Co to je ZEVO…?

ZEVO – Zařízení na Energetické Využití Odpadů
nebo EVO – Energetické Využití Odpadů

ZEVO vizualizace Co se pod těmito názvy dále skrývá?

V našem případě se jedná o spalování zbytkového komunálního odpadu, s využitím získaného tepla, ve stávající teplovodní síti kotelny Riegrova. Lze namítnout, že obdobným způsobem přece likviduje odpadky i obyčejná spalovna.

Proč našemu zařízení tedy říkáme ZEVO, v čem je rozdíl?
Rozdíl mezi spalováním odpadů a energetickým využitím odpadů definuje především Zákon o odpadech. Tento zákon stanoví pro energetické využití odpadů nejnižší energetickou účinnost 65%.
Tedy, pokud budeme směsný komunální odpad spalovat tak, abychom z něj získali nejméně 65% energie, jedná se o energetické využití odpadů (EVO), které probíhá v zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO).
Pokud však bude naším hlavním cílem odpad především zlikvidovat a budeme se proto odpadu zbavovat spalováním, při nižší energetické účinnosti než je stanovených 65%, třeba proto že teplo nepotřebujeme, bude se jednat jen o spalovnu odpadů.

Termický způsob nakládání s komunálními odpady je spolu s látkovým využitím nejvýznamnějším způsobem využití těchto druhů odpadů a svým dosahem je tak schopen zajistit v reálném čase a místě i minimalizaci jeho objemu. Spalování je z chemického hlediska termooxidační proces, při kterém se biogenní prvky (C, S, N) oxidují za uvolnění tepla (exotermická reakce). Energetické využití odpadů tedy představuje využití jejich energetického potenciálu a tím dosažení úspor primárních neobnovitelných zdrojů surovin a energií (fosilních paliv) a je tak zajištěna vysoká úroveň péče o životní prostředí.

Zkušenosti ukazují, že pokud je kvalitně navrženo vlastní spalovací zařízení v celém technologickém komplexu na základě sestavy doporučených technologií BAT (Best Available Technology), správně veden celý spalovací proces a zařízení je vybaveno moderní odlučovací technikou, pak můžeme hovořit o prověřené ekologicky bezpečné technologii. Výsledkem termického zpracování odpadů je inertní anorganický materiál s minimálním obsahem organických zbytků, který lze po úpravě látkově využít i jako součást stavebních či rekultivačních materiálů.

  • ZEVO - Spalování komunálního odpadu bez předchozí nutné úpravy.
  • Jednoduché a účinné ovládání spalovacího procesu.
  • Dokonalé vyhoření odpadu až na anorganický inertní materiál – škváru.
  • Škvára obsahuje minimální množství organických zbytků (1 - 5 %).
  • Redukce hmotnosti na 25 % původních hodnot.
  • Redukce objemu až na 10 % původních hodnot (10 násobné prodloužení životnosti skládky).
  • Využití uvolněné tepelné energie ze spalovacího procesu k výrobě teplonosného média.
  • Úspora primárních neobnovitelných zdrojů surovin a energie.
  • Účinné čištění sledovaných škodlivin ze spalin.
  • Získání druhotných surovin pro materiálové využití vyseparováním železného šrotu ze škváry.

Důvody a výstupy pro budoucí rozhodnutí TEREA Cheb s.r.o. pro vybudování ZEVO


Využití energetického potenciálu
z 20 tisíc tun/r zbytkového komunálního odpadu (tedy ekonomicky nerecyklovatelné a dále nevyužitelné složky KO) z domácností na výrobu tepla a elektrické energie.
Úspora klasických zdrojů energie
(fosilních paliv) – až 38 mil. kWh/rok
Stabilizace ceny tepla a ceny odpadu, přičemž stabilizace ceny obou komodit musí probíhat souběžně.

Umístění

Předpokládané umístění je v průmyslové zóně lokality Švédský vrch ve stávajícím prostoru pro recyklaci stavebních hmot,

Zevomapaup

Vstupy a Výstupy

Vstup:

Bude využíván zbytkový komunální odpad z Chebu a okolních měst a obcí. Tedy, odpad ukládaný občany chebského regionu do popelnic a kontejnerů na odpadky. Roční produkce komunálních odpadů dosahuje v chebském regionu až 32.000 tun. ZEVO Cheb, v konečné fázi výstavby, bude schopna využít nejvýše 20.000 tun komunálního odpadu za rok. Z toho vyplývá, že zbývá ještě dostatek odpadu i na jiné technologie jeho likvidace, např. na kompostování nebo na jeho biologicko-mechanickou úpravu. Nebude spalován odpad, vytříděný občany ukládáním do barevných kontejnerů pro papír, plast, bio-odpad atd. Směsný komunální odpad nebude dovážen ze zahraničí a rovněž nebude spalován průmyslový ani nebezpečný odpad. Vstupními látkami pro úpravu spalin však budou i sorbenty a chemikálie, které v reakci s kouřovými plyny, z nich odebírají škodliviny.

Výstupy:

TEPLO: 111.200 GJ/rok nebo 38 mil. kWh/rok

ZEVO Cheb je navrženo jako zdroj energie, který zaručuje vysokou účinnost využití energie obsažené v odpadech. Energie, uvolněná při spalování odpadu, je ve formě tepla odebírána spalinám a předávána do vodní páry a přes tepelný výměník, dodávána do tepelné soustavy společnosti TEREA Cheb. Teplo tak bude ze ZEVO Cheb, přivedeno do stávajícího tepelného rozvodu CZT, výtopny Riegrova. Při nepřetržitém, plném provozu dvou spalovacích linek, po plánovanou dobu 8.000 hodin ročně, lze odstranit až 20.000 tun směsného komunálního odpadu ročně.
Tím lze ročně uspořit až 38 milionu kWh. To odpovídá  3,6 milionu „kubíků“ (m3) zemního plynu. O toto množství by bylo možné snížit spotřebu paliva ve výtopně Riegrova, včetně snížení emisí znečišťujících látek z této výtopny.

Protože však v letním období je spotřeba tepla v systému CZT malá, očekáváme nižší využití výkonu ZEVO v letních měsících, včetně nižší celoroční produkce tepla i likvidovaného odpadu.
Názorně, je to jako u auta: může sice jezdit maximální rychlostí, třeba až 160 km/h, ale v po našich silnicích jezdí obvykle nižší, než maximální rychlostí...

ŠKVÁRA a POPÍLEK

Škvára je pevný zbytek po spálení odpadu a dosahuje asi jen pětiny původní hmotnosti zpracovávaného odpadu.
Pro ZEVO Cheb byla navržena technologie zchlazování škváry ve vodě a jejího ukládání do kontejnerů, s následným odvozem na regulérní skládku odpadů. Popílek tvoří prach a drobné částice, které jsou s proudem kouřových plynů odnášeny ze spalovací komory (topeniště) a následně zachytávány ve filtrech.
Na jeho povrchu se z kouřových plynů usazují škodlivé látky. Popílek bude proto jímán odděleně do uzavřených kontejnerů a bude vyvážen a ukládán na skládce nebezpečných odpadů. Celková roční produkce škváry a popílku bude závislá na složení a kvalitě spalovaného komunálního odpadu. Proto ji nelze dopředu přesně spočítat. Na základě provozních zkušeností z jiných spaloven komunálního odpadu, odhadujeme celkovou roční produkci škváry a popílku nejvýše na 4.200 tun, při plném provozu
ZEVO, jak uvádíme v odstavci výše.

Separovaný železný šrot, který se dá následně opětovně průmyslově zpracovat. Železný šrot: až 399 t/rok feromagnetického materiálu

Plechovky, korunkové uzávěry, šrouby, hřebíky, skoby, dráty, panty, zámky, klíče a jiné drobné železné předměty, putují po spálení odpadu se škvárou do magnetického separátoru. V něm jsou všechny magnetické materiály odděleny od škváry. Tím lze při plném provozu dvou linek a při spálení 20.000 tun odpadu, ročně získat v průměru až 399 tun železa, které bude dále zpracováno v hutích. 

Emise

Nejvyšší přípustnou míru znečišťování ovzduší, tj. emisní limity, stanovuje nový Zákon o ochraně ovzduší, který tyto limity přejímá z legislativy Evropské unie. Pro ZEVO Cheb budou tyto limity nepřekročitelné. Proto budou za provozu všechny spaliny podrobeny čištění. Bude z nich odstraňován prach, popílek a snižován obsah plynných škodlivin, pod zákonnou hranici přípustného znečišťování ovzduší. Kvalita vypouštěných spalin bude na výstupu trvale měřena a zaznamenávána. Na vyžádání budou výsledky tohoto kontinuálního měření emisí, předávány orgánům ochrany a inspekce životního prostředí. Provoz ZEVO tedy bude pod trvalou kontrolou. ZEVO bude umožňovat též i provedení jednorázových (namátkových) kontrolních měření úrovně znečišťování ovzduší. Technická opatření a používání moderních technologií při čištění spalin, tak vylučují nadměrné znečišťování ovzduší, poškozování životního prostředí a z toho plynoucí zdravotní rizika pro obyvatelstvo chebského regionu.

 

Škodlivina

Zákonné limity

 

Limity ČR

Limity EU

 

mg/Nm3

Tuhé látky

10

10

Organický dusík

10

10

SOx – oxidy síry

50

50

NOx – oxidy dusíku

200

200

CO – oxid uhelnatý

50

50

HCl – kyselina chlorovodíková

10

10

HF – kyselina fluorovodíková

1

1

Hg – rtuť

0,05

0,05

Cd – Kadmium

0,05

0,05

Ostatní těžké kovy (Sb,As,Pb,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,V)

0,5

0,5

 

ng/Nm3

PCDD/PCDF – dioxiny/furany

0,1

0,1

Zápach

Svozové bunkry-provozní sklad odpadu budou oddělené od vnějšího prostředí a s vlastním odsáváním pachů zajistí, že se pach nebude šířit do okolí (Foto: provoz ZMS Schwandorf)Komunální odpad bude přivážen do ZEVO Cheb stejnými svozovými prostředky, jak je znají občané z pravidelného sběru odpadů ve městě (popelářská auta). Po naplnění auta, toto převeze odpad přímo do ZEVO Cheb. To znamená, že odpad a auta jedoucí do ZEVO Cheb, nebudou páchnout více, než občané znají při pravidelném vyprazdňování popelnic ve městě.   

ZEVO Cheb nebude skládka odpadu. Komunální odpad nebude dlouhodobě skladován, proto mu nebude umožněno zapaření, vyhnívání a z toho plynoucí šíření zápachu. Provozní sklad bude uzavřen a bude mít kapacitu jen na 7 až 10 dnů provozu. V tomto skladu bude udržován neustálý podtlak, odsáváním vzduchu a jeho vháněním do spalovací komory provozu, kde pachy „vyhoří“. Pro případ, kdy nebude probíhat spalovací proces (odstávky) a nebude možné vzduch použít jako primární vzduch pro spalovací proces, bude tento vzduch veden přes filtrační zařízení a následně vypouštěn do ovzduší.

Tím je zajištěno, že se z provozního skladu komunálních odpadů v ZEVO Cheb, nebude šířit zápach do okolí.

Scroll to top