahují soli vznikající během úpravy kouřových plynů, které nejsou toxické. Průsakové vody ze sládkovaných zbytkových odpadů ze ZEVO obsahují podstatně méně znečisťujících látek než průsakové vody ze skládky neupravovaného komunálního odpadu.  unhappy Průsakové vody ze skládek obsahují vysokou koncentraci organické hmoty a znečisťujících látek všeho druhu.
Znečištění půdy  happysm V blízkosti ZEVO vybavených pračkami spalin nebylo zjištěno žádné zvýšení koncentrace těžkých kovů v půdě.  unhappy Vzhledem k tomu, že vodotěsné izolace mají omezenou životnost, dají se po určité době předpokládat průsaky do půdy.
Ostatní škodlivé prvky  happysm Při umístění ZEVO snižuje dopravní zátěž při svozu odpadů.  unhappy Provoz skládky zvyšuje místní dopravní provoz, a díky manipulaci s odpadem i prašnost a silně nepříjemný zápach v okolí.
Náklady na likvidaci odpadu
 unhappy Náklady na výstavbu a provoz ZEVO jsou srovnatelné s jiným moderním průmyslovým zařízením a musí reflektovat náklady na skládkovné – konkurenceschopnost.  happysm Náklady na výstavbu a provoz skládky jsou ve srovnání s ostatními způsoby nakládání s odpady minimální.
 happysm Vynaložené náklady se však při vhodném využití ZEVO mohou příznivě promítnout například do cen celého navazujícího řetězce odběratelů tepla nebo teplé vody případě náklady na odpad – více najdete v odkazu Otázky a Odpovědi.    
Budoucnost
– možné hypotézy
 unhappy Odpad je likvidován a energeticky využíván. happysm  Uložený odpad se stane surovinou.
Scroll to top