otazky-a-odpovedi-od-2019Odpad je energie a každého z nás čeká v blízké době odpověď na otázku kam a co s ním. Proto společnost TEREA Cheb s.r.o. připravuje projekt ZEVO Cheb s cílem využít energii v odpadech již vloženou k smysluplnému...
otazky-a-odpovedi-od-2018Výsledkem našich pravidelných Informačních besed a snahy podporovat Vaší plnou informovanost o projektu ZEVO Cheb , i témat souvisejících s nakládáním s odpady, Vám přinášíme aktuální sérii ODPOVĚDÍ na Vaše dotazy a zajímavosti publikované od...
poplatek-zmeni-nakladani-s-odpady-zelenou-naplno-dostane-spalovaniI když se Češi rádi chválí, jak dobře třídí, skutečnost je taková, že skoro polovina domácího odpadu se vozí na skládky za město. Během příštích 17 let ho tam má...
studie-prinosu-zevo-cheb-z-hlediska-sklenikovych-plynu Vysoké učení technické v Brně a Ústav procesního a ekologického inženýrství jsou autory studie „Vyhodnocení přínosu ZEVO Cheb z hlediska produkce skleníkových plynů“. Zdokumentovali, že za současného stavu, tedy bez výstavby...
ZEVO není spalovna… V Radničních listech č.11/2016 si mohli čtenáři přečíst článek, s názvem „Spalovna v Chebu -  rozloučení s oponenty proběhlo v tichosti“. Vzhledem k prezentovaným omylům a nesprávným názorům autorů, nabízíme čtenáři v následujících...

AKTUALITY

ZEVO není spalovna…

Radničních listech č.11/2016 si mohli čtenáři přečíst článek, s názvem „Spalovna v Chebu -  rozloučení s oponenty proběhlo v tichosti“.

Vzhledem k prezentovaným omylům a nesprávným názorům autorů, nabízíme čtenáři v následujících řádcích několik informací, tzv. „přímo od pramene“.

V prvé řadě, již titulek uvedeného článku je chybný. Záměrem investora totiž není stavět a provozovat spalovnu. Investor chce využít odpad způsobem obdobným jako paliva k výrobě energie, při energetické účinnosti nad 65%. Jde tedy o Zařízení Energetického Využití Odpadu – ZEVO. A protože ho chceme postavit na okraji Chebu, až za nádražím, pojmenovali jsme ho ZEVO Cheb.

Rozdíl v názvu vyplývá přímo ze Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění, kde základními kritérii je právě účinnost nad 65% a další využití vyrobeného tepla. To již bylo v minulosti oběma autorům vysvětleno při besedách s občany na Švédském vrchu. Jak je vidět, je to marný, je to marný, je to marný…

Autoři článku si v textu kladou otázku, zda město spalovnu potřebuje, jak je pro občany výhodná a zda bude bezpečná.

Na tuto trojici otázek odpovídáme:

Nejednou jsme již zmínili, že město Cheb nebude stavebníkem ZEVO Cheb a postavený objekt ZEVO Cheb, nebude jeho majetkem. V tomto případě je proto zbytečné v Radničních listech občanům sdělovat, že město nemusí do roku 2024 stavět žádné takové zařízení a ptát se, zda město potřebuje spalovnu. Vždyť žádnou stavbu spalovny město Cheb přece stavět neplánuje, ani stavět nechce!

Každý občan v Chebu potřebuje mít zajištěny elementární služby. Mezi ně patří i sběr a likvidace jeho odpadků. Ze zákona, je původcem komunálního odpadu obec. Je tedy povinností obce, tedy města, postarat se o likvidaci komunálního odpadu z našich popelnic. Občan tudíž nemusí posuzovat, do jaké míry bude pro něj výhodná příští investice do zařízení soukromého vlastníka, které nebude majetkem města a na jehož výstavbu sám, ani jeho město nijak nepřispěje. Podstatná pro občana bude dostupnost, kvalita a přiměřená cena obcí zajištěných služeb, i toho vyvážení jeho popelnice.

Každé zařízení, aby bylo bezpečné, musí splňovat nějaká technická kritéria, předepsaná platnými zákony a technickými normami. Musí být řádně udržováno a provozováno odborně způsobilými a svéprávnými osobami. U vybraných technických zařízení, k tomu ještě přistupuje kontrolní činnost státních dozorových orgánů a revizních techniků. Proto není třeba se navzájem strašit (ne)bezpečností technického zařízení ZEVO Cheb.

Dále je v článku upozorňováno, že odpadová legislativa se mění zásadním způsobem a s ní se mění také priority odpadového hospodářství v EU a v ČR.

Nuže, k listopadu 2016, je stále v platnosti výše uvedený Zákon o odpadech, naposled novelizovaný dne 24.8.2016. Autory uváděné informace o nezdražování skládkování odpadů až do roku 2025, v něm ještě nejsou obsaženy, i když záměr ZEVO Cheb je zde již čtyři roky. Vždyť autory avizované změny ještě nebyly v Parlamentu ČR ani projednány, natož aby byly zákonodárcem vydány formou zákona! Zatím se tedy jedná jen o zbožná přání a o spekulace získané od lidí, lobbujících za zájmy osob, podnikajících v oboru odpadového hospodářství, včetně skládkařů.

Autoři v článku ještě poukazují na nebezpečnost ZEVO Cheb pro životní prostředí, na znečišťování ovzduší, dioxiny a měření jejich koncentrací ve spalinách.

K tomu podotýkáme, že způsob a četnost měření obsahu škodlivin v kouřových plynech, stanovuje Zákon o ochraně ovzduší, nikoliv investor ZEVO Cheb. Veškeré otázky, týkající se ekologie a zdravotních rizik, včetně těchto jejich námitek, byly již před třemi lety veřejně zodpovězeny specialisty z daných oborů. Tyto námitky byly vyvráceny a vypořádány ve veřejném řízení o posuzování vlivu záměru ZEVO Cheb na životní prostředí (tzv. velká EIA dle zákona č.100/2001 Sb.).

V textu svého článku autoři ještě upozorňují na existenci jiných, dle jejich mínění vhodnějších zařízení k využití směsného komunálního odpadu, např. bioplynových stanic a MBRT s tím, že si význam této anglické zkratky může čtenář Radničních listů „vygooglit“!

Bohužel, tyto návrhy jsou jen neodbornými spekulacemi o tom, co by vlastník směsného komunálního odpadu – město Cheb – mohlo či snad mělo udělat…

Stejně tak autory opakované námitky a upozorňování na neexistenci analýzy a ekonomické studie variant nakládání s odpady a jimi požadované dokazování, zda ZEVO Cheb je nejvýhodnější projekt, jsou jen účelovými argumenty, které nemají oporu v platných zákonech.

Po úspěšném završení procesu EIA, se projekt ZEVO Cheb nachází ve stavebním řízení (územní rozhodnutí), vedeným podle Stavebního zákona. Ve stavebním řízení nelze povolit stavbu s jinou technologií a s jinými provozními parametry, než na co bylo vydáno souhlasné stanovisko po projednání v rámci řízení o posuzování vlivu záměru ZEVO Cheb na životní prostředí, dle zákona číslo 100/2001 Sb. Proto je zbytečné zpracovávat a ve stavebním řízení předkládat i jiné varianty technologického řešení využití směsného komunálního odpadu a hodnotit, která varianta řešení je po stránce ekonomiky příštího provozu nejvýhodnější.

Další informace o ZEVO Cheb může čtenář najít na stránkách projektu
www.zevo-cheb.cz, své podněty a dotazy může zaslat
i na e-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Scroll to top